Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Euro 7: Ledamöterna stöder nya regler för att minska utsläppen från vägtransporter 

DELA MED SIG:

publicerade

on

Miljöutskottet antog sina förslag om att minska utsläppen av föroreningar och ställa krav på batterihållbarhet för personbilar, skåpbilar, bussar och lastbilar.

På torsdagen antog utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) sin ståndpunkt om förnyelse EU:s regler för typgodkännande och marknadsövervakning av motorfordon (Euro 7) med 52 röster för, 32 emot och en nedlagd röst.

Uppdaterade gränser för avgasutsläpp

Ledamöterna instämde i de nivåer som kommissionen föreslagit för utsläpp av föroreningar (såsom kväveoxider, partiklar, kolmonoxid och ammoniak) för personbilar och föreslår en ytterligare uppdelning av utsläppen i tre kategorier för lätta nyttofordon baserat på deras vikt. I den antagna texten föreslås strängare gränsvärden för avgasutsläpp från bussar och tunga fordon, inklusive nivåer för verkliga utsläpp från körning. Specifika tillämpningstidsramar har inkluderats för olika Euro 7-bestämmelser, kopplade till ikraftträdandet av all sekundär lagstiftning som planeras – nämligen efter 36 månader (och från och med den 1 juli 2030 för tillverkare av små volymer) för lätta fordon och efter 60 månader (och från och med den 1 juli 2031 för små volymtillverkare) för tunga fordon. De gällande reglerna (Euro 6/VI) skulle upphävas den 1 juli 2030 för personbilar och skåpbilar och den 1 juli 2031 för bussar och lastbilar (jämfört med 2025 respektive 2027 enligt kommissionens förslag).

Mindre partikelutsläpp från däck och bromsar, ökad batterihållbarhet

Ledamöterna vill anpassa EU:s beräkningsmetoder och gränser för bromspartikelutsläpp och däckslitage till internationella standarder som för närvarande utvecklas av FN:s ekonomiska kommission för Europa. Dessa regler skulle gälla för alla fordon, inklusive elektriska. Texten innehåller också högre minimiprestandakrav för batterihållbarhet för bilar och skåpbilar än de som föreslagits av kommissionen.

Andra föreslagna åtgärder inkluderar:

Annons
  • Ett uppdaterat miljöfordonspass (EVP) som innehåller information som bränsleförbrukning, batterihälsa, utsläppsgränser, resultat av periodiska tekniska inspektioner;
  • Strängare livslängdskrav för fordon, motorer och föroreningskontrollsystem;
  • Skyldighet att installera system ombord för övervakning av flera parametrar såsom överskottsavgasutsläpp, verklig bränsle- och energiförbrukning och dragbatteriets hälsa;
  • Särskilda regler för tillverkare av små och ultrasmå volymer.

Referent Alexandr Vondra (ECR, CZ) sa: "Vi har framgångsrikt hittat en balans mellan miljömål och tillverkarnas vitala intressen. Det skulle vara kontraproduktivt att genomföra en miljöpolitik som skadar både Europas industri och dess medborgare. Genom vår kompromiss tjänar vi alla inblandade parters intressen och undviker extrema positioner.”

Nästa steg

Betänkandet är planerat att antas under plenarsammanträdet i november I 2023 och kommer att utgöra parlamentets förhandlingsposition med EU:s regeringar om den slutliga utformningen av lagstiftningen.

Bakgrund

Den 10 november 2022 föreslog kommissionen strängare normer för utsläpp av luftföroreningar för fordon med förbränningsmotor, oavsett vilket bränsle som används. De nuvarande utsläppsgränserna gäller för personbilar och skåpbilar (euro 6) och till bussar, lastbilar och andra tunga fordon (Euro VI). Euro 7-förslaget innehåller också nya åtgärder för att hantera icke-avgasutsläpp (mikroplast från däck och partiklar från bromsar) och krav på batterihållbarhet.

Enligt kommissionen skulle Euro 2035 till 7 minska kväveutsläppen från personbilar och skåpbilar med 35 % jämfört med Euro 6 och med 56 % jämfört med Euro VI för bussar och lastbilar. Partikelutsläppen från personbilar och skåpbilar skulle vara 13 % lägre och 39 % lägre från bussar och lastbilar, medan bromspartiklar skulle vara 27 % lägre.

Mer information  

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend