Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Uppdrag fullbordat: Litauiska EU-ordförandeskapets resultat

DELA MED SIG:

publicerade

on

logai-06Av MEP Justina Vitkauskaite Bernard och Europaparlamentets policyanalytiker Vira Ratsiborynska

Från och med den 1 juli 2013 innehade Litauen det roterande ordförandeskapet i EU:s råd för första gången i Litauens historia. Det var också för första gången i EU:s historia som ett land, i detta fall Litauen, innehade detta ordförandeskap i det utvidgade EU med 28 stater. Litauens komplicerade och utmanande uppdrag slutfördes med stor framgång den första januari 2014.

När man ser tillbaka på effekterna och innehållet i det litauiska EU-ordförandeskapet är det viktigt att hänvisa till nyckelfrågorna från det litauiska EU-ordförandeskapet, såsom: Vilka var dess viktigaste interna och externa framgångar? Hur påverkade det litauiska EU-ordförandeskapet bilden av landet i EU och vilka resultat gav det EU?

Analysen av ordförandeskapets sex månader visar att presidentskapets prestationer och resultat var många. Det litauiska presidentskapets positiva inflytande för landet självt var enormt. Innan ordförandeskapet ens hade börjat hade Litauen lyckats bygga upp en stark bild av sig själv i EU som ett nytt medlemsland i EU som hade gått med i EU 2004 och inom nio år förvandlat sig från en nykomling till en erfaren partner -medlemsstat i EU.

Det litauiska ordförandeskapet i EU:s råd hade bekräftat och stärkt denna bild. Den positiva bilden av Litauen och litauerna på EU-nivå hade gradvis ökat på grund av det litauiska ordförandeskapets krävande och ansvarsfulla roll. Det litauiska ordförandeskapets sex månader och det sittande ordförandelandets ökade synlighet för EU har bidragit till den positiva, förbättrade bilden av ett trovärdigt medlemsland som lyckats slutföra alla uppgifter med stor framgång och hög effektivitet – och allt detta utan att ens ha tidigare erfarenhet av ordförandeskapet. Det faktum att Litauen effektivt hade klarat många utmaningar som det litauiska ordförandeskapet förde med sig bidrog också till att uppfylla den viktiga skyldighet som Litauen hade åtagit sig på EU-nivå.

Litauen visade alla medlemsländer att de kan arbeta framgångsrikt genom och med de europeiska institutionerna, söka efter de bästa lösningarna och samordna och förmedla alla nödvändiga aktiviteter i tid.

Vidare var ordförandeskapet också värdefullt för Litauens image i EU eftersom Litauen inte bara visade ett proaktivt förhållningssätt i många frågor som var svåra för EU utan också visade att det var beredd och tillgängligt för att ta itu med utmaningarna i EU:s interna och externa politik. I samband med den ekonomiska krisen, tilltagande euroskepticism, sönderfallsutmaningar, ett allvarligt behov av reformer och EU:s interna instabilitet klarade Litauen alla dessa utmanande frågor och använde på lämpligt sätt denna svåra tid för EU och sig själv. Litauen tog också upp många viktiga frågor för EU och antog många rättsakter i svåra "institutionella tider" för EU.

Annons

Denna stormiga period sammanföll också med slutet av den nuvarande sammansättningen av Europaparlamentet och Europeiska kommissionen och slutet av EU:s gamla budgetcykel. Av dessa skäl var det litauiska ordförandeskapet i EU också en möjlighet för Litauen att visa att Litauen är redo att ge ett avgörande bidrag till lösningen av EU:s nyckelfrågor och kan hantera alla dessa uppgifter med en hög grad av professionalism, beslutsamhet och effektivitet. Med hänsyn till allt detta gjorde Litauen ett bra jobb med att återställa trovärdigheten och bilden av själva EU.

Det litauiska ordförandeskapets framgång grundar sig också på det litauiska ordförandeskapets program för Europeiska rådet och beror på en framgångsrik förvaltning av ordförandeskapets rätta prioriteringar. Huvudbudskapet som Litauen förmedlade till EU var att göra EU trovärdigt, växande och öppet. Dessa mål stämde överens med EU:s nyckelprioriteringar och de bestämdes också av EU:s behov, särskilt för att säkerställa en trovärdig finanspolitik och finansiell stabilitet i EU, för att uppnå ekonomisk tillväxt, främja sysselsättning och göra EU mer attraktivt. för och öppen för resten av världen.

Under dessa sex månader kunde Litauen göra framsteg när det gäller alla dessa prioriterade uppgifter för EU och kunde gå vidare med många lagstiftningsförslag som fokuserade på att fördjupa och integrera den inre marknaden och på att stärka EU:s ekonomiska och monetära union . När det gäller den senare gjordes betydande framsteg i upprättandet av bankunionen. En enorm framgång uppnåddes med godkännandet av EU:s budget för 2014 och av den fleråriga budgetramen för 2014–2020.

Bara för detta slutförde det litauiska ordförandeskapet förhandlingarna om mer än 60 rättsakter relaterade till EU:s fleråriga budget. Det litauiska ordförandeskapet kunde också framgångsrikt bidra till att ta itu med ungdomsarbetslösheten och till att förbättra situationen för arbetstagares rättigheter i EU. Litauen kunde också uppnå avgörande resultat inom områdena digital ekonomi, energi och utrikespolitik. Litauen lyckades också nå en viktig överenskommelse om sammanhållningspolitiken 2014–2020, vilket avslutade två års intensiva förhandlingar. I allmänhet bidrog Litauen till att slutföra förhandlingar på många viktiga områden som täckte olika EU-politik som krävde samordning av åsikter och åtgärder mellan Europaparlamentet, kommissionen och rådet. Totalt visar det litauiska ordförandeskapets intensiva arbete en hög resultateffektivitet med sina cirka 137 rättsakter, 239 icke-lagstiftande akter och 48 slutsatser från EU-rådet.

När det gäller ordförandeskapets allmänna prioriteringar i EU:s externa dimension riktades Litauens särskilda uppmärksamhet mot det östliga partnerskapet, som också återspeglade den litauiska utrikespolitikens prioritet och intresse. Goda förbindelser med de östliga partnerskapsländerna, deras potentiella integration i EU och bistånd till reformer i dessa länder är fortfarande en av de högsta prioriteringarna för den litauiska utrikespolitiken. Detta kan förklaras av det faktum att Litauen har delat många historiska utvecklingar, kulturell och samhällelig bakgrund med dessa länder, vilket i sin tur gör Litauen till ett illustrativt exempel på integrationsarbetet och de transformativa utmaningar som länderna i det östliga partnerskapet står inför.

Eftersom Litauen var en uttalad anhängare av integrationsprocesserna i den här delen av grannskapet var det mycket viktigt för Litauen att framgångsrikt stå värd för det tredje östliga partnerskapets toppmöte. Under och efter detta toppmöte lyckades Litauen visa konsekvens i sin politiska beslutsamhet och antog framgångsrikt medlarrollen mellan EU och de östliga partnerskapsländerna.

Det tredje toppmötet om östligt partnerskap gav många resultat för EU och de östliga partnerskapsländerna. Det ökade det östliga partnerskapets synlighet och lockade EU:s uppmärksamhet till bristerna och luckorna i den europeiska grannskapspolitiken. Vidare uppmärksammade detta toppmöte EU på vikten av en effektiv och säker förvaltning av politiken i denna del av världen. Det ökade också medvetenheten i EU om en modell för de östliga grannskapsförbindelserna där triangeln EU-Ryssland-Östliga partnerskapsländerna kan samexistera på ett korrekt och fredligt sätt och där de nationella intressena för de östliga partnerskapsländerna respekteras.

Med hänsyn till alla dessa landvinningar och resultat var det litauiska ordförandeskapet i EU ett framgångsrikt uppdrag för Litauen av många skäl. Litauen uppnådde de mål som programmet hade satt upp för ordförandeskapet; det garanterade positiva resultat för frågorna på dagordningen och det säkerställde en smidig lagstiftningsprocess i många viktiga frågor för EU. En effektiv förvaltning av ordförandeskapets agenda i kombination med positiva förhandlingsresultat gjorde detta ordförandeskap enastående med avseende på dess resultat. De sex månaderna av ordförandeskapet lyfte fram litauiskt inflytande i Europa och presenterade Litauen som ett öppet land i resten av världens ögon. Med ett sådant prestationsrekord blev Litauen en ännu mer erkänd medlem av EU-familjen och fick större politisk tyngd i EU.

Under hela sex månaderna hade Litauen en mycket ansvarsfull roll i EU:s utrikespolitik, vilket gav mycket positiva resultat på många områden i EU. Nu har detta komplicerade uppdrag slutförts framgångsrikt. Från och med januari har denna roll tagits över av ett annat EU-medlemsland, Grekland, som kommer att behöva fortsätta på den framgångsrika vägen och den ambitiösa arbetsbördan som Litauen har fastställt.

 

 

 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend