Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Beskattning: Nya förslag för att förenkla skattereglerna och minska efterlevnadskostnaderna för gränsöverskridande företag

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har antagit ett nyckelpaket med initiativ för att minska skatteefterlevnadskostnaderna för stora, gränsöverskridande företag i Europeiska unionen.

Förslaget, kallat "Business in Europe: Framework for Income Taxation" (BEFIT), kommer att göra livet enklare för både företag och skattemyndigheter genom att införa en ny, enda uppsättning regler för att fastställa skattebasen för koncerner av företag. Detta kommer att minska efterlevnadskostnaderna för stora företag som är verksamma i mer än ett medlemsland och göra det lättare för nationella skattemyndigheter att avgöra vilka skatter som med rätta ska betalas. De nya, enklare reglerna skulle kunna minska skatteefterlevnadskostnaderna för företag som är verksamma i EU med upp till 65 %.

BEFIT kommer att betyda att:

  • Företag som ingår i samma koncern kommer att beräkna sitt skatteunderlag enligt ett gemensamt regelverk.
  • Skatteunderlaget för alla medlemmar i gruppen kommer att aggregeras till en enda skattebas.
  • Varje medlem i BEFIT-gruppen kommer att ha en procentandel av den aggregerade skattebasen beräknad på genomsnittet av de skattepliktiga resultaten under de tre föregående räkenskapsåren.

Att hantera 27 olika nationella skattesystem, vart och ett med sina specifika regler, gör det kostsamt för företagen när det kommer till skatteefterlevnad. Detta motverkar gränsöverskridande investeringar i EU, vilket gör att europeiska företag hamnar i en konkurrensnackdel jämfört med företag på andra håll i världen.

I mer detalj

Förslaget bygger på OECD/G20:s internationella skatteavtal om en global miniminivå för beskattning och det andra pelardirektivet som antogs i slutet av 2022. Det ersätter kommissionens CCTB (gemensam bolagsskattebas) och CCCTB (gemensam konsoliderad bolagsskattebas). ) förslag, som dras tillbaka[1]. De nya reglerna kommer att vara obligatoriska för koncerner som är verksamma i EU med en årlig sammanlagd omsättning på minst 750 miljoner euro, och där den yttersta moderenheten innehar minst 75 % av äganderätterna eller av de rättigheter som ger rätt till vinst.

Reglerna kommer att vara diskretionära för mindre grupper, som kan välja att delta så länge de upprättar koncernbokslut. Detta kan vara av särskilt intresse för små och medelstora företag.

Annons

Internprissättning

Paketet innehåller också ett förslag som syftar till att harmonisera reglerna för internprissättning inom EU och säkerställa en gemensam syn på internprissättning.

Förslaget kommer att öka skattesäkerheten och minska risken för tvister och dubbelbeskattning. Direktivet kommer också att ytterligare minska möjligheterna för företag att använda internprissättning i aggressiva skatteplaneringssyfte.

Nästa steg

När de väl har antagits av rådet bör förslagen träda i kraft den 1 juli 2028 (för BEFIT) och från och med den 1 januari 2026 (för förslaget om internprissättning).

För mer information

Frågor och svar om BEFIT och internprissättning

BEFIT lagförslag

Internprissättning

BEFIT faktablad


[1] KOM(2016) 685 final och COM(2016) 683 final.

I dag tar kommissionen ytterligare ett steg mot att förenkla EU:s skattelagar och göra dem mer rättvisa för företag som är verksamma i mer än en medlemsstat. Små och medelstora företag kommer att kunna använda en uppsättning regler för att lämna in sina skattedeklarationer, istället för att hantera 27 olika nationella system. Detta kommer att spara dem i efterlevnadskostnader och stimulera fler gränsöverskridande investeringar och konkurrenskraft. Inom bolagsbeskattning bygger dagens förslag på arbete som utförts av OECD/G20 för att upprätta en gemensam uppsättning regler för att fastställa företagens skattebas och för att ta itu med problem relaterade till internprissättning – såsom vinstflyttning, skatteflykt och dubbelbeskattning – så för att förbättra skattesäkerheten och samtidigt minska möjligheterna till aggressiv skatteplanering. Valdis Dombrovskis, vice ordförande för en ekonomi som fungerar för människor - 11-09-2023

Dagens förslag syftar till att göra det lättare för stora och små företag att verka i EU, minska kostnaderna för att följa skattereglerna och frigöra resurser för dem att investera och skapa jobb. Våra förslag kommer också att underlätta skattemyndigheternas ansträngningar att säkerställa att företagen betalar vad som med rätta förfaller. Efter antagandet av EU-direktivet som säkerställer en lägsta effektiv skattesats för stora multinationella koncerner tar vi idag ytterligare ett viktigt steg mot enklare, tydligare och mer kostnadseffektiva skattesystem i EU.Paolo Gentiloni, kommissionär för ekonomi - 11/09/ 2023

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend