Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

EU:s arbetsproduktivitet inom jordbruket minskade med 7 % 2023

DELA MED SIG:

publicerade

on

Enligt de första preliminära uppgifterna för 2023 från de ekonomiska räkenskaperna för jordbruket (EAA), indexet för jordbrukets arbetsproduktivitet i EU beräknas ha minskat med 6.6 % på årsbasis, efter tillväxt mellan 2019 och 2022. Denna nedgång understöddes av en minskning med 7.9 % i det reala värdet av inkomsten som genereras av enheter som ägnar sig åt jordbruksproduktion (faktorinkomst) och en ytterligare minskning (-1.4 %) av volymen jordbruksarbetskraft (mätt i årsarbetsenheter, motsvarande heltidsarbetskraftsekvivalenter). 

Denna information kommer från datum om jordbruk som publiceras av Eurostat i dag.

De flesta EU-länder (19) registrerade lägre arbetsproduktivitet inom jordbruket 2023 (mätt med index för realinkomsten av faktorer inom jordbruket per årsarbetsenhet). Den kraftigaste nedgången var för Estland (-57.9 %), Sverige (-31.7 %), Irland (-30.3 %), Litauen (-30.2 %) och Bulgarien (-28.6 %). 

Ändå fanns det högre nivåer i 7 EU-länder; den kraftigaste ökningstakten var i Belgien (+31.0%), följt av Spanien (+11.1%), Portugal (+9.9%), Ungern (+5.5%), Italien (+4.2%), Malta (+3.3%) och Slovenien (+0.3 %). Dessa ökningar berodde på lägre priser på gödningsmedel och insatsvaror och högre priser på produkter som dessa länder är specialiserade på, såsom olivolja, potatis eller svin.
 

Stapeldiagram: arbetsproduktivitet (indikator A), 2023 första uppskattning (% förändring jämfört med 2022)

Källdatauppsättning: aact_eaa06
Bruttoförädlingsvärdet av EU:s jordbruksindustri, som är skillnaden mellan värdet av jordbruksproduktionen och kostnaderna för de tjänster och varor som används i produktionsprocessen (insatsförbrukning), höll sig relativt stabilt (+0.9 %) 2023 efter en kraftig uppgång (+15.1%) 2022. Detta speglade i sin tur priser som var relativt oförändrade efter stark tillväxt 2021 och 2022, både för produktion (+0.5%) och insatskonsumtion (-0.9%), samt volymer som minskade endast något för produktion (-1.0 %) och insatsförbrukning (-0.6 %). 

EU:s jordbruksarbetskraftsproduktivitet 35 % högre 2023 än 2015

Trots nedgången 2023 förblev indexnivån för EU:s reala faktorinkomst 2023 10.1 % högre än 2015. Denna inkomst delades nominellt mellan en mycket mindre mängd arbetskraft; Indexet för arbetsinsatsen inom jordbruket sjönk med 18.2 % under samma period. Tillsammans ledde dessa förändringar till att EU:s jordbruksarbetskraftsproduktivitet (indikator A) var 34.6 % högre 2023 än 2015, trots den beräknade nedgången 2023.
 

Trendlinje: arbetsproduktivitet (indikator A) och komponenter (EU real faktorinkomst och arbetsinsats), 2015-2023 (2015=100),

Källdatauppsättningar: aact_eaa05, aact_eaa06 och aact_ali02

Annons

Mer information

Metodologiska anteckningar

  • Alla uppgifter är uppskattningar. EU-aggregaten i denna nyhetsartikel är Eurostats uppskattningar som gjorts för denna publikation. Data är inte tillgängliga för Frankrike.
  • Dessa första uppskattningar av EAA är sammanställda från den delinformation som finns tillgänglig. Uppgifterna för 2023 års EAA kommer att revideras och publiceras den 15 maj 2024.
  • Jordbruksnäringens arbetsproduktivitet kan mätas som faktorinkomst uttryckt per heltidsarbetsekvivalent. Detta mäter ersättningen för alla produktionsfaktorer (mark, kapital, arbete) som motsvarar varje heltidsarbetande inom jordbruksindustrin, presenterat i reala termer (justerat för inflation) och uttryckt som ett index. 
  • Jordbrukets arbetsproduktivitet bör inte förväxlas med den totala inkomsten för jordbrukshushåll eller inkomsten för en person som arbetar inom jordbruket.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend