Anslut dig till vårt nätverk!

Afrika

Kommissionen undersöker om #Aspen har missbrukat en dominerande marknadsposition med livräddande #cancerläkemedel

DELA MED SIG:

publicerade

on

EU-kommissionen har inlett en formell utredning av farhågor om att Aspen Pharma har ägnat sig åt överprissättning av fem livräddande cancerläkemedel. Kommissionen kommer att undersöka om Aspen har missbrukat en dominerande marknadsställning i strid med EU:s antitrustregler.

Kommissionär Margrethe Vestager, ansvarig för konkurrenspolitiken, sa: "När vi blir sjuka kan vi vara beroende av specifika läkemedel för att rädda eller förlänga våra liv. Företag bör belönas för att de producerar dessa läkemedel för att säkerställa att de fortsätter att tillverka dem i framtiden. Men när priset på ett läkemedel plötsligt går upp med flera hundra procent är det något som kommissionen kan titta på. Mer specifikt kommer vi i det här fallet att bedöma om Aspen bryter mot EU:s konkurrensregler genom att ta ut för höga priser för ett antal läkemedel."

Utredningen gäller Aspens prissättningspraxis för nischade läkemedel som innehåller de aktiva läkemedelsingredienserna klorambucil, melfalan, merkaptopurin, tioguanin och busulfan. Läkemedlen i fråga används för att behandla cancer, såsom hematologiska tumörer. De säljs med olika formuleringar och under flera varumärken. Aspen förvärvade dessa läkemedel efter att deras patentskydd hade löpt ut.

Kommissionen kommer att undersöka information som tyder på att Aspen har infört mycket betydande och omotiverade prishöjningar på upp till flera hundra procent, så kallad "prissänkning". Kommissionen har information om att Aspen, till exempel för att införa sådana prishöjningar, har hotat att dra tillbaka de aktuella läkemedlen i vissa medlemsstater och har faktiskt gjort det i vissa fall.

Aspens beteende kan strida mot EU:s antitrustregler (artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och artikel 54 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), som förbjuder utförande av orättvisa priser eller orättvis handel. villkor för kunderna.

Undersökningen omfattar hela EES utom Italien, där den italienska konkurrensmyndigheten redan antagit en intrångsbeslut mot Aspen den 29 september 2016.

Detta är kommissionens första undersökning av farhågor om överprissättning inom läkemedelsindustrin.

Annons

Kommissionen kommer nu att genomföra sin djupgående undersökning som en prioriterad fråga. Inledandet av ett formellt förfarande föregriper inte resultatet av utredningen.

Bakgrund

Aspen är ett globalt läkemedelsföretag med huvudkontor i Sydafrika. Aspen har flera dotterbolag inom EES.

I EU är det nationella myndigheter fritt att anta prissättningsregler för läkemedel och att besluta om behandlingar som de vill ersätta enligt sina sociala trygghetssystem. Varje land har olika prissättnings- och ersättningspolicyer för läkemedel, anpassade till sina egna ekonomiska och hälsomässiga behov. Prissättningen av originalläkemedel som skyddas av patent är starkt reglerad. För icke-patentskyddade läkemedel kan medlemsländerna direkt påverka priserna på generiska aktörer, men också uppmuntra konkurrens för att uppnå lägre priser. Som ett resultat av detta faller priserna i allmänhet avsevärt när ett läkemedel inte är patentskyddat. I den aktuella undersökningen har kommissionen dock indikationer på betydande prisökningar för läkemedel som inte är patentskyddade.

Artikel 102 i fördraget om EU:s funktionssätt förbjuder missbruk av dominerande marknadspositioner. Genomförandet av dessa bestämmelser definieras i EU:s antitrustförordning (Rådets förordning nr 1 / 2003), vilket också tillämpas av nationella konkurrensmyndigheter.

I artikel 11 i antitrustförordningen föreskrivs att kommissionens inledande av förfaranden befriar konkurrensmyndigheterna i medlemsstaterna från deras behörighet att även tillämpa EU:s konkurrensregler på de berörda förfarandena. I artikel 6 i samma förordning föreskrivs att nationella domstolar ska undvika att fatta beslut som skulle strida mot ett beslut som kommissionen överväger i ett förfarande som den har inlett.

Det finns ingen laglig tidsfrist för att slutföra undersökningar om konkurrensbegränsande beteende. Varaktigheten av en antitrustutredning beror på ett antal faktorer, inklusive ärendets komplexitet, i vilken utsträckning det berörda företaget samarbetar med kommissionen och utövandet av rätten till försvar.

Mer information om utredningen kommer att finnas tillgänglig på kommissionens sida konkurrens webbplats, inom den offentliga fallet registret med ärendenummer 40394.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend