Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Ekonomisk vinterprognos 2024: En försenad återhämtning av tillväxten mitt i snabbare lättnad av inflationen

DELA MED SIG:

publicerade

on

Efter en dämpad tillväxt förra året har EU:s ekonomi gått in i 2024 på en svagare fot än väntat. Europeiska kommissionens interimsprognos för vintern reviderar ned tillväxten i både EU och euroområdet till 0.5 % 2023, från 0.6 % som prognostiserats i höstprognosen och till 0.9 % (från 1.3 %) i EU och 0.8 % (från 1.2) %) i euroområdet 2024. År 2025 förväntas den ekonomiska aktiviteten fortfarande växa med 1.7 % i EU och 1.5 % i euroområdet.

Inflationen väntas bromsa in snabbare än beräknat under hösten. I EU förutspås inflationen med det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) falla från 6.3 % 2023 till 3.0 % 2024 och 2.5 % 2025. I euroområdet förväntas den bromsa från 5.4 % 2023 till 2.7 % 2024 och till 2.2 % 2025. 

Tillväxten ska återta dragkraft 2024 efter en svag start på året

År 2023 hölls tillväxten tillbaka av hushållens urholkning av köpkraften, stark penningpolitisk åtstramning, delvis indragning av finanspolitiskt stöd och fallande extern efterfrågan. Efter att med nöd och näppe undvikit en teknisk recession under andra halvan av förra året är utsikterna för EU:s ekonomi under första kvartalet 2024 fortfarande svaga.

Den ekonomiska aktiviteten väntas dock fortfarande accelerera gradvis i år. När inflationen fortsätter att avta bör reallönetillväxt och en motståndskraftig arbetsmarknad stödja en återhämtning i konsumtionen. Trots fallande vinstmarginaler kommer investeringarna att dra fördel av en gradvis lättnad av kreditvillkoren och det fortsatta genomförandet av återhämtnings- och motståndskraftsfaciliteten. Dessutom förväntas handeln med utländska partners normaliseras, efter en svag utveckling förra året.

Tillväxttakten kommer att stabiliseras från och med andra halvåret 2024 fram till slutet av 2025.

En snabbare nedgång i inflationen än väntat

Annons

Nedgången i den totala inflationen 2023 var snabbare än väntat, till stor del drivet av sjunkande energipriser. I takt med att aktiviteten avstannade utvidgades prispressen under andra halvåret förra året till andra varor och tjänster.

Lägre inflation än väntat under de senaste månaderna, lägre energiråvarupriser och svagare ekonomiskt momentum gjorde att inflationen gick brantare nedåt än väntat i höstprognosen. På kort sikt kommer dock upphörande av energistödåtgärder i medlemsstaterna och högre fraktkostnader till följd av handelsstörningar i Röda havet att utöva ett visst pristryck uppåt, utan att spåra ur processen med sjunkande inflation. I slutet av prognoshorisonten beräknas den totala inflationen i euroområdet ligga strax över ECB-målet, med EU-inflationen ett snäpp högre.   

Ökad osäkerhet bland geopolitiska spänningar

Denna prognos är omgiven av osäkerhet mitt i utdragna geopolitiska spänningar och risken för en ytterligare breddning av konflikten i Mellanöstern. Ökningen av fraktkostnaderna i spåren av handelsstörningar i Röda havet förväntas endast ha en marginell inverkan på inflationen. Ytterligare störningar kan dock resultera i förnyade utbudsflaskhalsar som kan strypa produktionen och pressa upp priserna.

Inhemskt är riskerna för baslinjeprognoserna för tillväxt och inflation kopplade till huruvida konsumtion, lönetillväxt och vinstmarginaler underpresterar eller överträffar förväntningarna, och till hur höga räntor som förblir, hur länge. Klimatrisker och den ökande frekvensen av extrema väderhändelser fortsätter också att utgöra hot. 

Bakgrund

Den ekonomiska vinterprognosen 2024 ger en uppdatering av den ekonomiska höstprognosen 2023, med fokus på BNP- och inflationsutvecklingen i alla EU:s medlemsstater.

Vinterprognosen baseras på en uppsättning tekniska antaganden om växelkurser, räntor och råvarupriser med brytdatum den 29 januari 2024. För all annan inkommande data, inklusive antaganden om regeringens politik, tar denna prognos hänsyn till information uppåt. till och med den 1 februari 2024.

Europeiska kommissionen publicerar två omfattande prognoser (vår och höst) och två mellanprognoser (vinter och sommar) varje år. Delprognoserna täcker årlig och kvartalsvis BNP och inflation för innevarande och påföljande år för alla medlemsstater, samt EU och euroområdet.

Kommissionens nästa prognos kommer att vara den ekonomiska vårprognos 2024, som planeras att publiceras i maj.

För mer information

Fullständigt dokument: Vintern 2024 ekonomisk prognos

Följ vice ordförande Dombrovskis på Twitter: VDombrovskis

Följ kommissionär Gentiloni på Twitter: @PaoloGentiloni

Följ GD Ekonomi och finans på Twitter: ecfin

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend