Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska rådet

Kvicksilver: Rådet och parlamentet träffar en överenskommelse om att helt fasa ut kvicksilver i EU

DELA MED SIG:

publicerade

on

Rådets och Europaparlamentets förhandlare nådde idag en provisorisk politisk överenskommelse om ett förslag om att fasa ut användningen av dentalamalgam och förbjuda tillverkning, import och export av ett antal produkter med kvicksilvertillsatta produkter, inklusive vissa lampor. Förslaget tar upp den återstående användningen av kvicksilver i produkter i EU, i syfte att skapa ett kvicksilverfritt Europa. Affären är provisorisk i väntan på formellt antagande av båda institutionerna.

Alain Maron, minister för regeringen i huvudstadsregionen Bryssel, ansvarig för klimatförändringar, miljö, energi och deltagardemokrati

När kvicksilver släpps ut i miljön kan det allvarligt äventyra våra lungor, hjärna och njurar. EU:s politik har hittills varit avgörande för att avsevärt minska användningen av och exponeringen för denna mycket giftiga kemikalie. Med dagens överenskommelse med parlamentet siktar vi på den kvarvarande användningen av kvicksilver för att göra EU kvicksilverfritt. Alain Maron, minister för regeringen i huvudstadsregionen Bryssel, ansvarig för klimatförändringar, miljö, energi och deltagardemokrati

Huvuddelar i avtalet

Medan nuvarande regler redan förbjuder användning av tandamalgam för behandling av tänder hos barn under 15 år och gravida eller ammande kvinnor, utökar ändringarna förbudet till att omfatta alla i EU. Medlagstiftarna vidhöll kommissionens föreslagna datum för den totala utfasningen i EU, den 1 januari 2025, förutom när användningen av tandamalgam bedöms vara absolut nödvändig av tandläkaren för att tillgodose patientens specifika medicinska behov. De införde dock ett arton månader långt undantag för de medlemsländer där låginkomsttagare annars skulle drabbas socioekonomiskt oproportionerligt. Senast en månad efter ikraftträdandet av den reviderade förordningen måste dessa medlemsstater väl motivera sin användning av undantaget och meddela kommissionen vilka åtgärder de avser att genomföra för att uppnå utfasningen senast den 30 juni 2026.

Medan rådet och parlamentet vidhöll förbudet att exportera tandamalgam från och med den 1 januari 2025 som kommissionen föreslagit, enades de om att införa ett förbud mot tillverkning och import i EU från och med den 30 juni 2026. Texten till ändringen innehåller ett undantag. att tillåta import och tillverkning av dentalamalgam som används för patienter med specifika medicinska behov. En allmän översyn av undantagen för användning av tandamalgam kommer att genomföras av kommissionen senast den 31 december 2029, med hänsyn till tillgången på kvicksilverfria alternativ.

Dessutom tar ändringsförslagen upp utsläpp av kvicksilver i atmosfären av krematorier. Senast den 31 december 2029 kommer kommissionen att genomföra en översyn av genomförandet och effekterna av riktlinjer i medlemsländerna om hur man kan minska utsläppen från krematorier. Översynen bör också omfatta en bedömning av behovet av att fasa ut kvarvarande användning av kvicksilver och att utöka listan över kvicksilveravfallskällor.

Sex extra kvicksilverinnehållande lampor kommer också att omfattas av ett tillverknings-, import- och exportförbud från och med 1 januari 2026 och 1 juli 2027, beroende på typ av lampor.

Nästa steg

Det provisoriska avtalet kommer nu att överlämnas till medlemsländernas företrädare inom rådet (Coreper) och till parlamentets miljöutskott för godkännande. Om den godkänns kommer texten sedan att formellt antas av båda institutionerna, efter revidering av juristlingvister, innan den kan publiceras i EU:s officiella tidning och träda i kraft.

Annons

Bakgrund

EU:s kvicksilverförordning är ett av EU:s nyckelinstrument för att införliva Minamatakonventionen, ett internationellt fördrag som undertecknades 2013 för att skydda människors hälsa och miljön från de negativa effekterna av kvicksilver. Förordningen från 2017 täcker kvicksilverets hela livscykel, från primär gruvdrift till avfallshantering, och bidrar till EU:s slutliga mål att begränsa och fasa ut användningen, tillverkningen och exporten av kvicksilver och produkter med kvicksilvertillsatta produkter över tid, enligt vad som anges i EU:s strategi för kvicksilver.

I juli 2023 föreslog kommissionen en riktad översyn av förordningen för att ta itu med den kvarvarande användningen av kvicksilver i EU, i linje med EU:s nollföroreningsambition. De föreslagna ändringarna kräver ett fullständigt förbud mot användning, tillverkning och export av dentalamalgam för tandbehandling och av vissa typer av kvicksilvertillsatta lampor.

Europaparlamentet och rådet antog sina förhandlingspositioner den 17 respektive 30 januari 2024.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend