Anslut dig till vårt nätverk!

Ett pressmeddelande

Sjösäkerhet: Rådet och parlamentet träffar en överenskommelse om effektivare olycksutredningar inom sjötransporter

DELA MED SIG:

publicerade

on

För att säkerställa säkrare sjöresor i Europa nådde rådets ordförandeskap och Europaparlamentets förhandlare en provisorisk överenskommelse om att revidera 2009 års direktiv om utredning av olyckor inom sjötransportsektorn. Den nya lagstiftningen utgör en del av det så kallade lagstiftningspaketet för sjösäkerhet.

"Vi har arbetat hårt för att komma överens om detta förslag med parlamentet på rekordtid. Dagens överenskommelse sätter en milstolpe för säkrare och renare sjötransporter i Europa samtidigt som konkurrenskraften för vår sjöfartssektor skyddas."
Paul Van Tigchelt, Belgiens vice premiärminister och justitieminister och Nordsjön

Huvudmålen för det reviderade direktivet

Det reviderade direktivet syftar till att förenkla och klargöra den befintliga ordningen för utredning av olyckor inom sjötransportsektorn. Utvidgningen av dess tillämpningsområde till att omfatta större fiskefartyg, tillsammans med andra ändringar som rör sådana fartyg i de närbesläktade direktiven om hamnstatskontroll och flaggstatskrav, kommer att förbättra säkerheten för fiskefartyg i europeiska vatten.

Mer specifikt syftar det nya direktivet till att:

 • förbättra skyddet av fiskefartyg, deras besättningar och miljön, med fiskefartyg som är mer än 15 meter långa som nu omfattas av direktivets tillämpningsområde, vilket innebär att olyckor med dödsfall och förlust av fartyg kommer att utredas på ett systematiskt och harmoniserat sätt
 • förtydliga definitioner och lagbestämmelserna så att medlemsländernas olycksutredningsorgan utreder alla olyckor som behöver utredas i rätt tid och harmoniserat
 • öka kapaciteten hos olycksutredningsorgan att genomföra och rapportera om olycksutredningar i tid, sakkunnigt och oberoende
 • uppdatera flera definitioner och hänvisningar till relevant EU-lagstiftning och IMO-förordningar, för att säkerställa tydlighet och konsekvens.

Nyckelelement i den nya lagstiftningen

Den allmänna inriktningen i kommissionens förslag har behållits av medlagstiftarna. Flera ändringar av förslaget infördes dock i texten, främst för att göra det möjligt för olycksutredningsorgan att genomföra olycksutredningar på ett harmoniserat sätt i hela EU genom att göra de befintliga reglerna tydligare och mer konsekvent med internationella bestämmelser. Andra ändringar syftar till att stärka bestämmelserna om oberoende av olycksutredningsorgan och konfidentialitet av sina fynd och att minska onödiga administrativa bördor.

Mer konkret omfattar det provisoriska avtalet bland annat följande aspekter:

 • anpassning med IMO:s kod för olycksutredning om skyldighet att informera sjösäkerhetsmyndigheter om olycksutredningsorganet misstänker att ett brott har begåtts
 • bestämmelser relaterade till kontroll av överensstämmelse har justerats i linje med flera andra delar av EU:s sjöfartslagstiftning, såsom sjöfartsutrustningsdirektivet
 • frivillig tillvägagångssätt angående kvalitetshanteringssystem för nationella utredningsmyndigheter åtföljd av vägledning för dess genomförande
 • en 2-månaders deadline infördes för preliminär bedömning vid olyckor med mindre fiskefartyg.

Sammantaget uppnår det reviderade direktivet en noggrann balans mellan å ena sidan behovet av att säkerställa en hög standard på frakt och, å andra sidan, behovet av att skydda konkurrenskraft av den europeiska sjöfartssektorn, samtidigt som rimliga kostnader för operatörer och medlemsstaternas förvaltningar upprätthålls.

Annons

Nästa steg

Dagens provisoriska överenskommelse kommer nu att behöva godkännas av båda medlagstiftarna innan det slutliga antagandet av rättsakten. Medlemsstaterna kommer att ha 30 månader på sig efter det att det reviderade direktivet har trätt i kraft på sig att införliva dess bestämmelser i sin nationella lagstiftning.

Bakgrundsinformation

Det reviderade direktivet utgör en del av det sjösäkerhetspaket som kommissionen lade fram den 1 juni 2023. De fem lagförslagen, inklusive förslagen om föroreningar från fartyg, efterlevnad av flaggstatskrav, hamnstatskontroll och EMSA, syftar till att modernisera EU:s regler om sjösäkerhet och minska vattenföroreningar från fartyg.

Med 75 % av EU:s utrikeshandel är sjöburen, och sjöfarten är inte bara en pulsåder för en globaliserad ekonomi, utan också en livlina för EU:s öar och perifera och avlägsna maritima regioner. Även om sjösäkerheten i EU:s vatten för närvarande är mycket hög, med få dödsfall och inga större oljeutsläpp på senare tid, rapporteras fortfarande mer än 2,000 XNUMX sjöolyckor och incidenter varje år.

Caroline Nagtegaal (Renew Europe/NL) är Europaparlamentets föredragande för detta ärende, medan kommissionsledamoten med ansvar för transport, Adina Vălean, representerades vid de interinstitutionella samtalen av direktör ai vid GD MOVE, Fotini Ioannidou.

Reviderat direktiv om utredning av sjöolyckor, rådets allmänna riktlinje, 4 december 2023

Reviderat direktiv om utredning av olyckor inom sjötransportsektorn, kommissionens förslag, 1 juni 2023

Europeiskt grönt avtal, bakgrundsinformation

Handlingsplan för nollföroreningar, bakgrundsinformation

För att säkerställa säkrare sjöresor i Europa nådde rådets ordförandeskap och Europaparlamentets förhandlare en provisorisk överenskommelse om att revidera 2009 års direktiv om utredning av olyckor inom sjötransportsektorn. Den nya lagstiftningen utgör en del av det så kallade lagstiftningspaketet för sjösäkerhet.

"Vi har arbetat hårt för att komma överens om detta förslag med parlamentet på rekordtid. Dagens överenskommelse sätter en milstolpe för säkrare och renare sjötransporter i Europa samtidigt som konkurrenskraften för vår sjöfartssektor skyddas."
Paul Van Tigchelt, Belgiens vice premiärminister och justitieminister och Nordsjön

Huvudmålen för det reviderade direktivet

Det reviderade direktivet syftar till att förenkla och klargöra den befintliga ordningen för utredning av olyckor inom sjötransportsektorn. Utvidgningen av dess tillämpningsområde till att omfatta större fiskefartyg, tillsammans med andra ändringar som rör sådana fartyg i de närbesläktade direktiven om hamnstatskontroll och flaggstatskrav, kommer att förbättra säkerheten för fiskefartyg i europeiska vatten.

Mer specifikt syftar det nya direktivet till att:

 • förbättra skyddet av fiskefartyg, deras besättningar och miljön, med fiskefartyg som är mer än 15 meter långa som nu omfattas av direktivets tillämpningsområde, vilket innebär att olyckor med dödsfall och förlust av fartyg kommer att utredas på ett systematiskt och harmoniserat sätt
 • förtydliga definitioner och lagbestämmelserna så att medlemsländernas olycksutredningsorgan utreder alla olyckor som behöver utredas i rätt tid och harmoniserat
 • öka kapaciteten hos olycksutredningsorgan att genomföra och rapportera om olycksutredningar i tid, sakkunnigt och oberoende
 • uppdatera flera definitioner och hänvisningar till relevant EU-lagstiftning och IMO-förordningar, för att säkerställa tydlighet och konsekvens.

Nyckelelement i den nya lagstiftningen

Den allmänna inriktningen i kommissionens förslag har behållits av medlagstiftarna. Flera ändringar av förslaget infördes dock i texten, främst för att göra det möjligt för olycksutredningsorgan att genomföra olycksutredningar på ett harmoniserat sätt i hela EU genom att göra de befintliga reglerna tydligare och mer konsekvent med internationella bestämmelser. Andra ändringar syftar till att stärka bestämmelserna om oberoende av olycksutredningsorgan och konfidentialitet av sina fynd och att minska onödiga administrativa bördor.

Mer konkret omfattar det provisoriska avtalet bland annat följande aspekter:

 • anpassning med IMO:s kod för olycksutredning om skyldighet att informera sjösäkerhetsmyndigheter om olycksutredningsorganet misstänker att ett brott har begåtts
 • bestämmelser relaterade till kontroll av överensstämmelse har justerats i linje med flera andra delar av EU:s sjöfartslagstiftning, såsom sjöfartsutrustningsdirektivet
 • frivillig tillvägagångssätt angående kvalitetshanteringssystem för nationella utredningsmyndigheter åtföljd av vägledning för dess genomförande
 • en 2-månaders deadline infördes för preliminär bedömning vid olyckor med mindre fiskefartyg.

Sammantaget uppnår det reviderade direktivet en noggrann balans mellan å ena sidan behovet av att säkerställa en hög standard på frakt och, å andra sidan, behovet av att skydda konkurrenskraft av den europeiska sjöfartssektorn, samtidigt som rimliga kostnader för operatörer och medlemsstaternas förvaltningar upprätthålls.

Nästa steg

Dagens provisoriska överenskommelse kommer nu att behöva godkännas av båda medlagstiftarna innan det slutliga antagandet av rättsakten. Medlemsstaterna kommer att ha 30 månader på sig efter det att det reviderade direktivet har trätt i kraft på sig att införliva dess bestämmelser i sin nationella lagstiftning.

Bakgrundsinformation

Det reviderade direktivet utgör en del av det sjösäkerhetspaket som kommissionen lade fram den 1 juni 2023. De fem lagförslagen, inklusive förslagen om föroreningar från fartyg, efterlevnad av flaggstatskrav, hamnstatskontroll och EMSA, syftar till att modernisera EU:s regler om sjösäkerhet och minska vattenföroreningar från fartyg.

Med 75 % av EU:s utrikeshandel är sjöburen, och sjöfarten är inte bara en pulsåder för en globaliserad ekonomi, utan också en livlina för EU:s öar och perifera och avlägsna maritima regioner. Även om sjösäkerheten i EU:s vatten för närvarande är mycket hög, med få dödsfall och inga större oljeutsläpp på senare tid, rapporteras fortfarande mer än 2,000 XNUMX sjöolyckor och incidenter varje år.

Caroline Nagtegaal (Renew Europe/NL) är Europaparlamentets föredragande för detta ärende, medan kommissionsledamoten med ansvar för transport, Adina Vălean, representerades vid de interinstitutionella samtalen av direktör ai vid GD MOVE, Fotini Ioannidou.

Reviderat direktiv om utredning av sjöolyckor, rådets allmänna riktlinje, 4 december 2023

Reviderat direktiv om utredning av olyckor inom sjötransportsektorn, kommissionens förslag, 1 juni 2023

Europeiskt grönt avtal, bakgrundsinformation

Handlingsplan för nollföroreningar, bakgrundsinformation

Foto: Daniel van den Berg on Unsplash

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend