Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

Kommissionär Barnier välkomnar trepartsmöte avtal om e-fakturering i offentlig upphandling

DELA MED SIG:

publicerade

on

upphandling"Jag gratulerar Europaparlamentet och rådet till att ha nått en överenskommelse om utkastet till direktiv om e-fakturering vid offentlig upphandling. Detta avtal - som godkänts av medlemsländerna i dag (24 januari) - kommer att bidra till att undanröja hinder för gränsöverskridande offentlig upphandling. Det kommer också att säkerställa interoperabilitet mellan nationella e-faktureringssystem och, i slutändan, en bättre fungerande inre marknad.Jag vill tacka Europaparlamentet, särskilt föredraganden Birgit Collin-Langen och skuggföredragandena, samt Grekiska och litauiska ordförandeskapen för deras arbete med detta ärende.

"Förutsatt att de e-fakturor som skickas av ett företag överensstämmer med den kommande europeiska standarden för e-fakturering vid offentlig upphandling, kommer de i slutändan att accepteras av alla offentliga myndigheter i hela Europa.

"E-fakturering är ett viktigt steg mot papperslös offentlig förvaltning (e-förvaltning) i Europa – en av prioriteringarna i den digitala agendan - och erbjuder potentialen för betydande ekonomiska såväl som miljömässiga fördelar. Antagandet av e-fakturering i enbart offentlig upphandling i hela EU skulle kunna generera besparingar på upp till 2.3 miljarder euro.

"Att stödja moderna och effektiva offentliga förvaltningar i EU är en prioritet för EU-kommissionen. De nya reglerna kommer att avsevärt förenkla behandlingen av e-fakturor för både regeringar och företag, inklusive små och medelstora företag. Genom att enas om upprättandet av en gemensam EU-standard för e-fakturor. - Fakturering i offentlig upphandling, interoperabel med befintliga nationella standarder och säkerställa acceptans av e-fakturor som skickas i denna standard, har vi förhindrat skapandet av ett nytt hinder för den inre marknaden och minskat komplexiteten för alla inblandade parter. Detta visar att europeisk politik kan vara en viktig drivkraft för förenkling. Att byta från papper till helautomatisk fakturering kommer avsevärt att minska kostnaderna för att ta emot och behandla en faktura och bidra till kampen mot bedrägerier. Dessa är bra och användbara besparingar, särskilt i det rådande ekonomiska klimatet."

Bakgrund

Den 26 juni 2013 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till direktiv om e-fakturering vid offentlig upphandling (IP / 13 / 608). Huvudsyftet med de nya reglerna är:

För att möjliggöra interoperabilitet för e-fakturor som skickas över hela EU

Annons

I direktivet om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling föreslås inrättandet av en europeisk e-faktureringsstandard som förväntas förbättra interoperabiliteten mellan olika, främst nationella, e-faktureringssystem.

Det syftar till att eliminera rättslig osäkerhet, överdriven komplexitet och extra driftskostnader för ekonomiska aktörer som för närvarande måste använda olika elektroniska fakturor i medlemsländerna. Det kommer också att bidra till att öka spridningen av e-fakturering i Europa, som fortfarande är mycket låg och står för endast 4-15 % av alla utväxlade fakturor.

Att skapa fördelar för ekonomiska aktörer och upphandlande myndigheter

Att lansera processen för att skapa en europeisk standard och säkerställa att e-fakturor som skickas i denna standard kommer att accepteras i hela EU kommer att ge större säkerhet för ekonomiska aktörer. Faktum är att detta initiativ ger företag en garanti för att den initiala investeringen i e-fakturering kommer att producera e-fakturor som accepteras av alla offentliga myndigheter i hela EU – förutsatt att de e-fakturor som skickas av den ekonomiska aktören är kompatibla med den kommande europeiska standarden. Samtidigt kommer skapandet av standarden för e-faktura att göra det möjligt för upphandlande myndigheter att ta emot e-fakturor från operatörer från vilket EU-land som helst, så länge de är kompatibla med europeisk standard. Detta kommer att leda till en större förenkling för båda de upphandlande myndigheternas ekonomiska aktörer som inte behöver investera i flera e-faktureringslösningar för att kunna skicka eller ta emot e-fakturor skickade från andra medlemsländer.

Enligt studier gjorda av medlemsländerna är de potentiella besparingarna av flera storleksordningar större än genomförandekostnaderna och den initiala investeringen kan amorteras inom en mycket kort tidsperiod (maximalt 1 till 2 år, i många fall ännu kortare).

Att gå vidare med övergången till totalupphandling

Att enas om utvecklingen av en europeisk standard för e-fakturering kommer att bidra till digitaliseringen av ytterligare ett steg i förfarandet för offentlig upphandling. Till exempel kan införandet av e-fakturering bidra till automatiseringen av andra faser av den offentliga upphandlingen, såsom e-arkivering.

Digitaliseringen av offentlig upphandling, samtidigt som den bidrar till att minska utgifterna för offentlig upphandling, främjar också innovation och gränsöverskridande offentlig upphandling. Övergången till heltäckande e-upphandling kan generera alla dessa fördelar och mer: den kan resultera i betydande besparingar och förenklingar för marknadsaktörerna och initiera strukturella omarbetningar av vissa områden inom offentlig förvaltning. Det kan också underlätta små och medelstora företags deltagande i offentlig upphandling genom att minska den administrativa bördan, genom att öka insynen i affärsmöjligheter och genom att sänka kostnaderna för deltagande.

Mer information

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend