Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Statligt stöd: Kommissionen godkänner 89.6 miljoner euro ungerskt investeringsstöd till Samsung SDI:s batterianläggning för elfordon

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har funnit att Ungerns åtgärd på 89.6 miljoner euro till förmån för Samsung SDI är i linje med EU:s regler för statligt stöd. Investeringsstödet kommer att stödja utbyggnaden av Samsung SDI:s produktionsanläggning för battericeller för elfordon ('EV') i Göd. Stödet kommer att bidra till utvecklingen av regionen och skapa arbetstillfällen, samtidigt som konkurrensen bevaras.

Den ungerska åtgärden

Samsung SDI är en av huvudaktörerna på den snabbt växande marknaden för litiumjonbatterier. I december 2017 beslutade Samsung SDI att investera 1.2 miljarder euro för att utöka produktionskapaciteten för sin befintliga produktionsanläggning för battericeller för elbilar i regionen Göd.

Anläggningen nådde full produktionskapacitet i januari 2022 och levererade mer än 6 miljoner battericeller per månad till kunder främst inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och skapade 1,200 XNUMX nya direkta jobb.

Produktionsanläggningen ligger i Göd, i regionen Pest (Centrala Ungern) - ett område som är berättigat till regionalstöd enligt art. 107 ai fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Under 2018 underrättade Ungern kommissionen om sina planer på att bevilja 108 miljoner euro i offentligt stöd till projektet. I oktober 2019, inledde kommissionen en fördjupad undersökning för att bedöma om åtgärden var förenlig med riktlinjerna för regionalt statligt stöd för 2014–2021. juni 2021, utvidgade kommissionen omfattningen av sin undersökning. Kommissionen försökte i synnerhet klargöra om:

 • Stödet har en "incitamenteffekt", dvs. om Samsung SDI:s beslut att utöka sin batteriproduktionskapacitet i Ungern direkt utlöstes av det offentliga stödet eller om det skulle ha genomförts i det området även utan stödet.
 • det offentliga stödet skulle bidra till regional utveckling och om det var lämpligt och proportionerligt.
 • det offentliga stödet skulle kunna leda till att arbetstillfällen flyttas från andra EU-medlemsstater till Ungern.

Stödet beviljades i december 2021, med förbehåll för kommissionens godkännande.

Annons

Kommissionens bedömning

Under sin djupgående undersökning mottog och analyserade kommissionen feedback från Ungern och Samsung SDI. Kommissionens undersökning visade att:

 • utan offentlig finansiering Projektet skulle inte ha genomförts i Ungern eller något annat EU-land, men det skulle ha ägt rum i ett tredje land eftersom det skulle ha varit mer lönsamt för Samsung SDI att producera battericeller där och exportera den färdiga produkten till Europa; 
 • Stödet är begränsat till det minimum som krävs för att uppmuntra Samsung SDI att genomföra investeringen i Ungern om den inte överstiger 89.6 miljoner euro. Som ett resultat av undersökningen fastställde kommissionen att det ursprungligen anmälda stödet på 108 miljoner euro översteg det minimum som var nödvändigt för att stimulera investeringar.
 • Det regionala investeringsstödet kommer att bidra till att skapa arbetstillfällen samt till den ekonomiska utvecklingen och konkurrenskraften i en eftersatt region.

På denna grundval drog kommissionen slutsatsen att projektets positiva effekter på den regionala utvecklingen klart överväger eventuell snedvridning av konkurrensen som det statliga stödet medför. Kommissionen godkände därför den ungerska åtgärden enligt EU:s regler om statligt stöd.

Bakgrund

Enligt riktlinjerna för regionalt statligt stöd för 2014–2020 måste en stödåtgärd uppfylla följande villkor för att godkännas av kommissionen:

 • Stödet måste ha en verklig "incitamenteffekt", med andra ord, det måste effektivt uppmuntra stödmottagaren att investera i en specifik region.
 • Stödet måste hållas till det minimum som krävs för att locka investeringen till den missgynnade regionen.
 • Stödet får inte ha onödiga negativa effekter, såsom skapandet av överkapacitet på en vikande marknad.
 • Stödet får inte överstiga det regionalstödstak som gäller för regionen i fråga.
 • Stödet får inte direkt leda till att befintliga eller nedlagda verksamheter flyttas från någon annanstans i EU till den anläggning som får stöd. och
 • Stödet får inte avleda investeringar från en annan region i EU, som har samma, eller lägre, ekonomisk utvecklingsnivå än den region där den understödda investeringen äger rum.

I april 2021, efter en utvärdering av riktlinjerna för regionalt statligt stöd för 2014–2021 som genomfördes 2019 och ett omfattande samråd med alla berörda parter om utkastet till text, antog kommissionen reviderade Riktlinjer för regionalstöd för 2022-2027. Även om huvuddelarna i reglerna förblev oförändrade, innehåller de reviderade riktlinjerna för regionalstöd ett antal riktade justeringar för att förenkla och återspegla erfarenheter från tillämpningen av de tidigare reglerna, samt för att återspegla nya politiska prioriteringar relaterade till den europeiska gröna avtalet och de europeiska industriella och digitala strategierna. Inom ramen för de reviderade riktlinjerna för regionalstöd, på 16 September 2021, godkände kommissionen enligt EU:s regler för statligt stöd, Ungerns karta för beviljande av regionalstöd från 1 januari 2022 till 31 december 2027.

De reviderade riktlinjerna började gälla från och med den 1 januari 2022. De gäller inte för stöd som beviljats ​​före den 1 januari 2022 (som i det aktuella fallet), som därför har bedömts enligt riktlinjerna för regionalt statligt stöd för 2014–2021.

Den icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig under ärendenummer SA.48556 i statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när eventuella konfidentialitetsproblem har lösts. Nya publikationer av beslut om statligt stöd på Internet och i Europeiska unionens officiella tidning finns förtecknade i Statligt stöd Weekly e-News.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend