Anslut dig till vårt nätverk!

Transport

Få järnvägen "på rätt spår för Europa"

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Inför EU-valet i juni har Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) lanserat sitt manifest "On Track For Europe" för 2024-29 vid ett evenemang på hög nivå som arrangeras i Europaparlamentet av MEP Dominique Riquet. Syftet är starkt att nå målen för trafikomställning och trafikdelning i EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet, och manifestet anger den europeiska järnvägssektorns vision för välfungerande passagerar- och godstjänster på järnväg i ett järnvägsnät med hög kapacitet, som kommer att vara en nyckelfaktor för Europas gröna och digitala övergångar.

Järnvägar har höga ambitioner för framtiden för hållbara transporter i Europa: höghastighetsförbindelser mellan alla EU:s huvudstäder och storstäder, regionala tjänster av hög kvalitet för alla, fler nattåg och hållbara turismalternativ, helt digital godsverksamhet med järnväg som ryggraden i nätet -noll logistik. Vikten av dessa frågor underströks också i Italiens före detta premiärminister Enrico Lettas högnivårapport om den inre marknadens framtid, som uppmanar EU att bygga höghastighetstågförbindelser mellan alla EU:s huvudstäder för att lösa en "bländande paradox" i EU:s infrastruktur.

Manifestet hävdar att järnvägen, med sina unika fördelar i termer av utsläppsbesparingar, energieffektivitet och generering av ekonomisk verksamhet, bör stå i centrum för alla politiska verktyg som är utformade för att främja Europas hållbarhet, energioberoende och välstånd. CER betonar behovet av en strategisk vision som omfattar hållbara transporter.

Att stödja offentliga och privata investeringar i infrastruktur är avgörande för att fortsätta främja järnvägsprojekt på det paneuropeiska transportnätet för TEN-T, samt fördjupa den inre marknaden genom en höghastighetsöversiktsplan och främja driftskompatibiliteten. Denna utveckling går hand i hand med utbyggnaden av digitala möjliggörare, vilket möjliggör säkrare och effektivare järnvägsverksamhet i EU. CER uppmanar medlemsländerna att göra detta till en prioritet under nästa mandatperiod för Europeiska kommissionen och parlamentet.  

Fyra grundpelare har identifierats för att vägleda framtida politiska åtgärder:

  • Rättvis konkurrens mellan transportsätt – Trots tidigare ansträngningar är regelverket idag inte rättvist, med järnvägar som bär många kostnader och skyldigheter som inte åläggs andra transportsätt. Mycket återstår att göra för att komma till rätta med obalanser i villkor och prissättning för att få tillgång till infrastruktur, energibeskattning, momsregler och olika sociala villkor, särskilt att tillåta social dumpning inom vägsektorn.
  • Adekvat finansiering av järnvägar – Järnvägar behöver rättvis, långsiktig och heltäckande finansiering. För att möta sektorns enorma investeringsbehov i infrastruktur kommer det att krävas en större EU-budgetpost för transport i en uppskalerad flerårig finansiell ram, inklusive nya källor till EU-finansiering, såsom öronmärkta intäkter från EU:s system för handel med utsläppsrätter.
  • Utbyggnad av järnvägens viktigaste digitala möjliggörare – Detta inkluderar European Rail Traffic Management System (ERTMS) och Digital Capacity Management (DCM) för optimerad användning av järnvägsnätet, Digital Automatic Coupling (DAC) som ett avgörande steg mot fullständig digital godsdrift, och Open Sales and Distribution Model (OSDM) för enklare internationell biljettförsäljning. Sådana digitala spelväxlare förbättrar inte bara järnvägstjänsterna för sina slutanvändare utan minskar också kostnaderna. Till exempel kräver ökningen av järnvägskapaciteten som kan uppnås genom digitala medel med DCM bara 5 % av budgeten som skulle behövas för att bygga ny fysisk järnvägsinfrastruktur.
  • Ett grönare förhållningssätt till marknads- och konkurrenspolitik – Konkurrenspolitiken måste ta bättre hänsyn till EU:s klimat- och miljöpolitik och bör undvika varje övergång till mer förorenande transportsätt. Vissa järnvägsmarknadssegment som Single Wagon är ofta inte ekonomiskt lönsamma idag men representerar ändå en hållbart hållbar transportlösning för att bekämpa klimatkrisen. Stöd till sådana tjänster kan inte bedömas utifrån regler som inte tar hänsyn till EU:s strategiska politiska inriktningar som helhet, inklusive EU:s Green Deal-mål.

Under lanseringsevenemanget samlade CER intrycken från nuvarande beslutsfattare och externa intressenter som representerar företag och civilsamhällets användare av järnvägstjänster, av vilka många bidrog till 2023 års undersökning som ingick i det slutliga manifestet.

Dominique Riquets ledamot av Europaparlamentet sa att "när denna valperiod avslutas är det dags att göra en sammanfattning av våra prestationer. Vi har åstadkommit mycket med CEF II, den pågående järnvägskapacitetsregleringen, eller TEN-T-riktlinjerna. Men kampen om järnvägen fortsätter. Vi måste nu reflektera över framtida politiska utvecklingar för att använda den på bästa sätt och nå våra utsläppsmål”.

Annons

Huvudtalare Belgiens vice premiärminister och minister för rörlighet Georges Gilkinet välkomnade sektorns initiativ och sa att "tåg måste bli ryggraden i vår europeiska rörlighet om vi vill minska koldioxidutsläppen i våra ekonomier. Trafikomställning till järnväg, det mest hållbara transportsättet, måste vara en politisk prioritering för nästa EU-kommission. För att genomföra detta och ansluta alla européer med järnväg måste vi investera massivt i sektorn. CEF-programmet spelar en avgörande roll och vi måste fortsätta i denna riktning med en tredje och välfinansierad CEF-utlysning. En långsiktig vision, sund finansiering och människor är nyckeln till framtidssäker europeisk rörlighet”.

Vid lanseringsevenemanget gav Filip Alexandru Negreanu Arboreanu, kabinettchef för EU:s transportkommissionär Adina Vălean, sin positiva reaktion på manifestet. ”Ditt stöd för ett starkt finansieringsinstrument för transportinfrastruktur är oerhört värdefullt och mycket uppskattat. Och du kan också lita på vårt stöd för att göra järnvägen till det önskade transportsättet i framtiden”, sa han.

CER:s verkställande direktör Alberto Mazzola sa att "i CER-manifestet åtar sig järnvägarna att försörja de nya generationerna av européer: bättre passagerartjänster för alla, inklusive höghastighetsförbindelser mellan huvudstäder och storstäder; digitala godstransporter på järnväg integrerade med andra transportsätt, vilket leder till europeisk logistik utan utsläpp; och pålitlig, säker, höghastighetsinfrastruktur samt förbättringar av det befintliga nätverket genom modernisering och digitalisering. Vi uppmanar EU och medlemsländerna för en hållbar investeringspolitik att fortsätta prioritera och stödja järnvägen”. 

Med konkreta policyförslag för var och en av dess fyra pelare visar CER-manifestet 2024-2029 vad som behövs för att järnvägen ska kunna utvecklas vidare och Europa dra nytta av järnvägens fulla potential.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend