Anslut dig till vårt nätverk!

Banking

# SRB2016: 'Vi ska inte underskatta hur utmanande det är att gå från bail-out till bail-in', kommissionär Jonathan Hill

DELA MED SIG:

publicerade

on

160429SRBPremises2Idag (29 april) håller Single Resolution Board (SRB) sin första konferens någonsin i Bryssel där den nyligen hittade sina definitiva lokaler. "Karta kursen: att få bankresolution att fungera", är rubriken på dagens evenemang som visar SRB:s beslutsamhet att starkt etablera den andra pelaren i bankunionen som resolutionsmyndighet samtidigt som man räknar med och främjar ett starkt samarbete med alla dess intressenter. Den gemensamma resolutionsmekanismen (SRM), som sammanför nationella resolutionsmyndigheter och SRB, kommer att bidra till en tydlig och transparent ram för bankavveckling.

Den gemensamma resolutionsmekanismen syftar till att förbättra bevarandet av finansiell stabilitet i euroområdet, med en förutsägbar miljö för konsumtions- och investeringsbeslut, genom resolutionsplanering och avlägsnande av resolutionshinder för stora och gränsöverskridande banker, vars oordnade misslyckande annars skulle kunna orsaka smitta i det finansiella systemet.

"Den gemensamma resolutionsnämnden, tillsammans med bankunionens nationella resolutionsmyndigheter, kommer att utföra sitt mandat för att fastställa kursen för framåtblickande resolutionsplanering för att säkerställa, om fallet skulle uppstå, ett ordnat misslyckande av en institution - utan kostnad för skattebetalarna. Dagens konferens är ett av stegen för att uppnå just detta mål. SRB är engagerad i transparens och konsekvens inom det nya EU-ramverket”- Elke König, ordförande för Single Resolution Board

"Vi bör inte underskatta hur utmanande det är att gå från bail-out till bail-in. Det kommer inte alltid att vara lätt men jag vet att vi alla är engagerade i att få det nya upplägget att fungera. Vi måste fortsätta att stärka oss. bankunionen. Vi kommer att hålla farten bakom EDIS; bibehålla insättarnas förtroende genom bättre integrerade insättningsgarantier och avvecklingsfunktioner; och driva framåt åtgärder för att minska risken." - Jonathan Hill, EU-kommissionär för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen

"The Single Resolution Board har redan visat sig vara en seriös och ansvarsfull aktör inom bankunionens ramar såväl som i bankresolutionen i stort. Jag välkomnar och uppskattar det utmärkta institutionella samarbetet med Europaparlamentet.” - Roberto Gualtieri, ordförande för utskottet för ekonomi och valutafrågor, Europaparlamentet

"Möjligheten att samarbeta med en enda resolutionsmyndighet om resolutionsplanering när det gäller europeiska institutioner med betydande verksamhet i USA, såväl som amerikanska institutioner med betydande verksamhet i Europa, representerar ett stort steg framåt för gränsöverskridande samarbete. Jag kan inte tillräckligt starkt understryka vårt engagemang för att upprätthålla och fördjupa vår arbetsrelation med de europeiska myndigheterna.” - Martin J Gruenberg, ordförande, US Federal Deposit Insurance Corporation

Konferensen innehåller öppningsanföranden och keynotes från Jonathan Hill, kommissionsledamot för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, Europeiska kommissionen; Roberto Gualtieri, ordförande för utskottet för ekonomi och valutafrågor, Europaparlamentet; Martin J Gruenberg, ordförande, US Federal Deposit Insurance Corporation; Jon Cunliffe, vice guvernör, Bank of England, visar ett nära samarbete mellan alla inblandade parter – inom och utanför EU. Evenemanget innehåller också paneldiskussioner med branschen, tillsynsmyndigheter och tillsynsmyndigheter fokuserade på framgångsrik planering i kristider och på att ta itu med hindren, för bankernas lösbarhet, samt sätten att finansiera en resolution.

Annons

Slutsatserna från Single Resolution Boards första konferens kommer att finnas tillgängliga i en rapport som ska publiceras i slutet av maj 2016.

Bakgrund

På 1 januari 2016, den Mekanism enda Upplösning blev fullt operativ. SRM syftar till att stärka motståndskraften i det finansiella systemet och hjälpa till att undvika och tillhandahålla snabb och effektiv avveckling av gränsöverskridande och inhemska banker.

EU har vidtagit åtgärder för att öka det kapital som innehas av banker och mer effektivt övervakas och för att identifiera risker som kan byggas upp i systemet. Men trots en närmare övervakning och större betoning på krisförebyggande kan det fortfarande finnas fall där banker hamnar i svårigheter. SRM-förordningen fastställer ramarna för EU-länder som deltar i bankunionen när banker behöver lösas.

Kommissionär Hill har försäkrat allmänheten att: "Vi har nu ett system för att lösa banker och för att betala för avveckling så att skattebetalare kommer att skyddas från att behöva rädda banker om de går i konkurs. Bankernas misstag kommer inte längre att behöva bäras på de mångas axlar."

Single Resolution Board (SRB) är resolutionsmyndigheten för de betydande och gränsöverskridande bankkoncerner som är etablerade i deltagande medlemsstater. Inom ramen för den gemensamma resolutionsmekanismen arbetar den i nära samarbete med de nationella resolutionsmyndigheterna. I den nyskapade bankunionen samarbetar SRB med Europeiska centralbanken, Europeiska kommissionen samt andra europeiska och internationella institutioner. Dess uppdrag är att säkerställa en ordnad avveckling av fallerande banker med minimal inverkan på realekonomin och de offentliga finanserna i de deltagande medlemsstaterna och utanför.

I händelse av bankkonkurs skulle ECB:s gemensamma tillsynsmyndighet meddela den gemensamma resolutionsnämnden när en bank går i konkurs eller sannolikt kommer att gå konkurs. SRB skulle inledningsvis undersöka möjligheten till bail-in av aktieägare och borgenärer. En gemensam resolutionsfond skulle användas i fall där en bail-in-lösning visar sig vara otillräcklig, och skulle vara föremål för en viss gräns. SRB skulle sedan fastställa den nödvändiga omstruktureringsplanen för att upprätthålla bankens systemverksamhet eller skydda allmänintresset. Slutligen skulle statlig intervention och den europeiska stabilitetsmekanismen vara tillgängliga som en sista utväg.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (BRRD) 2014/59/EU OM ÅTERHÄLLNING OCH RESOLUTION AV BANK av den 15 maj 2014 om upprättande av en ram för återhämtning och avveckling av kreditinstitut och värdepappersföretag

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (SRMR) (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om upprättande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för avveckling av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolution Mekanism och en gemensam resolutionsfond

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend