Anslut dig till vårt nätverk!

EU

EU:s externa migrationspolitik: En djärvare strategi

DELA MED SIG:

publicerade

on

rexfeatures_245241aVilka framsteg har gjorts för att bättre hantera migrationsströmmar och främja rörlighet i en säker miljö? I en rapport som antogs idag (21 februari) tittar kommissionen på de viktigaste utvecklingarna inom EU:s externa migrationspolitik under 2012 och 2013. Två år efter lanseringen av den förnyade globala strategin för migration och rörlighet (GAMM) har viktiga landvinningar för att stärka dialogen och samarbete rapporteras, samtidigt som man erkänner att mer bör göras för att göra ytterligare framsteg.

Ansträngningar för att ta itu med verkligheten i en ökande internationell rörlighet måste matcha alla intressenters behov och prioriteringar. Detta kräver en bättre användning av befintliga verktyg, såsom rörlighetspartnerskap och gemensamma viseringsregler. Det finns också ett behov av att stärka medlemsländernas deltagande när det är möjligt när EU:s politik genomförs.

"Välskött migration kan verkligen vara fördelaktigt för alla inblandade, både migranter och länder. Vår framgång beror till stor del på vår dialog och vårt samarbete med länder utanför EU och internationella organisationer. Rörlighetspartnerskap, viseringslättnader i kombination med återtagandeavtal och de gemensamma viseringsreglerna är fortfarande viktiga politiska instrument. Men vi borde göra ännu mer för att säkra ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft och för att tillsammans med länder utanför EU ta itu med nackdelarna med migration, såsom människohandel och smuggling av migranter, säger inrikeskommissionär Cecilia Malmström.

Mobilitetspartnerskapen har visat sig vara användbara verktyg för att hantera migrations- och asylfrågor på ett ömsesidigt fördelaktigt sätt. De fastställer en uppsättning politiska mål och ger en struktur för diskussioner och samarbete. Hittills har mobilitetspartnerskap ingåtts med sex länder: Moldavien (2008), Kap Verde (2008), Georgien (2009), Armenien (2011), Marocko (2013) och Azerbajdzjan (2013). Diskussioner om ett mobilitetspartnerskap med Tunisien har avslutats (november 2013) och undertecknandet är nära förestående. Vidare har diskussioner inletts med Jordanien (december 2013).

Sammanlagt har kommissionen under perioden 2012–2013 stött mer än 90 migrationsrelaterade projekt med mer än 200 miljoner euro i alla regioner i utvecklingsländerna. Dessutom har medlemsstaterna investerat ytterligare ekonomiska resurser för genomförandet av GAMM.

Mer arbete bör också göras när det gäller flyktingskydd och mänskliga rättigheter. Till exempel skulle Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) kunna spela en större roll för att förbättra asyl- och mottagningskapaciteten i länder utanför EU, inklusive inom ramen för partnerskap för rörlighet. Det finns också utrymme för att förbättra användningen av regionala skyddsprogram, särskilt genom långsiktigt engagemang och finansiering.

Bättre samordning av vidarebosättningsaktiviteter på EU-nivå och mellan medlemsstaterna skulle möjliggöra effektivare och snabbare reaktioner på krissituationer. Ökad EU-finansiering bör också finnas tillgänglig för att stödja fler vidarebosättnings-/humanitära mottagningsplatser under den nya asyl- och migrationsfonden (2014-2020).

Annons

Ta GAMM till nästa nivå

Den befintliga externa migrations- och asylpolitiken och verktygen skulle dock kunna utnyttjas bättre, bland annat för att öka EU:s attraktionskraft och stärka dess ekonomi.

Frågan om arbetskraftsinvandring kommer att bli ännu mer framträdande under de kommande åren och mobilitetspartnerskapens roll skulle kunna betonas i detta avseende (t.ex. genom att underlätta utbyte av studenter eller yrkesverksamma, förbättra migrationshanteringskapaciteten i länder utanför EU, införa cirkulär migrationsprogram, stärkande av det sociala skyddet för lagliga migranter, åtgärdande där så är lämpligt att överföra sociala rättigheter, etc.).

Att underlätta utfärdandet av korttidsvisum kan ge positiva effekter för utvecklingen i länder utanför EU som att förbättra affärsmöjligheter och handelsförbindelser med EU och stärka kontakterna mellan människor. Dessutom bör den potential som erbjuds av EU:s viseringspolitik utnyttjas till fullo för att främja ekonomisk tillväxt och kulturellt utbyte. Under de kommande veckorna kommer kommissionen att föreslå ändringar av viseringskoden för att ytterligare underlätta resor för legitima resenärer samtidigt som en hög säkerhetsnivå i EU garanteras.

Samarbetet för att förebygga och bekämpa irreguljär migration har fördjupats under de senaste åren. Dialoger, informationsutbyte och gemensamma åtgärder för att bekämpa människohandel och smuggling av migranter har initierats och genomförts. Ytterligare initiativ planeras, vilket redan meddelats i rapporten från arbetsgruppen Medelhavsområdet.

Bakgrund

Global Approach to Migration and Mobility (GAMM) är sedan 2005 det övergripande ramverket för EU:s externa migrations- och asylpolitik och definierar hur EU genomför sin politiska dialog och operativa samarbete med länder utanför EU. Den bygger på tydligt definierade prioriteringar som återspeglar EU:s strategiska mål och är inbäddad i EU:s övergripande utrikespolitik, inklusive utvecklingssamarbete.

GAMM syftar till att främja dialogen och samarbetet med partnerländer utanför EU på fyra områden: bättre organisera laglig migration och främja välskött rörlighet; förebygga och bekämpa irreguljär migration och utrota människohandel; maximera migrationens utvecklingseffekt; och främja internationellt skydd och stärka asylens yttre dimension.

GAMM genomförs genom regionala och bilaterala politiska dialoger (med policyverktyg som mobilitetspartnerskap); rättsliga instrument såsom viseringslättnader och avtal om återtagande; operativt stöd och kapacitetsuppbyggnad; samt ett brett utbud av program- och projektstöd (tillgängligt för många intressenter, inklusive civilsamhället, migrantföreningar och internationella organisationer).

Mer information

Rapport om genomförandet av GAMM 2012–2013

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend