Anslut dig till vårt nätverk!

Stöd

EU-webbplats för att ge enkel och öppen tillgång till biståndsdata

DELA MED SIG:

publicerade

on

190812_humanitärt bistånd_euEtt unikt nytt webbverktyg som ger enkel tillgång till tydliga, fullständiga och korrekta data om utveckling och humanitärt bistånd runt om i världen kommer att lanseras den 15 april av Europeiska kommissionen vid högnivåmötet för Global Partnership for Effective Development Cooperation i Mexiko .

Smakämnen EU Aid Explorer täcker olika givares verksamhet och ger snabba svar på frågor som hur mycket bistånd EU gav eller inom vilka sektorer EU:s medlemsländer arbetade under ett givet år. Detta verktyg är en del av EU:s åtgärder för att ytterligare öka transparensen och förbättra ansvarsskyldigheten. Genom att göra uppgifter lättillgängliga kan länder, stödmottagare, EU-medborgare och genomförandepartner undersöka användningen av givarmedel. och givarna själva kan förbättra samordningen och effektiviteten.

Vid evenemanget kommer utvecklingskommissionär Andris Piebalgs att presentera en ny rapport om framsteg som gjorts av EU och dess medlemsländer om utvecklingseffektivitet sedan Busan High Level Forum för två och ett halvt år sedan. Resultat av den här studien visa att EU och dess medlemsländer är föregångare när det gäller att förbättra transparensen och att de också har minskat fragmenteringen av biståndsförsörjningen genom att arbeta med gemensam programmering i över 40 partnerländer.

Piebalgs sa: "EU är den största givaren i världen och har åtagit sig att öka effektiviteten i sitt bistånd. I sådana tider av ekonomisk nedgång måste vi göra det bästa av resurserna och säkerställa maximal effekt av vårt bistånd. Detta kommer genom att respektera några nyckelprinciper som att sätta våra partners i förarsätet för sin egen utveckling; fokus på resultat; vara mer transparenta och bättre samordna våra handlingar. EU är erkänt som en av de mest transparenta givarna och gör goda framsteg när det gäller givarsamordning. Vi arbetar också med att fokusera mer på resultat. Den nya EU Aid Explorer kommer att bidra till att ytterligare öka transparensen i vad vi gör och förbättra ansvarsskyldigheten gentemot medborgarna, både i EU och utvecklingsländer.

"Vid mötet Globalt partnerskap för effektivt utvecklingssamarbete, som kommer att samla alla partner och givare, kommer EU att bekräfta sina åtaganden att fortsätta att göra biståndseffektivitet till verklighet på plats. ”

Internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishanteringskommissionär Kristalina Georgieva sa: "Europeiska unionen är världens främsta biståndsgivare. Med storlek följer ansvar och EU tar på allvar sina plikter gentemot sina medborgare, som möjliggör detta anmärkningsvärda uttryck för solidaritet med världens mest behövande och mest utsatta människor. Att göra information enkel och snabb att komma åt om hur och för vilka ändamål EU:s biståndsfinansiering används förstärker det globala samarbetet mellan våra kamrater i givarsamfundet. Men det är ännu viktigare att EU Aid Explorer gör det möjligt för oss att uppfylla vårt åtagande om öppenhet. Det är vår garanti att vi är ansvariga inför alla EU-skattebetalare som gör denna generositet möjlig.”

EU är en aktiv partner i det globala partnerskapet för effektivt utvecklingssamarbete, som lanserades 2011 i Busan, som efterlyste mer inkluderande utveckling, starkare landsägande, bättre samordning av bistånd, mer transparens och starkare resultat.

Annons

Bakgrund

EU Joint Programming är ett förstärkt tillvägagångssätt för utvecklingssamarbete där EU och dess medlemsländer analyserar varje land de arbetar i för att identifiera de områden som är mest i behov av stöd, vilken givare som ska arbeta inom vilken sektor och sedan hur mycket pengar som ska tilldelas som ett resultat.

Studier tyder på att bättre samordning skulle kunna spara EU:s skattebetalare upp till 800 miljoner euro per år i effektivitetsvinster. Idag tar gemensam programmering fart i ett 20-tal länder, och särskilt i några av de bräckliga staterna – som Sydsudan och Mali – där det kan göra stor skillnad. Ytterligare ett 30-tal länder är på väg att ansluta sig och kommer tillsammans stå för 60 till 70 % av EU:s bilaterala utvecklingsutgifter.

EU Aid Explorer är en enda kontaktpunkt för biståndsinformation som samlar information om EU och dess medlemsländers utvecklingsbistånd och humanitära bistånd.

Mötet i Mexiko är det första evenemanget på hög nivå inom det globala partnerskapet för effektivt utvecklingssamarbete. Mötet kommer att samla ministrar från hela världen, chefer för civilsamhällets organisationer, företagsledare, chefer för filantropiska stiftelser och lokala myndigheter. Den kommer att stå som värd för Mexikos regering i Mexico City den 15-16 april 2014. På agendan kommer diskussioner om framsteg när det gäller utvecklingseffektivitet, hur man bäst kan höja skatter och stoppa korruption, näringslivets roll som partner för utveckling, samarbete mellan utvecklingsländer och sätt att effektivt engagera sig med medelinkomstländer.

Siffror som släpptes av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) förra veckan visade att Europeiska unionen och dess medlemsländer förblev världens största biståndsgivare 2013 och gav 56.5 miljarder euro i officiellt utvecklingsbistånd 2013.

Mer information

EU Aid Explorer
Mer information om biståndseffektivitet
Utvecklingskommissionär Andris Piebalgs webbplats
Webbplats för EuropeAid utveckling och samarbete
Webbplats för kommissionär Kristalina Georgieva, kommissionären för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering
Webbplats för generaldirektoratet för humanitärt bistånd och civilt skydd (ECHO)
Gemensamma forskningscentret

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend