Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Europeiska patienträttsdagen: Tio förmåner som EU tillför patienter

DELA MED SIG:

publicerade

on

7e5a851a7ddb3952e9d5004babec-grandeA high level of health protection; the right to benefit from medical treatment; access to health care – preventive, diagnostic and curative treatment regardless of financial means, gender or nationality.

These principles are enshrined in the European Union’s Treaty1 och dess stadga om de grundläggande rättigheterna2 och EU-institutionerna är bundna till dem i sina handlingar. På European Patients’ Rights Day, let’s take a look at some of the benefits of being a patient in the European Union. As an EU citizen, you can expect:

1) Att få sjukvård vid besök i ett annat EU-land

If you fall ill unexpectedly during a trip to another EU country and need to visit a doctor, there’s no need to cut short your visit to return home for treatment. Take your Europeiska sjukförsäkringskortet med dig till en lokal läkare.

2) Att få ersättning för sjukvård som söks i ett annat EU-land

Om du bestämmer dig för att ta emot medicinsk behandling i annat EU-land du kan få ersättning för det hemma, under vissa omständigheter, och normalt upp till det belopp du skulle få ersättning i ditt hemland för samma behandling. I vissa fall kan ditt hemland kräva att du söker förhandstillstånd innan du reser för behandling.

3) Att få information om säkerhets- och kvalitetsstandarder i EU-länder

Annons

En nationell kontaktpunkt i varje medlemsstat ska ge information till patienter om deras rättigheter till hälso- och sjukvård i hela Europa. Tillgång till information om vårdens kvalitet och säkerhet gör att du kan fatta välgrundade beslut.

Dessa kontaktpunkter kan också ge information om de europeiska referensnätverken där du kan få högspecialiserad hälsovård vid komplexa, lågprevalens eller sällsynta tillstånd.

4) Att behandlas av kvalificerad vårdpersonal

Patienter har garantin att oavsett om de får medicinsk vård i sitt hemland eller ett annat EU-land kommer de att behandlas av hälso- och sjukvårdspersonal – oavsett om det är läkare, tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor eller farmaceuter som har träffat EU-omfattande minimikrav.

Patients will, upon request, receive information from their national contact point about a health care provider’s right to practice.

5) För att få en kopia av dina journaler

När du behandlas ska din vårdgivare göra en journal över den behandling som ges. Som patient har du rätt till en kopia av denna journal för att säkerställa kontinuitet i vården och bli behandlad av en läkare som du väljer, även om du fortsätter behandlingen i ett annat medlemsland.

6) Att få ditt recept erkänt i alla EU-länder

Kommissionen har fastställt regler om ömsesidigt erkännande av recept mellan medlemsstaterna och om en minimilista över element som ska ingå i ett gränsöverskridande recept.

När du som patient reser till ett annat EU-land är det betryggande att veta att ditt recept kan kännas igen på din destination. För att undvika förseningar, avbrott i behandlingen och extra kostnader, fråga din läkare om en gränsöverskridande recept innan du lämnar.

7) Att behandlas med säkra och effektiva läkemedel

Läkemedel måste godkännas av medlemsländerna eller EU-kommissionen innan de kan släppas ut på EU-marknaden. Detta säkerställer att patienter behandlas med läkemedel som överensstämmer med strikta standarder för kvalitet, säkerhet och effekt.

När ett läkemedel har godkänts i unionen och släppts ut på marknaden, dess säkerhet övervakas under hela dess livslängd för att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas snabbt vid biverkningar, inklusive ytterligare varningar, användningsbegränsningar eller till och med återkallande av produkten.

8) För att kunna rapportera misstänkta biverkningar av läkemedel

Som patient har du rätt att rapportera alla biverkningar av läkemedel du tar direkt till dina nationella myndigheter. Du kan också göra det genom din läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller annan vårdpersonal.

Läkemedel för vilka ytterligare övervakning anses nödvändig har en svart omvänd triangel i bipacksedeln, tillsammans med information om hur man rapporterar misstänkta biverkningar genom det nationella rapporteringssystemet.

9) Ska behandlas med säker medicinsk utrustning

EU:s regler om medicintekniska produkter, som varierar från enkla bandage till de mest sofistikerade livsuppehållande maskiner, syftar till att säkerställa en hög nivå av patientsäkerhet och snabb tillgång till innovativ teknik.

10) Att dra nytta av gemensamma höga kvalitetsstandarder för blod, organ, vävnader och celler

För att garantera kvalitet och patientsäkerhet har EU utvecklat gemensamma regler som gäller i hela EU för att säkerställa att allt donerat mänskligt material är säkert och noggrant screenat för att förhindra överföring av sjukdomar, till exempel HIV eller hepatit.

Dessutom EU-medel projekt och åtgärder som stödjer nationella myndigheter i att utbilda sina inspektörer, förbättra deras vaksamhetssystem samt organisationen av och tillgången till nationella transfusions- och transplantationstjänster.

För mer information, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend