Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

Immateriella rättigheter är inte helt skyddade i EU

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Immateriella rättigheter spelar en stor roll i en kunskapsbaserad ekonomi: de säkerställer att företag och designers kan dra nytta av deras skapelser. De ger också garantier till konsumenterna när det gäller kvalitet och säkerhet. Men i en särskild rapport som publiceras i dag varnar Europeiska revisionsrätten för att EU:s rättsliga ram för att skydda immateriella rättigheter inte är så effektiv som den skulle kunna vara. Även om det befintliga ramverket ger vissa garantier kvarstår ett antal brister, särskilt i EU:s designdirektiv och EU:s avgiftsmekanism. Revisorerna framhåller också att EU och nationella system skulle tjäna på att bli bättre anpassade.

Immateriella rättigheter (IPR) är avgörande för EU:s globala konkurrenskraft. IPR-intensiva industrier genererar nästan hälften (45 %) av EU:s ekonomiska aktivitet, värd 6.6 biljoner euro, och står för nästan en tredjedel (29 %) av EU:s totala sysselsättning. Varje år beräknas förfalskade produkter leda till 83 miljarder euro i förlorad försäljning i den legitima ekonomin. Om problemet med förfalskade produkter åtgärdades effektivt skulle EU:s ekonomi få 400 000 arbetstillfällen enligt en färsk uppskattning från EU:s byrå för immateriella rättigheter (EUIPO). Förfalskade produkter har också betydande säkerhetsrisker, vilket nyligen illustrerades under covid-19-pandemin. Av dessa skäl gör Europeiska kommissionen, andra EU-organ som EUIPO och medlemsstaternas myndigheter betydande ansträngningar för att säkerställa att immateriella rättigheter respekteras på hela EU:s inre marknad.

"Immateriella rättigheter är avgörande för EU:s ekonomi: de uppmuntrar innovation och investeringar och motverkar förfalskning och dess skadliga effekter", säger Ildikó Gáll-Pelcz, ECA-medlem som ansvarar för revisionen. "Men det nuvarande EU-ramverket ger inte alla immateriella rättigheter det skydd de behöver. Vi hoppas att våra rekommendationer kommer att hjälpa EU att öka den skyddsnivån till den nivå som den inre marknaden kräver.”

Revisorerna noterar att lagstiftning och stödåtgärder finns på plats för att skydda EU-varumärken. Men samtidigt pekar de på brister i EU:s mönsterdirektiv som borde ha lika effekt i hela EU. Som det ser ut är EU:s regelverk för design ofullständigt och föråldrat. Som ett resultat av detta är de nationella systemen och EU:s system inte anpassade, vilket tillåter olika praxis mellan medlemsstaterna under ansöknings-, gransknings-, publicerings- och registreringsprocesserna, vilket leder till rättslig osäkerhet. Dessutom uppmärksammar revisorerna bristen på ett EU-omfattande skyddssystem för alla produkter. EU:s ram för geografiska beteckningar berör inte icke-jordbruksprodukter, såsom hantverk och industriell design, även om vissa medlemsstater har lagstiftning för att skydda dem.

Revisorerna ifrågasätter också EU:s avgiftsmekanism och observerar betydande skillnader mellan EU-avgifter och de som tas ut av de nationella myndigheterna. De fann att EU:s avgiftsstruktur för immateriella rättigheter inte återspeglar verkliga kostnader. Även om det finns kriterier för fastställande av arvoden på EU-nivå, anser revisorerna att det inte finns någon tydlig metod för att fastställa deras struktur och belopp, vilket resulterar i en överdriven avgiftsnivå som ger ackumulerade överskott (över 300 miljoner euro i EUIPO:s 2020-räkenskaper). Revisorerna framhåller att detta strider mot principen om en budget i balans som föreskrivs i EU-lagstiftningen.

Även om EU:s ramverk för upprätthållande av immateriella rättigheter är på plats och i allmänhet fungerar bra, framhåller revisorerna vissa brister i genomförandet. Framför allt tillämpas inte direktivet om upprätthållande av immateriella rättigheter enhetligt i hela EU, så det lyckas inte säkerställa en konsekvent hög nivå av immateriella rättigheter på den inre marknaden. Svagheter och inkonsekvenser i tullkontrollerna i medlemsstaterna påverkar också tillämpningen och kampen mot förfalskningar negativt. Skyddet av immateriella rättigheter inom EU varierar därför beroende på importorten. Revisorerna noterar också att det finns olika praxis inom EU för att förstöra förfalskade varor, vilket kan leda till att förfalskare importerar sina varor till EU på platser med mindre stränga kontroller och sanktioner, varnar revisorerna.

Bakgrundsinformation

Annons

EU:s regelverk för immateriella rättigheter bygger på EU:s förordningar, direktiv och befintliga internationella immaterialrättsavtal. Det syftar till att ge skydd i alla EU:s medlemsstater genom att skapa ett enda EU-system som består av EU:s och nationella immateriella rättigheter.

Särskild rapport 06/2022, "EU:s immateriella rättigheter – skydd inte helt vattentätt", finns tillgänglig på ECA:s webbplats (eca.europa.eu).

Under 2019 publicerade revisionsrätten också ett yttrande om den föreslagna finansiella regleringen av EUIPO:s budgetkommitté där den efterlyste en produktiv användning av överskottspengar.

Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet för EU samt för andra berörda parter såsom nationella parlament, industriintressenter och företrädare för det civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i rapporterna genomförs.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend