Villkor

Villkor för användning av webbplatsen

Tillgång till och användning av www.eureporter.co och www.eureporter.tv och dess nyhetsbrev ("hemsida") tillhandahålls av HALF TIDY LTD som EU-REPORTER.
EU REPORTER kan efter eget gottfinnande, ändra dessa villkor ("villkor").
Om du ("användare") inte accepterar att vara bunden av dessa villkor, ska du inte använda webbplatsen eller prenumerera på dess nyhetsbrev.
HALV TIDY LTD
Registrerat i England och Wales, Bolaget: 6624898, VAT-nr: GB 995 6193 59
Säte: 34 Wellfield Road, Cardiff, CF24 3PB. England

1. Innehållet i webbplatsen
(a) Även om den information som finns på webbplatsen uppdateras regelbundet, ingen garanti att den information som lämnas på denna webbplats är korrekt, komplett och / eller up-to-date.
(b) Innehållet som finns på webbplatsen är endast i allmänt informationssyfte och utgör inte juridisk eller annan professionell rådgivning om något ämne fråga.
(c) EU-REPORTER accepterar inte något ansvar för eventuella förluster som kan uppstå från beroendet av innehållet finns på webbplatsen.
(d) Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls "AS IS" och "I TILLGÄNGLIGT SKICK" utan några som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång.
(e) Användaren samtycker till att använda webbplatsen och dess innehåll endast för lagliga syften och på ett sätt som inte kränker rättigheter, begränsa eller hämma någon annans användning och åtnjutande av webbplatsen och dess innehåll. Förbjudet beteende inkluderar trakasserande eller orsakar lidande eller olägenhet för någon person, överföring obscent, osanna eller stötande innehåll eller störa det normala flödet av dialog inom EU REPORTER.
2. Copyright och varumärken
(a) Alla upphovsrätt, varumärken, mönsterrätt, patent och andra immateriella rättigheter (registrerade eller oregistrerade) på webbplatsen och allt innehåll (inklusive alla program) som finns på webbplatsen ska ligga kvar hos EU REPORTER eller dess licensgivare.
(b) namn, bilder och logotyper som identifierar EU-REPORTER eller tredje part och deras produkter och tjänster är föremål för upphovsrätt, mönsterrätt och varumärken som tillhör EU: s reporter och / eller tredje part. Ingenting i dessa villkor skall tolkas som att någon licens eller rätt att använda varumärket, mönsterrätt eller upphovsrätt i EU REPORTER eller någon tredje part.
(c) Fotografier och filmer är upphovsrätten i EU: s REPORTER, om inte annat uttryckligen anges annat och kredit
3. Användning av webbplatsen
(a) Tillstånd ges för nedladdning och tillfällig lagring av webbplatsen för att du tittar på en persondator.
(b) Innehållet på webbplatsen är upphovsrättsligt skyddade enligt internationella konventioner och, bortsett från tillstånd anges reproduktion, permanent lagring eller vidaresändning av innehållet är förbjudet utan skriftligt medgivande.
(c) Enstaka ompublicering av tryck eller video (en gång i veckan eller mer sällan), för icke-kommersiellt bruk är tillåtet endast med angivande av källan och genom att länka till den ursprungliga artikeln. All annan användning är föremål för syndikering är tillåtet endast med förhandsgodkännande av EU: s reporter och kan bli föremål för en avgift. För mer information i denna mening kontakta publisher@eureporter.co
4. Tredje parts innehåll och webbplats
(a) En del innehåll (inklusive länkar, insändare, blogginlägg och kommentarer till artiklar) på webbplatsen tillhandahålls av en tredje part och kan leda till andra webbplatser, inklusive de som drivs och underhålls av tredje part ("tredje parts innehåll ').
(b) EU-REPORTER omfattar tredje parts innehåll endast som en service till sina användare, och förekomsten av sådant innehåll innebär inte EU Reporter: s ansvar för dem, för den länkade webbplats eller en påskrift av innehållet eller den länkade webbplatsen eller dess operatör.
(c) Tredje parts innehåll måste vara civila och smakfulla. Det får inte vara störande eller stötande. Det får inte innehålla olagligt innehåll, olämpliga användarnamn (t.ex. vulgärt, kränkande etc.) eller off-topic material.
(d) Reklam i tredje parts innehåll är inte tillåtet utan föregående skriftligt godkännande av EU: s reporter har givits.
(e) Genom att dela innehåll från tredje part (inklusive text, fotografi, grafik eller video) med EU REPORTER du bevilja EU REPORTER, kostnadsfritt, tillåtelse att använda materialet på något sätt man vill (inklusive ändra och anpassa den för operativa och redaktionella skäl) för EU: s REPORTER tjänster. I vissa omständigheter EU-REPORTER kan dela ditt bidrag med tredje part.
(g) Adress Tredjepartsmaterial till redaktören på editor@eureporter.co
5. Privacy Protection
Användarens personliga information kommer att skyddas och kommer inte att säljas, handlas eller hyrs ut till tredje part, såvida inte uttryckligen nämns.
6. Nyhetsbrev
En användare som inte längre vill få EU Reporter nyhetsbrev kan välja bort genom att klicka på en avregistreringslänk längst ner på ett nyhetsbrev och följa länken.
7. Force majeure
EU REPORTER kommer inte att vara ansvarig eller anses vara i standard för eventuella förseningar eller misslyckanden i prestanda eller avbrott i leveransen av innehåll till följd av någon orsak bortom dess kontroll, inklusive men ej begränsat till fel på elektronisk eller mekanisk utrustning eller kommunikationslinjer, telefon eller andra problem, datavirus, obehörig åtkomst, stöld, operatörs fel, hårt väder, jordbävningar eller naturkatastrofer, strejker eller andra problem arbetskraft, krig eller statliga begränsningar.
8. Skadelöshet
Användarna är överens om att gottgöra, försvara och hålla EU REPORTER, dess samarbetspartners, kunder, anställda, chefer och direktörer, från och mot alla anspråk, skulder, påföljder, bosättningar, domar, avgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) som härrör från ( i) Innehåll som användaren eller vem som helst kan skicka, lägga ut eller skicka till webbplatsen (inklusive tredje parts innehåll); (ii) användarens användning av EU: s REPORTER tjänster; (iii) användarens brott mot dessa Villkor; och (iv) alla överträdelser eller underlåtenhet ser att följa alla lagar och regler i samband med Tjänsterna.
9. Behörighet och Skiljedoms
(a) Dessa villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales, som ska ha exklusiv jurisdiktion över eventuella tvister.
(b) Om någon bestämmelse i detta avtal hålls av en domstol i behörig att vara olaglig, ogiltig eller inte kan verkställas, skall återstående bestämmelser förbli i full kraft och verkan.
(c) Varje sak till dig med avseende på dessa villkor skall lämnas in en behörig domstol inom ett år efter att orsaken till handlingen uppstått, eller sådan orsak kommer att spärras, ogiltigt, och utan laga kraft.
Kontakt
Adress feedback:
EU-REPORTER,
PO BOX 73, Internationellt presscenter, 1 Boulevard Charlemagne, B-1041 Bryssel
publisher@eureporter.co

Kommersiella Villkor
1. ALLMÄNNA VILLKOR
I.1. Avtalsslutande parter

(a) Ordalydelsen i dessa kommersiella villkor är bindande för de avtalsslutande parterna, det vill säga Kunden och Leverantören.
(b) Kunden - en organisation ingå ett skriftligt avtal med Provider (t.ex. EU REPORTER, Sponsor, annonsör, EU-projekt, Syndication partner, Klient av dagordning, Job Site eller pressmeddelande Services).
(c) Provider - HALF TIDY LTD driva webbplatsen "EU REPORTER.CO" och "EU REPORTER.TV" ("Webbplatsen") och tillhandahålla tjänster av en EU-online-mediet. Leverantören är registrerat i England och Wales som hälften TIDY LTD handel som EU REPORTER, Bolaget: 6624898, VAT-nr: GB 995 6193 59
I.2. Inledande bestämmelser
(a) Dessa anses vara de kommersiella villkor Leverantören.
(b) Dessa villkor gäller för Leverantören och dess kunder per 24th December 2010.
(c) De kommersiella villkor utgör en integrerad del av något kontrakt mellan Kunden och Leverantören.
(d) Ett avtal mellan Kunden och tjänsteleverantören är etablerad på grundval av en skriftlig order - även i form av e-post och elektroniska orderblanketter (nedan "Order").
(e) Om Leverantören meddelar Beställaren inom två (2) bankdagar efter att ha fått en order att inte acceptera vissa villkor av beställa, kommer de villkor som anges i förordningen anses gälla för relationen mellan de avtalsslutande parterna.
(f) Ett avtal mellan Kunden och Leverantören har också etablerat om kunden accepterar ett förslag från leverantören att ändra villkoren för en Order. Då avtalsförhållanden regleras av den senaste överenskomna villkor.
(g) De överenskomna villkoren i avtalsförhållanden kan ändras eller upphävas endast på grundval av uttryckligt samtycke från de båda parterna.
I.3. Ämne Matter of Performance
Föremålet för prestanda är att tillhandahålla tjänster i samband med Leverantörens bransch, särskilt utförandet av tillhandahållande av tjänster som tillhandahålls för annonsörer, sponsorer, EU-projekt, Syndication partner och kunder över arbetsplatsen, Agenda och Pressmeddelande Services ( nedan "Job") i enlighet med de krav som anges i förordningen.
I.4. Det redaktionella oberoendet
Leverantören arbetar på grundval av det redaktionella oberoendet och begränsar inte sin täckning till sina kunder. Principer förklaras i EU Reporter: s Editorial Mission.
I.5. Kontrakts förnyelse och uppsägning
(a) Kontrakts förnyelse gäller Sponsorer
(b) Kontrakts Förnyelse sker automatiskt ett år efter dagen för undertecknandet ("Förnyelse Datum"), och varje efterföljande år, om inte någondera parten säger upp avtalet genom rekommenderat brev senast en månad före förnyelsedatumet. Priset för varje förnyelse kommer att stiga med 5 procent, om inget annat överenskommits skriftligen av de avtalsslutande parterna senast en månad före förnyelsedatumet.
(c) På begäran av Kunden, erbjuder Provider en bedrift möte och ger en årlig rapport om de tjänster som tillhandahålls, reklam genomförs och statistik 6 veckor före förnyelsedatumet.
I.6. Villkoren för oanvända jobb
(a) Varje jobb som beställdes, men har inte använts av Kunden tills Förnyelse Datum (t.ex. reklam, annonser jobb), inte kan överföras till perioden efter förnyelse datum, såvida inte kommit överens skriftligt medgivande från båda de avtalsslutande parterna .
(b) Överlåtelse av detta jobb till förmån för andra organisationer är inte möjligt, såvida inte kommit överens skriftligt medgivande från båda parterna.
I.7. Kunder som nämns i publikationer
Kunder kan nämnas (med logotyp och / eller namn) i Provider tryckta och elektroniska publikationer. Leverantören ger detta som en service till Kunden att öka sin synlighet i EU-kretsen. Om en klient vill inte att nämnas i sådana publikationer bör det nämna detta till leverantören och inkludera detta i förordningen.
I.8. Copyright och varumärken
Leverantören ansvarar inte för eventuella konsekvenser i samband med någon intrång i upphovsrätten.
I.9. Samarbete och förtroende
(a) Kunden begår, fram till ett år efter utgången av något avtal, inte rekrytera passivt eller aktivt varje enskild medlem av Provider lag, vare sig det på heltid eller deltid, som anställd eller uppdragstagare, utan skriftligt medgivande från Leverantören.
(b) Leverantören välkomnar förfrågningar och förslag från mellan såsom organ eller konsultföretag på uppdrag av andra företag som är nya perspektiv, men inte i kontakt med leverantören. I sådana fall Leverantören respekterar värdet av kontakter och idéer som, och syftar till att respektera den roll som mellan, inklusive - om så önskas - sin önskan att bli informerad om kontakterna med kunden.
I.10. Privacy Protection
(a) tjänsteleverantören kommer att skydda all personlig eller Kundens uppgifter som lämnats till den. Leverantören har åtagit sig att skydda den personliga integriteten och kommer inte att sälja, byta eller hyra ut privat information till tredje part, såvida inte uttryckligen nämns.
(b) Leverantören förbinder sig att upprätthålla sekretessen om eventuella kontakter i samband med föremålet för prestanda.
I.11. Pris

Alla priser i prislistan för tjänster är exklusive moms. Moms kommer att tillämpas i enlighet med brittiska momsregler.
I.12. Betalningsvillkor
(a) Leverantören har rätt att utfärda en faktura så snart ett jobb har slutförts i enlighet med förordningen eller så snart som Kunden blir en annonsör eller sponsor.
(b) Priset på jobbet kommer att betalas på grundval av den faktura som utfärdats av Leverantören, vars löptid kommer att anges i denna faktura.
(c) Kunden ska betala för jobbet i en rat inom den tid som anges nedan, räknat från fakturadatum till leverantören brittiska bankkonto, om inte annat anges i förordningen. Om betalningsvillkoren i Order konflikt med dessa villkor, skall den förstnämnda tillämpas.
(d) Kunden Betalning sker 30 kalenderdagar efter faktura har utfärdats, om inte annat anges i avtalet.
I.13. Sen betalning
Om en klient inte betalar i tid efter en påminnelse, förbehåller Leverantören rätten att (i) laddnings intresse 5 procent per månad tillämpas på det fakturerade beloppet exklusive moms från den ursprungliga förfallodagen (ii) avlägsna all reklam material eller hänvisningar till klienten från webbplatsen, (iii) vidta rättsliga åtgärder.
I.14. Defekt Job
(a) Ett ifyllt jobb anses felaktig om den inte har utförts i enlighet med förordningen.
(b) I alla andra fall, skall jobbet anses ha utförts på rätt sätt.
I.15. Klagomål
(a) Eventuella klagomål ska göras skriftligen. Klagomålet ska ange skälen för klagomålet, och beskriva vilken typ av fel.
(b) Om leverantören erkänner Kunden klagomål som berättigat, ska den lämna en översyn av jobbet på egen bekostnad.
I.16. Tidsfrist för klagomål
(a) krav till följd av skulden för fel upphör att gälla om de görs för sent.
(b) Kunden är skyldig att lämna in eventuella krav baserade på eventuella brister i ett jobb utan onödigt dröjsmål omedelbart efter att upptäcka sådana defekter.
I.17. Utträde ur kontraktet
(a) En avtalsslutande part har rätt att frånträda avtalet om, efter att i kontraktet, oöverstigliga hinder uppstår för sin del som hindrar den från att fullgöra sina förpliktelser.
(b) Den avtalsslutande part drar sig ur avtalet skall underrätta den andra parten om detta skriftligen.
(c) Leverantören är inte skyldig att klienten för skador som uppstått på grund av underlåtenhet att uppfylla en ingått avtal om det är ett resultat av oförutsedda och oundvikliga händelser vars förekomst leverantören inte kunde ha förhindrat (se punkt I.20 Nedan).

I.18. Tillämplig lag och jurisdiktion
(a) Dessa villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales som ska ha exklusiv jurisdiktion över eventuella tvister.
(b) Vid problem att genomföra eller tolka dessa villkor, kommer det att hänskjutas till skiljedom av en skiljedomare som utsetts i samförstånd mellan de avtalsslutande parterna, inom en månad efter den ena parten begär det. Om parterna inte kan enas om en gemensam skiljedomare inom ytterligare en månad, kommer var och en utse en medlare, och båda skiljedomare skall utse en tredje. Parterna kommer att vara bundna av resultaten av domaren (s).
(c) handläggningsspråket är engelska och de rättsliga principer kommer att vara de av engelsk lag och rättspraxis.

I.19. Uppdelning / Överlevnad / Preskriptions
(a) Om någon bestämmelse i detta avtal hålls av en domstol i behörig att vara olaglig, ogiltig eller inte kan verkställas, skall återstående bestämmelser förbli i full kraft och verkan.
(b) Varje sak av klient med avseende på dessa villkor skall lämnas in en behörig domstol inom ett år efter att orsaken till handlingen uppstått, eller sådan orsak kommer att spärras, ogiltigt, och utan laga kraft.

I.20. Force majeure
Leverantören kommer dess dotterbolag och dess informationsleverantörer inte hållas ansvariga eller anses vara standard för eventuella förseningar eller misslyckanden i prestanda eller avbrott i leveransen av innehållet som direkt eller indirekt från någon orsak eller omständighet utanför dess eller deras rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till fel på elektronisk eller mekanisk utrustning eller kommunikationslinjer, telefon eller andra problem, datavirus, obehörig åtkomst, stöld, operatörs fel, hårt väder, jordbävningar eller naturkatastrofer, strejker eller andra problem arbetskraft, krig eller statliga restriktioner .

I.21. Ändringar i dessa villkor
Leverantören förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera dessa villkor eller införa nya Villkor på sin bekvämlighet. Endera avtalsslutande parten anses ha godtagit alla ändringar 24 timmar efter det att de träder i kraft på webbplatsen. Kontakta publisher@eureporter.co för mer information.

II. REKLAM
II.1. Inledande bestämmelser

Följande villkor gäller för dessa klienter använder Provider annonseringstjänster på webbplatsen, dess samarbetspartners webbplatser och i nyhetsbrev som publicerats av Provider (de "Annonsörer").

II.2. Reklamtjänster
Jobbet är tillhandahållande av reklamtjänster ("Reklam") anges av annonsören i Order och medieplanen om de överenskomna datum och levereras på avtalat sätt.

II.3. Organisation av reklam
(a) Reklam är organiserad i en mängd veckor, med start på måndag och slutar på söndag samma vecka, om inte annat bestäms av de avtalsslutande parterna.
(b) Efter inledande avtalet kommer Leverantören först skicka ett förslag till en medieplan nämna perioden och placering av reklammaterial på webbplatsen och i dess nyhetsbrev. Leverantören ska också bifoga ett förslag till en ordning som bygger på det ursprungliga avtalet.
(c) Genom att leverera Order till leverantören, Annonsören förbinder sig att acceptera medieplanen och den färdiga jobb och betala det slutgiltiga priset för jobbet.

II.4. Reklam Exklusivitet
Såvida inte uttryckligen anges i förordningen, är inte exklusivt Annonsörens Reklam på webbplatsen eller på dess sektioner eller i dess nyhetsbrev, det vill säga annonsören delar samma reklam position med andra Advertiser (s).

II.5. Skapande av reklammaterial
(a) Efter mottagandet av beslutet, kommer reklammaterial skapas enligt Reklam Specifikationer antingen av annonsören eller av leverantör.
(b) Annonsören kan ge Leverantören med sin egen reklam Material: (i) Reklammaterial som lämnats av Kunden måste vara i linje med EU: Reporter Reklam Specifikationer; (ii) annonsören gjort reklam Material med minst 5 bankdagar före kampanjstart.
(c) om annonsören önskemål så utformar Provider Advertising Material för annonsören: (i) Leverantören kommer att begära visuella och textmaterial från annonsören som kommer att användas som inspiration för att skapa reklammaterial; (ii) när reklammaterialet skapas av Provider, kommer den att sända den till annonsören för godkännande, med en gräns på tre utkast inklusive den slutliga versionen för publicering. Ytterligare drag kan bli föremål för en avgift. All reklam Material som skapats av Leverantören förblir sin egen egendom och får inte återanvändas utan skriftligt tillstånd.
II.6. Ansvaret för reklammaterial
(a) I båda fallen annonsören tar fullt ansvar för meddelanden och innehåll i reklammaterialet. Leverantören förbehåller sig rätten att inte publicera en del av eller hela Advertising Material, utan någon ersättning, även om dess kontaktperson ursprungligen erkände reklam material, om den anser det aggressiva, olämpligt, alltför "flashiga" eller av någon annan anledning.
(b) Leverantören accepterar inte reklam som expanderar utanför den utsedda annonsutrymmet, utan föregående skriftligt avtal.
II.7. Kontakta
E-post till publisher@eureporter.co~~V om du vill ha mer information om Provider tjänster för annonsörer.

III. SPONSORSKAP

III.1. Inledande bestämmelser
(a) Följande villkor gäller för kunder med en sponsring, företagets rykte eller avtal kommunikations partnerskap (den "Sponsor").
(b) Sponsring är en form av offentligt stöd av sponsorn till leverantören. Leverantören syftar till att hjälpa effektiviteten och insynen i EU: s gemenskap genom att tillhandahålla information om EU-frågor, främst på nätet.
(c) Sponsring är stöd för: (i) antingen hela plattformen eller (ii) för en mer informerad debatt om en given sektion eller underavsnitt.
(d) Leverantören förbehåller sig rätten att skapa andra typer av sponsring, även för sponsring exempel land, eller innehåll medier och partnerskap händelse.
(e) Sponsring är ett år, för en språkversion (engelska om inget annat anges). Sponsring förnyas automatiskt i enlighet med dessa villkor (se underavsnitt I.5 ovan).
III.2. Ingen påverkan av Sponsor
(a) Leverantören är en neutral medieplattform för alla EU-aktörer, om inga lobbytjänster. Som ett brittiskt aktiebolag, är Leverantören omfattas av revisionskrav och offentliggörande av räkenskaperna.
(b) Sponsorer utövar något direkt inflytande på det redaktionella innehållet eller de är avsedda att stödja detta innehåll.
IV.3. De tjänster som tillhandahålls för Sponsorer
(a) tjänsteleverantören kommer att ge synlighet namn och / eller logotyp sponsor. Detta inkluderar närvaro på Webbplatsen, som skall vara tillgängliga för allmänheten utan kostnad, och på papperspublikationer, samt nämner vid presskonferenser, i förekommande fall hålls. Om det så önskar och uppger den med rimligt varsel kan en sponsor minska förekomsten av sin logo på några av dessa medier.
(b) Jobb är tillhandahållande av tjänster som specificerats av Kunden i "Order" och kan innefatta: I. Synlighet och avsnitt fokus - organiseras enligt följande tabell

Typ av Sponsor Synlighet och förenings avsnitten
EU REPORTER.CO Web Site Alla delar av webbplatsen
EU REPORTER.CO webbsida En särskild sektion webbsida
EU REPORTER Sammanlagt Magazine Magazine font sida
EU REPORTER Magazine sida Associerade till en sida i tryckt och elektronisk tidskrift
EU REPORTER.TV LIVE Live online-TV-kanal
EU REPORTER.TV Visa igen Webb-TV Video on demand
EU REPORTER iPhone & iPad APPs Live online-TV-kanal Webb-TV Video on demand

(c) Logo synlighet och namn nämns -
Sponsorer har en hög grad av permanent logo synlighet och namn nämns.
Sikten på webbplatsen tillhandahålls genom sponsorns logotyp och länka till sponsorns bolagets webbplats.
Sikten i tidningen ges av logotypen för sponsorn och tryckt länk till sponsorns bolagets webbplats.
Sikten på Live webb-tv ges genom sponsorns logotyp.
Sikten på webben TV Video On Demand tillhandahålls genom sponsorns logotyp.
Sikten på iPhone och iPad Apps tillhandahålls genom sponsorns logotyp och länk till sponsorns bolagets webbplats.
(d) Reklam (villkor i avsnitt II ovan. Reklam applicerar).
(e) Nätverk och händelse förening - Sponsorer kan bjudas in till offentliga evenemang som anordnas av Provider, t.ex. seminarier, (ii) konferenser. För en extra avgift, kan Sponsorer bli associerade med dessa händelser. I så fall har de logo synlighet på inbjudningar och program, är de offentligt nämns under evenemanget och kan ha en talande slits och synpunkter på program och deltagarnas lista. Sponsorer kan också föreslå ämnen för seminarierna, som de sedan skulle vara förknippade om den föreslagna verkstaden sker.
IV.4. Modularitet tjänster
Tjänster av sponsorpaketet är modulära, vilket möjliggör sponsorer att enkelt ersätta en tjänst med en annan, efter överenskommelse med leverantören.
IV. 5. Anmälan när det gäller förändringar
Leverantören förbinder sig att göra sitt bästa för att uppnå exponering för sponsorer som liknar den som anges i beställningsformuläret eller brevväxlat innan sponsrande startar. Förbehåller sig rätten att ändra dessa vid behov och kommer att informera sponsorer av några större förändringar.
IV.6. Kontakta
E-post till publisher@eureporter.co~~V om du vill ha mer information om Provider tjänster för sponsorer.
Adress feedback:

EU-REPORTER,
PO BOX 73, Internationellt presscenter, 1 Boulevard Charlemagne, B-1041 Bryssel publisher@eureporter.co