Anslut dig till vårt nätverk!

Klimatförändring

EU anges viktigt bidrag till mer ambitiöst globalt klimatåtgärder vid Bonnkonferensen

DELA MED SIG:

publicerade

on

ladda nerEuropeisk Union kommer att redogöra för sitt bidrag till att höja ambitionen för internationella klimatåtgärder fram till 2020 under FN:s klimatförändringsförhandlingar äger rum från 4-15 juni i Bonn, Tyskland. Konferensen kommer att innehålla ministerdiskussioner den 5 och 6 juni, dock främst på tjänstemannanivå.

Det 10 dagar långa mötet är ett tillfälle att göra ytterligare framsteg mot ett globalt klimatavtal efter 2020 som ska slutföras nästa år, samt mot åtgärder för att intensifiera internationella klimatåtgärder före 2020. Sådana åtgärder behövs för att överbrygga en bred gapet mellan ländernas nuvarande löften om att begränsa utsläppen av växthusgaser och de minskningar som krävs för att hålla den globala uppvärmningen under 2°C jämfört med den förindustriella temperaturen.

klimat~~POS=TRUNC Kommissionär Connie Hedegaard sa: "Även om vi redan ser bortom det nuvarande decenniet är det också avgörande att intensifiera åtgärderna före 2020. EU kommer att väsentligt överträffa sina utsläppsmål före 2020 i Kyotoprotokollet. Detta är till stor del tack vare över ett decennium av beslutsamma politiska åtgärder från EU:s och medlemsstaternas sida. Vi ger ett betydande bidrag till att överbrygga "ambitionsgapet" mellan vad världen behöver göra och vad länder avser att göra i slutet av detta decennium. EU kommer nu att anta sitt bidrag till det internationella klimatavtalet efter 2020 i oktober. Och vi ber andra stora ekonomier att komma fram med konkreta sätt att öka sina ambitioner."

Greklands miljö-, energi- och klimatminister Yannis Maniatislagt till: "Detta möte måste göra solida framsteg mot att komma överens om den information som länder bör tillhandahålla när de föreslår sitt bidrag till att minska utsläppen enligt avtalet efter 2020. Enighet om sådan information är väsentlig för att säkerställa att bidragen är transparenta och kan förstås till fullo. Bonn måste också bereda grunden för ett beslut om sätt att öka de globala utsläppsminskningarna före 2020. EU vill att beslut fattas i båda dessa frågor vid klimatkonferensen i Lima i december.”

Rundabordskonferensen på ministernivå den 5 juni kommer att fokusera på hur man kan höja ambitionen för utvecklade länders klimatåtgärder i Kyotoprotokollet under protokollets andra åtagandeperiod, som sträcker sig från 2013 till 2020. Ministerdialogen den 6 juni kommer att diskutera framtida globala klimatavtal samt hur man kan höja ambitionen om åtgärder före 2020 från alla länder.

På ministermötena kommer EU att dela med sig av sina erfarenheter av att uppfylla och överuppnå sina utsläppsmål och lägga fram sina idéer om utformningen av det framtida globala avtalet.

Potentiell EU-överprestation på 5.5 miljarder ton till 2020

Annons

EU har framgångsrikt brutit kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser. Medan utsläppen minskade med 19 % mellan 1990 och 2012, växte EU:s ekonomi med mer än 44 %. Detta minskade utsläppen per enhet av BNP med nästan hälften, vilket gör EU till en av de mest energieffektiva ekonomierna i världen.

Vid Kyotoprotokollets rundabordssamtal kommer unionen att visa att den som ett resultat överträffade sitt officiella mål under protokollets första åtagandeperiod (2008–2012) med uppskattningsvis 4.2 miljarder ton (gigaton – Gt) koldioxid2-likvärdig. Den potentiella överprestationen under den andra perioden är ytterligare 1.3 Gt, med totala utsläpp av växthusgaser från EU och Island1 2020 beräknas vara cirka 24.5 % under nivåerna under det valda basåret (1990 i de flesta fall).

De kombinerade överprestationerna från den första och andra åtagandeperioden skulle uppgå till en total utsläppsbesparing till 2020 på 5.5 Gt utöver vad EU och Island var skyldiga att göra. Det motsvarar långt över ett års utsläpp: 2012 uppgick utsläppen från EU och Island till 4.55 Gt.

Utöver detta stora bidrag till att överbrygga "ambitionsgapet", kommer EU att klargöra att dess erbjudande om att öka sitt officiella mål för minskning av utsläppen av växthusgaser för 2020 från 20 % till 30 % om andra stora ekonomier vidtar jämförbara åtgärder ligger kvar på bordet. .

En prioritet för EU i Bonn kommer att vara att göra framsteg mot ett beslut vid FN:s klimatkonferens i Lima i december om konkreta sätt att höja ambitionen om globala klimatåtgärder före 2020.

Information som behövs för att klargöra utsläppsbidrag

I diskussionerna om klimatavtalet efter 2020 kommer ett viktigt fokus för mötet i Bonn att vara att främja arbetet mot ett samförstånd om den information som länder bör tillhandahålla när de lägger fram sina föreslagna bidrag till att minska utsläppen enligt det framtida avtalet, så att bidragen kan förstås och granskas.

Avsikten är att fatta beslut om denna information i Lima. Alla länder har kommit överens om att lägga fram sina bidrag i god tid före Pariskonferensen i december 2015 där avtalet efter 2020 ska antas, och senast första kvartalet 2015 om möjligt.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend