Anslut dig till vårt nätverk!

Hormonstörande kemikalier (EDC)

Kommissionen välkomnar ett provisoriskt avtal om förbättring av klassificering, märkning och förpackning av farliga kemikalier

DELA MED SIG:

publicerade

on

Kommissionen välkomnar den provisoriska överenskommelse som nåddes i dag mellan Europaparlamentet och rådet om revidering av förordningen om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier (CLP). Samtidigt som de förbättrar EU-marknadens funktion för produkter som innehåller farliga kemikalier kommer de nya åtgärderna att bättre skydda konsumenter, arbetstagare och miljön. Den reviderade texten kommer också att påskynda identifieringen av farliga ämnen och blandningar på EU-nivå. Revideringen kommer att förbättra kommunikationen om farliga kemikalier, inklusive för kemikalier som säljs online. Det fastställer också regler för refillförsäljning och ger mer flexibilitet för hur etiketterna ska användas.

Tydligare regler och märkningar om farliga kemikalier för att bättre skydda konsumenter och miljö

Revideringen av CLP-förordningen kommer att leda till följande förbättringar:

  • Uppdaterade regler för klassificering av komplexa ämnen (ämnen som innehåller mer än en beståndsdel, så kallade "MOCS"). Parlamentet och rådet enades om ett särskilt undantag för växtextrakt, inklusive eteriska oljor, med en femårig granskning av vetenskapliga bevis av kommissionen.
  • Bättre konsumentskydd när man köper farliga kemikalier online. Webbplatser måste visa produkternas farliga egenskaper.
  • Tydligare märkning av farliga kemikalier, inklusive för onlineförsäljning. Revideringen inför till exempel reklamkrav och en minimal teckenstorlek för farliga kemikalier.
  • Möjligheten för företag att använda utfällbara etiketter och digital märkning, medan viktig säkerhetsinformation och faropiktogram också kommer att finnas kvar på förpackningen. 
  • Förutom medlemsländerna och industrin, Kommissionen kommer också att ha rätt att utveckla klassificeringsförslag om potentiellt farliga ämnen. Det här kommer att påskynda hastigheten med vilken farliga ämnen identifieras.
  • De första reglerna någonsin för påfyllningsbara kemikalier, för att stödja säker försäljning av hushållskemikalier i bulk. Detta kommer också att minska förpackningar och följaktligen förpackningsavfall.
  • Giftcentra kommer att få bättre och snabbare information för medicinska nödsituationer.

CLP-revideringen kommer att främja övergången av den europeiska industrin, inklusive små och medelstora företag, till hållbara kemikalier, och stödja dem att bli globala föregångare för framtidssäker kemi. Revideringen av CLP är ett viktigt resultat av Kemikaliestrategi för hållbarhet, som är en viktig byggsten i European Green Deal.

Nästa steg

Europaparlamentet och rådet kommer nu formellt att anta den nya förordningen. När det väl har antagits formellt kommer det att träda i kraft 20 dagar efter det att det har offentliggjorts i EU:s officiella tidning.

Bakgrund

Syftet med CLP-förordningen är att skydda människor och miljön mot farliga kemikalier och säkerställa fri rörlighet för ämnen och blandningar på den inre marknaden. CLP-förordningen ålägger tillverkare, importörer eller andra företag i värdekedjan att klassificera, märka och förpacka sina farliga kemikalier på lämpligt sätt innan de säljs. Genom piktogram och uttalanden på etiketter informerar CLP-förordningen konsumenter och yrkesverksamma om farorna med dessa kemikalier så att de är välinformerade vid köp eller hantering av farliga kemikalier och vilka försiktighetsåtgärder de måste följa när de använder dem. Fri rörlighet på den inre marknaden säkerställs eftersom reglerna är desamma i hela EU.

CLP utgör grunden för många rättsliga bestämmelser i EU-lagstiftningen om riskhantering av kemikalier. CLP avgör på vetenskaplig grund om ett ämne eller en blandning ska klassificeras och märkas som farligt. Den implementerar i EU FN:s globalt harmoniserade system (GHS).

När de har antagits kommer de överenskomna förändringarna i dagens regelverk, samt de nya farokriterierna för hormonstörande ämnen och långlivade och giftiga kemikalier i miljön som redan gäller sedan april i år, att säkerställa förbättrad kommunikation och identifiering av kemiska faror. 

Annons

Mer information

Förslag till revidering av förordningen om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier (CLP)
Delegerad akt inrättande av nya faroklasser
Frågor om översynen av CLP (från 19 december 2022)
Kemikaliestrategi för hållbarhet

”Dagens affär är mycket goda nyheter för våra medborgare, eftersom det är ett steg längre mot ett Europa utan föroreningar och en giftfri miljö. Mer och tydligare information om farliga kemikalier kommer att göra det möjligt för medborgarna att fatta säkrare beslut och bättre förebyggande och behandling vid medicinska nödsituationer. Snabbare klassificering av kemikalier som farliga kommer att möjliggöra korrekt hantering, så att risken vid användning av dem minimeras.” Virginijus Sinkevičius, kommissionsledamot med ansvar för miljö, hav och fiske – 04-12-2023

”Kemisk industri är av avgörande betydelse för Europas industriella framtid. Det behöver en flytande inre marknad som erbjuder säkerhet och skala för våra företag. Med denna översyn förbättrar vi hur farliga kemikalier klassificeras på den inre marknaden, samtidigt som vi bevarar särdragen hos växtextrakt, inklusive eteriska oljor. Samtidigt ser vi till att märkningen är tydligare för alla, inklusive genom en bättre användning av digitala verktyg, för att skydda våra medborgares hälsa.” Thierry Breton, kommissionsledamot för den inre marknaden – 04-12-2023

”Kemisk industri är av avgörande betydelse för Europas industriella framtid. Det behöver en flytande inre marknad som erbjuder säkerhet och skala för våra företag. Med denna översyn förbättrar vi hur farliga kemikalier klassificeras på den inre marknaden, samtidigt som vi bevarar särdragen hos växtextrakt, inklusive eteriska oljor. Samtidigt ser vi till att märkningen är tydligare för alla, inklusive genom en bättre användning av digitala verktyg, för att skydda våra medborgares hälsa.” Thierry Breton, kommissionsledamot för den inre marknaden – 04-12-2023

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend