Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

Kapitalmarknadsunionen: Rådet och parlamentet är överens om förbättringar av EU:s clearingtjänster

DELA MED SIG:

publicerade

on

Rådet och parlamentet nådde i dag en provisorisk politisk överenskommelse om en översyn av förordningen och direktivet om den europeiska marknadsinfrastrukturen. Översynen syftar till att göra EU:s clearinglandskap mer attraktivt och motståndskraftigt, att stödja EU:s öppna strategiska autonomi och att bevara EU:s finansiella stabilitet.

Vincent Van Peteghem Belgiens finansminister

Jag är glad att vi har hittat en överenskommelse i dag om översynen av reglerna för europeisk marknadsinfrastruktur. Detta kommer att tillföra fler clearingtjänster till Europa och förbättra vår strategiska självständighet. Det kommer också att bidra till att stabilisera marknaden och se till att den fungerar effektivt, vilket är en förutsättning för en fullfjädrad kapitalmarknadsunion.Vincent Van Peteghem Belgiens finansminister

Den europeiska marknadsinfrastrukturförordningen (EMIR) fastställer regler för OTC-derivat, centrala motparter (CCP) och transaktionsregister. Den föreslagna EMIR-översynen innehåller flera lagstiftningsåtgärder för att förbättra EU:s clearingtjänster, särskilt genom effektivisera och förkorta förfarandenaförbättra konsistensen mellan reglerna, stärka KKP:s tillsyn och kräver marknadsaktörer av betydande systemvikt, som är föremål för a clearingskyldighet, att ha ett operativt aktivt konto hos en EU-central motpart.

Huvuddelarna i det provisoriska avtalet 

Rådet och parlamentet såg till att det i praktiken är genomförbart för tillsynsmyndigheter att ansöka strömlinjeformade tillsynsprocesser, såsom tillstånds- och valideringsförfaranden.

Det provisoriska avtalet stärker samarbetet, samordning och informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheter och ESMA, samtidigt som man säkerställer en lämplig fördelning av uppgifter mellan nationella myndigheter och Esma.

Avtalet stärker också ESMA:s roll ge det en samordnande roll i nödsituationer, samtidigt som det ger klarhet om att de nationella behöriga myndigheternas ansvar för slutliga beslutsfattande.

Esma kommer också att ta rollen som medordförande för tillsynskollegier tillsammans med de relevanta nationella behöriga myndigheterna, som kommer att behålla de yttersta beslutsbefogenheterna. Dessutom kommer Esma att informeras om och kan begära att bli inbjudna till undersökningar på plats och lämna synpunkter inom en lång rad områden.

Annons

Det provisoriska avtalet sätter en solid aktivt kontokrav (AAR) som kommer kräva att vissa finansiella och icke-finansiella motparter har ett konto hos en EU-central motpart, vilket inkluderar operativa inslag såsom möjligheten att hantera motpartens transaktioner med kort varsel vid behov och aktivitetselement så att kontot används effektivt.

Detta säkerställs av ett antal krav, som måste uppfyllas av dessa konton, inklusive krav på motparter över ett visst tröskelvärde för att cleara affärer i de mest relevanta underkategorierna av derivat av väsentlig systemvikt definierade i termer av klass av derivat, storlek och mognad. Dessutom skapas en gemensam övervakningsmekanism för att hålla reda på detta nya krav.

Nästa steg

Den provisoriska politiska överenskommelsen måste godkännas av rådet och parlamentet innan den går igenom det formella antagandeförfarandet och träder i kraft.

Bakgrund

Derivat spelar en viktig roll i ekonomin, men de medför också vissa risker. Detta visades under finanskrisen 2008, då betydande svagheter på OTC-derivatmarknaderna blev uppenbara.

2012 antog EU förordningen om europeisk marknadsinfrastruktur (EMIR). Målet var att:

  • öka transparensen på OTC-derivatmarknaderna
  • minska kreditrisken
  • minska operativ risk

Kommissionen lade fram ett förslag den 7 december 2022 om att se över förordningen och direktivet om europeisk marknadsinfrastruktur för att göra vårt röjningslandskap mer attraktivt. Granskningen syftar till:

  • effektivisera och förkorta förfarandena för myndigheter att godkänna nya aktiviteter eller tjänster samt förändringar av riskmodeller för centrala motparter, för att göra dem mer attraktiva för marknadsaktörer
  • förbättra överensstämmelsen mellan reglerna för banker och andra delar av finanssektorns lagstiftning. Detta syftar till att även tillåta försäkringsbolag och fonder att dra nytta av incitament (såsom lägre kapitalkrav) vid clearing genom en EU-central motpart
  • stärka CCP-tillsynen genom att inrätta gemensamma tillsynsgrupper för vissa uppgifter, underlätta övervakningen av gränsöverskridande risker för EU genom hela clearingkedjan av de EU-myndigheter som ingår i EU:s system för finansiell tillsyn och ge nödbefogenheter till ESMA:s CCP-tillsynskommitté
  • kräva att marknadsdeltagare som omfattas av en clearingskyldighet clearar en del av de produkter som ESMA har identifierat som av väsentlig systemvikt genom aktiva konton hos EU:s centrala motparter
  • utökade befogenheter för bankers och värdepappersföretags tillsynsmyndigheter att ta itu med koncentrationsrisk från exponeringar mot centrala motparter
  • förenkla likvärdighetsbedömningar enligt EMIR där riskerna med clearing i ett tredjeland är särskilt låga

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend