Anslut dig till vårt nätverk!

IT-brott

EU överens om att stärka #ConsumerProtection i #DigitalAge

DELA MED SIG:

publicerade

on

Handla på nätet

Rådet enades om en allmän strategi för att stärka samarbetet mellan nationella myndigheter som ansvarar för efterlevnaden av konsumentskyddslagar.

Syftet med förslaget är att modernisera samarbetsmekanismerna för att ytterligare minska den skada som konsumenterna orsakas av gränsöverskridande överträdelser av EU:s konsumentlagstiftning.

I synnerhet måste ett effektivt konsumentskydd svara på utmaningarna i den digitala ekonomin och utvecklingen av gränsöverskridande detaljhandel i EU.

Som ordförande vid rådsmötet betonade den maltesiske ministern för ekonomi, investeringar och småföretag, Dr. Chris Cardona, att konsumentmyndigheter måste vara utrustade med rätt verktyg för att skapa och bevara förtroende för den inre marknaden. ”Det här förslaget handlar om förtroende, handel och innovation. Förtroende för e-handel hos konsumenter och företag är avgörande om den europeiska ekonomin ska växa”, tillade han.

Denna översyn av det befintliga ramverket för konsumentskyddssamarbete kommer att ge fler befogenheter till nationella myndigheter som till exempel kan kontrollera om webbplatser geoblockerar konsumenter, beordra omedelbar borttagning av webbplatser som är värd för bedrägerier eller begära information från domänregistratorer och banker för att upptäcka identiteten av den ansvarige näringsidkaren.

Vid EU-omfattande kränkningar av konsumenträttigheter kommer nationella tillsynsmyndigheter och kommissionen att samordna gemensamma åtgärder för att stoppa dessa metoder, särskilt i fall av omfattande intrång med unionsdimension som sannolikt kommer att skada konsumenter i en stor del av EU .

Annons

Ineffektivt verkställande av gränsöverskridande överträdelser, särskilt i den digitala miljön, gör det möjligt för handlare att undvika verkställighet genom att flytta inom unionen, vilket ger upphov till en snedvridning av konkurrensen för laglydiga handlare som verkar antingen inhemskt eller gränsöverskridande, och därmed direkt skada konsumenternas förtroende för den inre marknaden.

En ökad harmoniseringsnivå som skapar ett effektivt och effektivt samarbete mellan offentliga tillsynsmyndigheter är därför nödvändig för att upptäcka, utreda och beordra att överträdelser inom unionen och utbredda överträdelser upphör.

För att ytterligare harmonisera praxis inom EU kommer den framtida förordningen att fastställa ett antal minimibefogenheter för utredning och verkställighet som varje nationell behörig myndighet måste kunna utöva för att kunna samordna ordentligt i kampen mot överträdelser.

Dessa befogenheter kommer att skapa en balans mellan de intressen som skyddas av grundläggande rättigheter, såsom en hög nivå av konsumentskydd, friheten att bedriva affärsverksamhet och informationsfrihet.

Mekanismen för ömsesidigt bistånd mellan förvaltningar kommer att stärkas för att fastställa om en överträdelse inom EU har inträffat och för att få till stånd att överträdelsen upphör.

En förbättrad varningsmekanism kommer att göra det möjligt för en behörig myndighet att utan dröjsmål underrätta kommissionen och andra behöriga myndigheter om alla rimliga misstankar om att en intrång inom unionen eller en omfattande överträdelse äger rum på dess territorium som kan påverka konsumenternas intressen i andra medlemsländer.

Behöriga myndigheter kommer också att kunna inleda utredningar på eget initiativ om de får kännedom om överträdelser inom unionen eller utbredda överträdelser på andra sätt än enskilda konsumentklagomål.

Den 25 maj presenterade kommissionen förslag om översyn av konsumentskyddssamarbetet som en del av ett bredare paket inklusive förslag om gränsöverskridande paketleveranser och om att ta itu med omotiverad geoblockering.

Närvarande, förordning 2006/2004 föreskriver harmoniserade regler och förfaranden för att underlätta samarbetet mellan nationella myndigheter som ansvarar för efterlevnaden av gränsöverskridande konsumentskyddslagar.

Omfattningen av förordningen från 2004 omfattar 18 delar av konsumentlagstiftningen, inklusive: bestämmelser för att skydda konsumenter från orättvis och vilseledande kommersiell kommunikation; se till att konsumenterna är tillräckligt informerade innan de fattar köpbeslut; tillhandahålla lämpligt skydd när man ingår avtal med företag; samt klagomåls- och prövningsmekanismer och tillgång till rättvisa.

Men efter a översyn När det gäller effektiviteten av förordning 2006/2004 drog kommissionen slutsatsen att den inte längre effektivt tar itu med den digitala inre marknadens verkställighetsutmaningar.

2015 års digitala inremarknadsstrategi identifierade behovet av att öka konsumenternas förtroende genom snabbare, smidigare och konsekvent tillämpning av konsumentregler som en av dess prioriteringar.

Den allmänna strategin gör det möjligt för rådet att inleda diskussioner med Europaparlamentet enligt EU:s ordinarie lagstiftningsförfarande.

Europaparlamentets (IMCO) kommitté för den inre marknaden och konsumentskydd har tillkännagivit en omröstning om sin ståndpunkt den 21 mars 2017.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend