Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Miljö/industripolitik: Bo och arbeta i bättre byggnader

DELA MED SIG:

publicerade

on

ladda nerIdag (2 juli) antog kommissionen nya förslag som syftar till att minska miljöpåverkan från nya och renoverade byggnader genom att öka resurseffektiviteten och förbättra tillgänglig information om byggnaders miljöprestanda. Resultaten bör vara:

  • Good for the environment. Almost one half of the EU’s final energy consumption and extracted materials, and about one third of EU water consumption, are related to the construction and occupancy of buildings;

  • good for the building sector. Europe’s construction sector generates almost 10% of GDP and provides 20 million jobs, and;

  • bra för de åkande. Hållbara byggnader är billigare att driva och underhålla och de har positiva effekter på de boende när det kommer till hälsa och välbefinnande.

European Commission Vice President Michel Barnier, acting commissioner for industry and entrepreneurship said: “The construction sector should see today’s proposals as a chance to innovate and attract new talent. New technologies offer big potential, not only for new houses, but also for renovating millions of existing buildings to make them highly energy efficient. Let’s not miss this opportunity.” Environment Commissioner Janez Potočnik said: “Vi hör mycket om byggnaders energieffektivitet, men vi måste titta på helheten också. Better public information on environmental performance is a sure way of raising the overall performance of our buildings. That’s good for the environment, good for people’s health, and good for their wallets. "

När byggnader byggs, används och rivs har de ofta en betydande påverkan på vår miljö. Även om anmärkningsvärda förbättringar har uppnåtts på området för energieffektivitet under de senaste åren i EU, finns mycket lite information tillgänglig om byggnaders övergripande miljöprestanda. Forskning har visat att 79 % av hushållen i Europa skulle vilja kunna ta hänsyn till miljöaspekter när de hyr eller köper en fastighet. Trots det har mindre än 1 % av byggnaderna i Europa bedömts i detta avseende.

Today’s proposals would give architects, manufacturers of construction products, builders and anyone wanting to rent or buy a building access to better information about the environmental and health aspects involved. The environmental impacts of different options in design, construction, use and demolition could be compared more easily, which in turn would increase incentive for sustainable buildings around the EU.

Annons

Med detta i åtanke kommer kommissionen nu tillsammans med intressenter och nationella myndigheter att utveckla en ram med ett begränsat antal indikatorer för att bedöma byggnaders miljöprestanda. Syftet är att tillhandahålla ett verktyg som kan användas över hela Europa, av privata aktörer och även av offentliga myndigheter. Ett offentligt samråd förra året drog slutsatsen att ett sådant ramverk skulle vara ett stort steg mot att öka utbudet av och efterfrågan på mer miljövänliga byggnader.

Åtgärder kommer också att vidtas för att direkt förbättra byggnaders miljöprestanda. Nya förslag ska göra det lättare att återvinna bygg- och rivningsavfall och att återanvända det vid nybyggnation eller renovering. Detta innebär att mindre avfall kommer att hamna på deponier och färre jungfruliga material kommer att krävas.

Initiativen, tillsammans med meddelanden om avfall och den cirkulära ekonomin, grön sysselsättning och den gröna handlingsplanen för små och medelstora företag som också publiceras av kommissionen i dag, lanserar en förnyad resurseffektivitetsagenda för de kommande åren.

Nästa steg

Den första uppsättningen indikatorer bör finnas tillgänglig om två till tre år. Därefter kommer information att samlas in och kommer successivt att påverka nya och renoverade byggnader. Kommissionen kommer också att stärka marknaden för återvinning av bygg- och rivningsavfall genom mer stöd till forsknings- och demonstrationsprojekt och mer samarbete med medlemsländerna för att göra återvinning mer ekonomiskt attraktiv.

Bakgrund

Smakämnen Färdkarta till ett resurseffektivt Europa antogs 2011 visade hur näring, rörlighet och boende vanligtvis är ansvariga för 70-80 % av all miljöpåverkan i industriländer. Den drar slutsatsen att befintliga strategier för att främja energieffektivitet och förnybar energianvändning i byggnader måste kompletteras med politik för resurseffektivitet som tar hänsyn till ett bredare spektrum av miljöpåverkan över byggnaders livscykel. En sådan politik skulle dessutom bidra till en konkurrenskraftig byggsektor och utveckling av resurseffektivt byggnadsbestånd. Färdkartan definierar milstolpar för 2020 och anger åtgärder som ska genomföras av Europeiska kommissionen. Det efterlyste också ett meddelande om hållbara byggnader för att hjälpa till att uppnå milstolpar i färdplanen.

Initiativet kommer att föreslå metoder för ömsesidigt erkännande eller harmonisering av de olika befintliga bedömningsmetoderna, vilket också bör göra dem mer operativa och överkomliga för byggföretag, försäkringsbranschen och investerare. Detta är i linje med Strategi för hållbar konkurrenskraft för byggsektorn och dess företag, som fastställer politiska åtgärder fram till 2020 inom området investeringar, humankapital, miljökrav, reglering och tillgång till marknader.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend