Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

#InternationalWomens Day: Kommissionens bidrag för att främja jämställdhet

DELA MED SIG:

publicerade

on

jämställdhet

Med anledning av internationella kvinnodagen (8 mars) är detta kommissionens prioriteringar när det gäller jämställdhet.

Vilka är kommissionens prioriteringar när det gäller jämställdhet?

I december 2015 offentliggjorde kommissionen "Strategiskt engagemang för jämställdhet 2016-2019'. Det representerar arbetsprogrammet för jämställdhetspolitik under denna kommissions mandatperiod.

Det strategiska engagemanget fokuserar på följande fem prioriterade områden:

 • Ökat kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden och lika ekonomiskt oberoende;
 • Att minska löne-, inkomst- och pensionsskillnaderna mellan könen och på så sätt bekämpa fattigdom bland kvinnor;
 • Främja jämställdhet mellan kvinnor och män i beslutsfattande;
 • Kampen mot könsbaserat våld; skydda och stödja offer;
 • Främja jämställdhet och kvinnors rättigheter över hela världen.

Det strategiska engagemanget anger mål inom vart och ett av dessa områden och identifierar mer än 30 konkreta åtgärder.

När det gäller kommissionen själv har det gjorts framsteg mot att nå målet på 40 % för kvinnliga högre chefer och mellanchefer, som sattes upp av ordförande Jean-Claude Juncker i början av mandatet.

Annons

Även förra året, en ny Handlingsplan för jämställdhet för EU:s verksamhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt i EU:s yttre förbindelser för perioden 2016–2020 godkändes. Dess mål är att stödja partnerländer, särskilt utvecklings-, utvidgnings- och grannländer, för att uppnå konkreta resultat för jämställdhet mellan könen som är kärnan i europeiska värderingar, liksom de nya hållbara utvecklingsmålen (SDG) som antogs vid FN:s toppmöte (se mer information nedan).

Vilken är den nuvarande situationen för kvinnor i arbetskraften? Vilka länder har skapat jobb för kvinnor under de senaste fem åren?

Under 2015 nådde kvinnors sysselsättning en rekordnivå på 64.5 %. Även om detta innebär vissa framsteg är kvinnors arbetsmarknadsdeltagande i EU fortfarande betydligt lägre än mäns, som för närvarande ligger på 76.5 %.

1

Det har gjorts vissa framsteg: 97.8 miljoner kvinnor hade betalt arbete i juni 2015, med 3.5 miljoner fler än i januari 2010, varav 1.8 miljoner är heltidsanställda och 1.7 miljoner på deltid. Dessa trender drivs till stor del av Tyskland (främst genom skapandet av deltidsjobb), Storbritannien, Polen och Frankrike (med en majoritet i heltidsarbete). För män har samtidigt heltidsanställningen minskat och deltidsanställningen har vuxit kraftigt (+1.6 miljoner).

Det finns stora skillnader mellan medlemsländerna när det gäller kvinnor i anställning. Sysselsättningsgraden för kvinnor är lägre än 60 % i Kroatien, Grekland, Italien, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien och Spanien medan den är över 75 % i Sverige.

Sysselsättning, arbetslöshet och inaktivitet efter kön och födelseort (% av befolkningen 20-64 år), 2014

2

Källa: Eurostat, Labour Force Survey

Går kommissionen före med gott exempel?

Kvinnor utgör 54.9 % av Europeiska kommissionens arbetsstyrka.

I november 2014 sa EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att 40 % av kommissionens högsta ledning och mellanledning bör bestå av kvinnor senast 2019. Idag har EU-kommissionen meddelat att andelen kvinnor på dess högsta ledningsnivå – Generaldirektörer och deras suppleanter – har ökat till 24 % från 13 % i november 2014. Kvinnliga styrelseledamöter utgör 31 % av alla och enhetschefer kvinnor, 33 % av alla – upp från 31 % för 16 månader sedan.

För att göra ytterligare framsteg mot målet 40 % kvinnlig ledning förbereder Europeiska kommissionen en ny strategi för mångfald och integration, där kön kommer att vara en prioriterad fråga

Hur främjas balansen mellan arbete och privatliv i hela EU?

Kvinnor utför fortfarande det mesta av hushålls- och omsorgsarbetet, vilket är oavlönat. Under 2015 tog arbetande kvinnor tre fjärdedelar av hushållssysslorna och två tredjedelar av föräldravården.

Balansåtgärder mellan arbete och privatliv – såsom ledighet, barnomsorg, långtidsvård och flexibla arbetsarrangemang – hjälper kvinnor att bättre förena yrkesmässigt och personligt ansvar. Alltför få män använder åtgärderna för balans mellan arbete och privatliv, när de är tillgängliga. Men de senaste åren har begränsade framsteg gjorts när det gäller att förbättra utbudet av åtgärder. 2002 satte EU upp mål på barnomsorgsområdet. Mer än ett decennium efter antagandet nådde endast sex medlemsländer dessa mål: Belgien, Danmark, Spanien, Frankrike, Sverige och Slovenien.

En mer positiv utveckling är införandet av betald ledighet för fäder i vissa länder. Till exempel förlängdes föräldraledigheten för fäder i Portugal eller Sverige och en betald pappaledighet infördes i Kroatien och Irland 2015. Men i de flesta medlemsländer tar väldigt få män faktiskt ut pappa-/föräldraledighet och perioderna med betald ledighet är vanligtvis korta. .

Genomsnittlig tid som arbetare spenderar på betalt och obetalt arbete per vecka 2015

3

Källa: Eurofound, European Working Conditions Survey.

Vad gör EU för att ta itu med de utestående utmaningarna för kvinnors sysselsättning?

Som en del av sin ekonomiska strategi, Europa 2020, har alla EU:s medlemsstater förbundit sig att höja den totala sysselsättningsgraden till 75 % till 2020. Uppskattningar från Provision visa att kvinnor är den grupp som har störst potential att bidra till att nå målet. EU övervakar uppnåendet av målet och har inom ramen för den europeiska terminen föreslagit landsspecifika rekommendationer till de medlemsländer som har de största kvinnliga sysselsättningsutmaningarna.

EU stöder också medlemsländernas mål genom att tillhandahålla finansiering för projekt inom Europeiska struktur- och investeringsfonden (ESIF), särskilt ESF och ERUF, inklusive projekt som:

 • Främja kvinnors tillgång till och deltagande på alla nivåer på arbetsmarknaden;
 • Främja kvinnliga entreprenörer och kvinnors deltagande i vetenskap och teknik, särskilt i beslutsfattande positioner;
 • Bekämpa könsstereotyper i karriärval och yrken, och främja livslångt lärande; och
 • Förena arbete och familjeliv och erbjuda stöd till barnomsorgen.
 • Stödja invandrarkvinnors integrering på arbetsmarknaden.

Mellan 2014 och 2020 har medlemsländerna programmerat cirka 1.5 miljarder euro från Europeiska socialfonden till investeringsprioriteten "jämställdhet mellan män och kvinnor på alla områden, inklusive när det gäller tillgång till anställning, karriärutveckling, förening av arbete och privatliv och främjande av lika lön för lika arbete”. ERUF är också en viktig tillgång, med cirka 1.25 miljarder EUR som stödjer investeringar i barnomsorgsinfrastruktur, vilket är viktigt för att stödja kvinnors sysselsättning.

Parallellt övervakar kommissionen medlemsländernas genomförande av direktiven om likabehandling, mammaledighet och föräldraledighet och i samråd med arbetsmarknadens parter och allmänheten förbereder en nytt initiativ för att ytterligare stödja balansen mellan arbete och privatliv och kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden.

Vilka är källorna till löneskillnaderna mellan könen? Vad gör EU för att ta itu med det?

Löneskillnaden mellan könen är den genomsnittliga timlöneskillnaden mellan manliga och kvinnliga anställda i hela ekonomin. De senaste siffrorna visar en genomsnittlig löneskillnad mellan könen på 16.3 % under 2013 i hela Europeiska unionen.

5

Källa: Eurostat, Structure of Earnings Survey, 2013 data, med undantag för Irland (2012) och Grekland (2010).

Förutom initiativ på företags- eller sektorsnivå har EU och dess medlemsstater agerat på en omfattande uppsättning policyer för att ta itu med löneskillnaderna mellan könen.

 • Direktiv 2006 / 54 / EG om likabehandling inom anställnings- och yrkesområdet förbjuder direkt och indirekt diskriminering på grund av kön i förhållande till lön. Genomförandet är fortfarande en utmaning och kommissionen uppmanar medlemsstaterna och andra intressenter att tillämpa reglerna korrekt.
 • Kommissionens Rekommendation om lönetransparens tillhandahåller en verktygslåda med konkreta åtgärder för att förbättra lönetransparensen, t.ex. lönerevision, regelbunden rapportering från arbetsgivare och en anställds rätt till information om lön. Dessutom ger EU medel till åtta transnationella projekt som syftar till att förstå och minska löneskillnaderna mellan könen.
 • För att uppmärksamma existensen och storleken på löneskillnaderna mellan könen inrättade kommissionen en årlig europeisk lika lönedag 2011. Den femte dagen för lika lön markerades den 2 november 2015, dagen då kvinnor symboliskt slutar tjäna pengar ' för resten av året. För detta tillfälle publicerade kommissionen informationsmaterial, inklusive landfaktablad och en infographic skingra vanliga missuppfattningar kring löneskillnaderna mellan könen.

Hur stor är pensionsgapet mellan könen?

Kvinnors lägre inkomster, lägre sysselsättningsgrad, höga andelar deltidsarbete och karriäravbrott på grund av vårdansvar minskar deras pensionsavgifter och i slutändan pensionsrättigheterna. I viss mån kan pensionssystemen mildra effekterna av könsbaserade skillnader i tidigare anställningsvillkor. Vårdkreditering, minimi- och garanterade pensioner samt efterlevandepensioner ger kvinnor extra pensionsskydd. Ändå låg könsskillnaden i pensioner på 40 % i EU 2014 och minskar inte. Tvärtom har den breddats avsevärt i Österrike, Cypern, Tyskland, Spanien, Italien och Nederländerna.

6

Källa: Eurostat, 2014 data, med undantag för Irland (2013)

Har det skett framsteg när det gäller antalet kvinnor i styrelser?

Även om nivån på kvinnlig representation i styrelserummet fortfarande är låg, har framstegen tagit fart sedan 2010 tack vare en kombination av politiskt tryck, intensiv offentlig debatt och lagstiftningsåtgärder. Andelen kvinnor i styrelserna i stora börsnoterade företag ökade från 11.9 % i oktober 2010 till 22.7 % i oktober 2015. Förbättringen beror till stor del på viktiga förändringar där regeringar har ingripit genom lagstiftning och därmed uppmuntrat offentlig debatt i frågan (Italien) , Frankrike, Belgien, Tyskland) eller genom att implementera en frivillig, affärsledd ram med tydligt definierade mål och regelbunden övervakning (Storbritannien).

Representation av kvinnor i de största börsbolagens styrelser, oktober 2015

7

Källa: Europeiska kommissionen, Databas om kvinnor och män i beslutsfattande

Vad har EU gjort för att främja jämställdhet i företagens styrelser?

I november 2012 lade kommissionen fram ett förslag för lagstiftning på EU-nivå som kräver att minst 40 % av börsbolagens icke-verkställande styrelseledamöter tillhör det underrepresenterade könet. Medan Europaparlamentet stödde initiativet, liksom många medlemsländer, fann man ingen majoritet i rådet för att stödja det.

Kommissionen samlar också in och analyserar data, ökar medvetenheten och främjar utbyte av god praxis och stöder intressenter i att förbättra jämställdheten mellan könen i ekonomiskt beslutsfattande.

Går vi framåt mot jämlikhet i nationell politik?

Paritet i nationell politik är mer än tre decennier bort (i genomsnitt) och det kommer inte att uppnås om vissa länder inte vidtar beslutsamma åtgärder. Medan vissa EU-medlemsstater uppvisar bland de bästa prestationerna i världen, har tre länder i EU en helt manlig regering 2016.

Kvinnor i nationella parlament och regeringar (%), november 2015

8

Källa: Europeiska kommissionen, Databas om kvinnor och män i beslutsfattande

Hur skyddar EU kvinnor i migration?

Enligt UNHCR är 20 % av Medelhavets ankomster sedan den 1 januari 2016 kvinnor [och 36 % barn]. EU har internationella skyldigheter att ge skydd och humanitärt stöd till dem som behöver det.

Ett korrekt genomförande av EU:s asylregler (särskilt det omarbetade kvalifikationsdirektivet och direktivet om asylförfaranden) garanterar skydd av kvinnor i riskzonen, ökar medvetenheten hos yrkesverksamma som arbetar med asyl och uppmuntrar medlemsstaterna att vidarebosätta barn och kvinnor i riskzonen genom att tillhandahålla stöd genom den europeiska Flyktingfonden och framtidens asyl- och migrationsfond.

Europeiska kommissionen gör alla ansträngningar för att säkerställa rättigheterna och behoven för kvinnor och flickor som flyr från konflikter och krig. Till exempel uppmuntrar och hjälper kommissionen medlemsstaterna att se till att särskilt stöd betalas ut till kvinnor och utsatta specifika behov när de implementerar hotspot-metoden genom att skapa dedikerade boenden och hjälp för kvinnor och familjer, såväl som utsatta grupper.

Kvinnor möter också mycket starkare hinder för integration än andra migranter som lider av flera nackdelar. Tillhandahållandet av tjänster måste skräddarsys efter kvinnors behov, särskilt med hänsyn till ansvar för barnomsorg. Kommissionen planerar att lägga fram ytterligare steg för att förbättra integrationen för tredjelandsmedborgare, med hänsyn till kön, i april 2016.

VeraJ

Vad gör EU för att främja kvinnors roll inom vetenskap och innovation?

Den 10 mars kommer Europeiska kommissionen för tredje gången att tilldela tre framstående kvinnliga entreprenörer EU-priset för kvinnliga innovatörer. Detta pris lanserades på Internationella kvinnodagen 2015 för att öka allmänhetens medvetenhet om behovet av mer innovation och fler kvinnliga entreprenörer. Det är det största priset i sitt slag i hela världen, och det hyllar kvinnor som har kombinerat vetenskaplig excellens med den affärskänsla som krävs för att starta innovativa företag. Sedan 2011 har mer än 220 kvinnor skickat in sin ansökan för att dela med sig av sina inspirerande berättelser om att övervinna hinder för framgång.

Det finns 11.6 miljoner kvinnliga företag i EU, vilket endast representerar 29 % av alla företagare. Även om kvinnor blir allt mer aktiva inom forskning, är det fortfarande för få av dem som skapar innovativa företag. Detta representerar en outnyttjad potential för Europa som behöver alla sina mänskliga resurser för att förbli konkurrenskraftigt och hitta lösningar på de ekonomiska och samhälleliga utmaningar som vi står inför.

Europeiska kommissionen håller också reda på de framsteg som kvinnor gör inom forskning och innovation: det senaste 'Hon figurer' Statistik visar att kvinnor vinner mark inom vetenskapen men deras framsteg är fortfarande långsamma och ojämna. Kvinnliga doktorander steg från 43 % 2004 till 47 % 2014.

Kvinnor gör också framsteg som chefer för forskningsinstitutioner, och stiger från 16 % till 20 %. Andelen kvinnliga forskare i allmänhet är dock fortsatt stabil och andelen kvinnliga professorer har bara ökat något till 20.9 %. Publikationen "She Figures" är huvudkällan till alleuropeisk jämförbar statistik om jämställdhetsläget inom forskning och innovation.

Vad gör EU för att ta itu med våld mot kvinnor?

Lissabonfördraget slår fast att medlemsländerna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att ta itu med våld i hemmet och hjälpa till att skydda offren. Kvinnor och flickor som utsätts för våld behöver lämpligt stöd och skydd. Europeiska kommissionen har vidtagit konkreta åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor, inklusive:

 • Säkerställa skydd och stöd till offren

Nya regler som gäller från och med den 16 november medför stora förändringar i hur brottsoffer behandlas i Europa. Direktivet om brottsoffers rättigheter fastställer en uppsättning bindande rättigheter för brottsoffer och tydliga skyldigheter för EU:s medlemsländer att säkerställa dessa rättigheter i praktiken (se IP / 15 / 6095). Dessa regler erkänner den specifika sårbarheten hos offer för könsrelaterat våld och ger offren rätt till specialiststöd i enlighet med deras behov.

Från och med januari 2015 trädde nya regler i kraft för att ge offer för våld i hemmet och förföljelse förstärkt skydd när de reser eller flyttar till andra EU-länder (se IP / 15 / 3045). Dessa regler är sammansatta av ett direktiv och en förordning för att täcka de olika typerna av skyddsorder i medlemsländerna.

Det finns också regler om ersättning till brottsoffer. Enligt direktivet kan personer som har fallit offer för uppsåtliga, våldsbrott i ett annat EU-land få skälig ersättning från de nationella ersättningssystemen .

 • Åtgärder för att utrota människohandel

Majoriteten av offer för människohandel som är registrerade i EU är kvinnor och flickor (80 %)(mer information här.). EU har erkänt handel med kvinnor och flickor som en form av våld mot kvinnor och har antagit en omfattande rättslig och politisk ram för att utrota den. De direktivet mot människohandel 2011/36/EU harmoniserar medlemsstaternas strafflagar, fastställer robusta bestämmelser om offrens skydd och förebyggande samt stöder principen om icke-straff och ovillkorligt bistånd till offren. EU:s strategi mot Utrotning av människohandel 2012-2016 kompletterar lagstiftningen med en rad åtgärder, bland annat om könsdimensioner av människohandel.

 • Datainsamling och forskning för att bättre förstå fenomenet

EU har arbetat för att samla in korrekta och jämförbara europeiska uppgifter om könsbaserat våld. De första EU-omfattande undersökning om kvinnors erfarenheter av olika former av våld, utförd av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA), visar att våld sker överallt, i alla samhällen, oavsett om det är hemma, på jobbet, i skolan, på gatan eller online. Var tredje kvinna har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld, eller båda. 65 % av kvinnorna har upplevt sexuella trakasserier.

I samarbete med United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) samlade Eurostat in brottsuppgifter som registrerats av polisen och rättsväsendet. De första resultaten publicerades i september 2015 och visade att i många EU-medlemsstater dödas över hälften av de mördade kvinnorna av en intim partner, släkting eller familjemedlem.

Smakämnen Europeiska undersökningen om arbetsvillkor, som genomförs av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), ger också information om våld som kvinnor utsätts för på jobbet. De undersökning visar att 2015 % av kvinnorna i EU under 17 utsattes för negativa sociala beteenden, inklusive verbala övergrepp, oönskad sexuell uppmärksamhet, hot, förödmjukande beteenden, fysiskt våld, sexuella trakasserier och mobbning eller trakasserier.

På begäran av EU-kommissionen har två forskare kartlagt färska undersökningar och studier om attityder till våld mot kvinnor i EU. Detta avslöjar den fortfarande utbredda karaktären hos attityder om acceptans och tolerans mot våld mot kvinnor, kopplat till skuldbeläggning av offer och könsstereotyper. Denna forskning kommer att bidra till att bättre definiera och målinrikta medvetenhetshöjande aktiviteter på detta område.

 • En solid ram: steg mot EU:s ratificering av Istanbulkonventionen

EU tar nu steg för att ratificera Europarådets Istanbulkonventionen, som erbjuder en övergripande strategi för att bekämpa våld mot kvinnor, och som skulle kunna stärka EU:s ansträngningar för att främja dess grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan män och kvinnor. Europeiska kommissionen antog ett förslag om EU-anslutning till konventionen i mars 2016.

 • Öka medvetenheten om könsbaserat våld

Europeiska kommissionen finansierar också kampanjer för att öka medvetenheten i EU-länder och stöder gräsrotsorganisationer, icke-statliga organisationer och nätverk som arbetar för att förebygga våld mot kvinnor, under DAPHNE III, FRAMSTEG och Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap program. Dessa projekt har till exempel gett förespråkare för förändring bland samhällen som utövar kvinnlig könsstympning, stött utvärderingen av befintliga program för förövare av våld i hemmet i Europa och utbildat stödtjänster för offer för sexuellt våld på universitet för att bättre svara på incidenter och unga offer. ' behöver. Kommissionen har också stöttat medlemsstaterna i att offentliggöra nationella hjälplinjer för offer, i att utbilda relevanta yrkesverksamma och att öka medvetenheten bland allmänheten om detta problem. 

Vad gör EU för att bekämpa kvinnlig könsstympning?

Du kan konsultera en dedikerad Frågor och svar publicerades på den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning.

vivian Reding

Vad gör EU för att säkerställa jämställdhet utanför sina gränser?

EU är och förblir i framkant av dem som främjar jämställdhet i sina förbindelser med länder utanför EU. EU presenterar politiska demarscher, finansierar program som syftar till att bekämpa specifika problem och diskriminering som drabbar kvinnor och flickor i alla åldrar. EU stöder kvinnoföreningar som förespråkar deras sak och använder en rättighetsbaserad strategi i alla sina initiativ. Jämställdhet integreras ytterligare i program och åtgärder för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom alla olika verksamhetsområden.

EU övervakar och stöder efterlevnaden av Köpenhamnskriterierna för anslutning till EU när det gäller likabehandling av kvinnor och män, och bistår kandidatländer och potentiella kandidater med införlivande och efterlevnad av lagstiftning.

Utrotningen av könsbaserat våld är en specifik prioritet för Europeiska unionens politik för mänskliga rättigheter i tredjeländer, vilket återspeglas i "EU:s riktlinjer om våld mot kvinnor och flickor och bekämpning av alla former av diskriminering mot dem”. Tillsammans med dessa riktlinjer arbetar till exempel Europeiska unionen med tredjeländer för att stärka kampen mot straffrihet och stödja skydd och återintegrering av offer, i nära samarbete med civilsamhällets organisationer och med kvinnliga människorättsförsvarare. Detta inkluderar skydd mot skadliga traditionella metoder, såsom kvinnlig könsstympning, tidiga barnäktenskap och tvångsäktenskap, kvinnomord.

EU stöder bestämt jämställdhet mellan könen och stärkande av kvinnors egenmakt över hela världen, eftersom stärkande av kvinnors makt kan minska fattigdomen avsevärt, till exempel genom ökad produktion, ökade hushållsinkomster och förbättrade barnhälso- och utbildningsnivåer.

EU arbetar hårt för att se till att flickor och kvinnor har full och lika tillgång till utbildning, hälsovård, sanitet och sysselsättningsmöjligheter och inte utsätts för några former av våld och diskriminering.

Tack vare EU:s utvecklingssamarbete har sedan 2004 omkring 300,000 730 nya kvinnliga studenter inskrivits i gymnasieutbildning, över 7.5 civilsamhällesorganisationer som arbetar med jämställdhet har fått stöd och XNUMX miljoner förlossningar deltog i kunnig hälsopersonal.

Att fortsätta bygga på de framsteg som gjorts hittills och att ta itu med de återstående utmaningarna, en ny Handlingsplan för EU:s verksamhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt i EU:s yttre förbindelser för perioden 2016-2020 antogs 2015.

EU:s nya genushandlingsplan fokuserar på fyra prioriteringar:

1) Säkerställa den fysiska och psykologiska integriteten hos flickor och kvinnor;

2) Se till att flickor och kvinnor stärks och att deras sociala och ekonomiska rättigheter uppfylls;

3) Att stärka flickors och kvinnors deltagande i röstannonser för att säkerställa att de har att säga till om i beslutsfattande på alla nivåer;

4) Att flytta den institutionella kulturen mot en som mer systematiskt stödjer, spårar och mäter jämställdhet.

Denna nya handlingsplan betonar förändringen av tankesätt som hindrar jämställdhet mellan könen och främjar politisk samstämmighet med EU:s interna politik, helt i linje med EU:s nya handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati (2015–2019). Europeiska unionens arbete med att skydda kvinnor i konfliktsituationer och för att underlätta deras proaktiva roll som fredsbyggare vägleds också av "EU:s övergripande strategi för genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 om kvinnor, fred och säkerhet".

EU fortsätter att se till att allt dess humanitära bistånd systematiskt anpassas till kvinnors och flickors olika och specifika behov. Detta inkluderar stöd till åtgärder som förebygger och reagerar på sexuellt och könsbaserat våld (SGBV) i humanitära kriser, både genom att integrera riktade åtgärder och kapacitetsuppbyggnad. Under 2015 anslog EU över 15 miljoner EUR till riktade åtgärder som syftade till att förebygga och reagera på könsbaserat våld, inklusive Demokratiska republiken Kongo (DRC) och Syrien.

För mer information om vad den höga representanten Federica Mogherini och Europeiska utrikestjänsten gör för att främja jämställdhet och stärka kvinnor, besök denna webbplats.

Margrethe

Dela den här artikeln:

Trend