Anslut dig till vårt nätverk!

Kolsänkor

Kolavskiljningar: Extra åtgärder för att nå klimatneutralitet  

DELA MED SIG:

publicerade

on

För att nå EU:s klimatmål kommer insatserna för att minska utsläppen att behöva kompletteras med åtgärder för att ta bort kol från atmosfären, Ekonomi.

Klimatförändring är redan en realitet men beroende på vilka åtgärder som vidtas nu är det fortfarande möjligt att begränsa konsekvenserna. Enligt Parisavtalet om globala klimatåtgärder har EU förbundit sig att fortsätta att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5°C över förindustriella nivåer. För att nå detta mål sätter EU:s klimatlagstiftning ett bindande mål för netto-nollutsläpp med 2050.

Det viktigaste verktyget för att nå nollutsläpp är snabbt minska utsläppen av växthusgaser och EU har gjort framsteg i detta avseende. Att ta bort koldioxid från atmosfären kommer dock att vara nödvändigt för att komplettera utsläppsminskningarna. Det beror på att det är svårt att nå nollutsläpp inom vissa sektorer, såsom jordbruk, cement- och stålproduktion eller flyg- och sjötransporter.

EU arbetar på ett certifieringssystem för att säkerställa att eventuella kolavskiljningar i EU skapar tydliga fördelar för miljön. Syftet är också att förebygga greenwashing, det är då företag säger sig vara mer miljövänliga än vad de egentligen är.

Vad är kolavlägsnande?

Kolavlägsnande är aktiviteter som tar bort och varaktigt lagrar koldioxid från atmosfären. Det finns flera sätt att göra detta, inklusive:

  • Permanent lagring (kol fångas direkt i luften och lagras i en stabil form)
  • Kolodling, det vill säga aktiviteter som ökar kolavskiljningen i jordar och skogar (till exempel skogsrestaurering, torvmark och våtmarksförvaltning)
  • Kollagring i produkter (t.ex. kol som fångas upp av träd lagras i träbaserade konstruktioner)

EU:s certifieringsramverk för kolborttagning

För att uppmuntra och påskynda spridningen av effektiva, högkvalitativa kolborttagningsaktiviteter i EU, Europeiska kommissionen föreslog i november 2022 att upprätta ett EU-omfattande certifieringssystem för kolavskiljning.

Annons

Certifiering skulle säkerställa att kolborttagningsaktiviteter mäts på ett korrekt sätt, lagra kolet så länge som möjligt och gynna - eller åtminstone inte hindra - andra miljömål, såsom biologisk mångfald, noll föroreningar och den cirkulära ekonomin.

Harmoniserad certifiering skulle hjälpa till att bygga upp förtroende och styra finansieringen av kolavlägsnande aktiviteter från både offentliga och privata källor.

Läs också hur EU bättre använder skogar som kolsänkor.

parlamentets ståndpunkt

Europaparlamentet har upprepade gånger betonat att det ser minskning av utsläppen som huvudvägen mot klimatneutralitet och att kolavlägsnande är ett sätt att komplettera dessa ansträngningar.

Parlamentets miljöutskott godkände i oktober 2023 certifieringssystemet för kolborttagning. Kommittéledamöter föreslog att man skulle inrätta ett EU-omfattande register för att säkerställa insyn i systemet, tillhandahålla information till allmänheten och för att undvika risken för bedrägerier och dubbelräkning av kolavlägsnande.

Nästa steg

Parlamentet kommer att rösta om förslaget i november 2023, varefter det är redo att inleda förhandlingar med rådet om den slutliga texten till lagstiftningen.

Certifiering för kolborttagning 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend