Anslut dig till vårt nätverk!

Energi

Energisäkerhet: kommissionen lägger fram övergripande strategi för att stärka försörjningstryggheten

DELA MED SIG:

publicerade

on

energisäkerhet_eu_1EU-kommissionen har reagerat på den nuvarande geopolitiska miljön och EU:s importberoende – den förespråkar en ny europeisk energisäkerhetsstrategi. Att diversifiera extern energiförsörjning, uppgradera energiinfrastrukturen, fullborda EU:s inre energimarknad och spara energi är några av huvudpunkterna. Strategin lyfter också fram behovet av att samordna nationella energipolitiska beslut och vikten av att tala med en röst när man förhandlar med externa partners. Den bygger på de framsteg som redan uppnåtts sedan gaskrisen 2009. Kommissionens förslag, inklusive åtgärder för att säkerställa oavbrutna leveranser i vinter, kommer att diskuteras av EU:s stats- och regeringschefer vid Europeiska rådet den 26–27 juni.

Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso sa: "EU har gjort mycket i efterdyningarna av gaskrisen 2009 för att öka sin energisäkerhet. Ändå är det fortfarande sårbart. Spänningarna kring Ukraina drev återigen detta budskap. Mot bakgrund av ett totalt beroende av energiimport på mer än 50 % måste vi ta ytterligare steg Kommissionen har i dag lagt fram en övergripande strategi som kommer att diskuteras av EU:s ledare i juni. Jag räknar med deras starka stöd, eftersom jagAtt öka energisäkerheten ligger i alla vårt intresse.När det gäller energisäkerhet måste Europa tala och agera som ett."

EU:s energikommissionär Günther Oettinger sa: "Vi vill ha starka och stabila partnerskap med viktiga leverantörer, men måste undvika att falla offer för politisk och kommersiell utpressning. EU och dess medlemsländer har en lång lista med hemläxor framför sig: Tillsammans måste vi stärka vår solidaritet med mer utsatta medlemsländerna. Vi måste också fullborda den inre energimarknaden, förbättra vår infrastruktur, bli mer energieffektiva och bättre utnyttja våra egna energiresurser. Dessutom måste vi påskynda diversifieringen av externa energileverantörer, särskilt för gas. Endast konkreta åtgärder kommer att hjälp."

För att säkerställa oavbrutna leveranser i vinter föreslår kommissionen omfattande riskbedömningar (stresstester). Dessa skulle genomföras på regional nivå eller EU-nivå genom att simulera ett avbrott i gasförsörjningen. Syftet är att kontrollera hur energisystemet kan hantera försörjningssäkerhetsrisker och utifrån det ta fram beredskapsplaner och skapa back-up-mekanismer. Sådana mekanismer kan inkludera ökade gaslager, minskad efterfrågan på gas via bränsleväxling (särskilt för uppvärmning), utveckling av nödinfrastruktur som till exempel att fullborda omvända flödesmöjligheter och slå samman delar av befintliga energisäkerhetslager.

För att ta itu med utmaningarna för försörjningstryggheten på medellång och lång sikt föreslår kommissionen åtgärder inom flera nyckelområden:

  • Slutför inre energimarknaden och byggnad saknas infrastrukturlänkar är avgörande för att snabbt kunna reagera på eventuella försörjningsavbrott genom att styra energiflöden över hela EU när och där det behövs. Kommissionen har identifierat 33 infrastrukturprojekt som är avgörande för EU:s energitrygghet. Bortsett från detta föreslår kommissionen att målet för sammankoppling av installerad elkapacitet utökas till 15 % till 2030 samtidigt som man tar hänsyn till kostnadsaspekterna och potentialen för kommersiella utbyten i de relevanta regionerna. (Medlemsstaterna har redan åtagit sig att säkerställa en sammankoppling på 10 % till 2020.)

  • diversifiera leverantörsländer och rutter. År 2013 kom 39 % av EU:s gasimport i volym från Ryssland, 33 % från Norge och 22 % från Nordafrika (Algeriet, Libyen). Samtidigt som EU kommer att upprätthålla sina förbindelser med pålitliga partner, kommer det att söka band till nya partnerländer och försörjningsvägar, t.ex. i regionen Kaspiska havet genom att ytterligare utöka den södra gaskorridoren. genom att utveckla Mediterranean Gas Hub och genom att öka LNG-försörjningen.

    Annons
  • Förstärkning nödsituation och solidaritet mekanismer och skydda kritisk infrastruktur. I detta avseende kommer kommissionen till exempel att se över bestämmelserna och genomförandet av förordningen om tryggad gasförsörjning.

  • Ökande ursprungsbefolkning energiproduktion: Detta inkluderar ytterligare utbyggnad av förnybar energi och hållbar produktion av fossila bränslen.

  • Förbättra samordningen av nationell energipolitik och tala med en röst i extern energipolitik. Kommissionen strävar efter att bli involverad i ett tidigt skede i planerade mellanstatliga avtal med tredjeländer som kan ha en möjlig inverkan på försörjningstryggheten. Dessutom kommer kommissionen att se till att alla sådana avtal och alla infrastrukturprojekt på EU:s territorium till fullo överensstämmer med relevant EU-lagstiftning.

  • Vidareutveckla energiteknik.

  • Ökande energieffektivitet. Eftersom byggnader står för 40 % av vår energiförbrukning och en tredjedel av naturgasanvändningen, spelar denna sektor en avgörande roll.

Bakgrund

De senaste händelserna har väckt farhågor i hela EU om att säkerställa oavbrutna energiflöden och stabila energipriser. Vid Europeiska rådet i mars 2014 åtog sig kommissionen att genomföra en djupgående studie om europeisk energisäkerhet och att lägga fram en övergripande plan för hur man kan minska EU:s energiberoende. Resultaten och förslagen kommer att diskuteras vid Europeiska rådet den 26–27 juni.

Å ena sidan växer den globala energiefterfrågan och förväntas öka med 27 % till 2030. Å andra sidan har EU:s inhemska energiproduktion minskat med nästan en femtedel mellan 1995 och 2012. Idag är mer än 50 % av EU:s energibehov täcks av externa leverantörer: 2012 importerades nästan 90 % av oljan, 66 % av gasen och 42 % av det fasta bränslet som förbrukades i EU, vilket motsvarar en räkning på mer än 1 miljard euro per dag.

Mer information

MEMO / 14 / 379

Den djupgående studien av europeisk energisäkerhet samt meddelandet "Europeisk energisäkerhetsstrategi" kan vara finns här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend