Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Grön handlingsplan för små och medelstora: omvandla miljöutmaningar till affärsmöjligheter

DELA MED SIG:

publicerade

on

SWA-kontorEuropeiska kommissionen antog idag ett meddelande Grön handlingsplan (GAP) för små och medelstora företag: Gör det möjligt för små och medelstora företag att omvandla miljöutmaningar till affärsmöjligheter. Handlingsplanen presenterar en rad små och medelstora företagsinriktade åtgärder som föreslås på europeisk nivå för att hjälpa till att utnyttja de affärsmöjligheter som övergången till en grön ekonomi erbjuder, genom att förbättra europeiska små och medelstora företags resurseffektivitet, stödja grönt entreprenörskap, utnyttja möjligheterna med grönare värdekedjor, och underlätta marknadstillträde för gröna små och medelstora företag.

Att hjälpa små och medelstora företag att få ut det mesta av övergången till en grön ekonomi

Den gröna handlingsplanen anger en rad mål och motsvarande åtgärder som kan grupperas i fem avsnitt:

1. Grönare små och medelstora företag för mer konkurrenskraft och hållbarhet

Att förbättra resurseffektiviteten i små och medelstora företag erbjuder enorm potential för att minska produktionskostnaderna och för produktivitetsvinster. En bättre resursanvändning beräknas representera en total besparingspotential på 630 miljarder euro per år för den europeiska industrin.

2. Grönt företagande för framtidens företag

Att förebygga miljöskador och gå mot en koldioxidsnål ekonomi är en samhällelig utmaning som också erbjuder nya affärsmöjligheter för företag som tar ut gröna produkter och tjänster på marknaden. Små och medelstora företag behöver en gynnsam affärsmiljö där gröna idéer lätt kan utvecklas, finansieras och föras ut på marknaden.

Annons

3. Möjligheter för små och medelstora företag i en grönare värdekedja

Återtillverkning, reparation, underhåll, återvinning och ekodesign har en stor potential att bli drivkrafter för ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen samtidigt som de ger ett betydande bidrag till att möta miljöutmaningar. Små och medelstora företag och entreprenörer behöver en stödjande miljö för att gå mot en cirkulär ekonomi (se IP / 14 / 763).

4. Tillgång till marknaderna för gröna små och medelstora företag

EU:s internationella åtaganden inom områden som klimatsamarbete eller grannskapspolitik erbjuder konkreta möjligheter för europeiska små och medelstora företag med grön expertis att få tillgång till nya marknader. Men 87 % av de europeiska små och medelstora företagen säljer sin gröna teknik, produkter eller tjänster endast på nationella marknader. En mer stödjande ram och mer internationellt samarbete krävs för att hjälpa små och medelstora företag att framgångsrikt integreras i globala värdekedjor.

5. styrning

Den gröna handlingsplanen för små och medelstora företag har fått brett stöd av EU-medlemsstaternas förvaltningar och intressenter för små och medelstora företag i samråd om framtiden för politiken för små och medelstora företag och vid möten med nätverket av sändebud för små och medelstora företag och företagsorganisationer. Det är därför viktigt att genomföra GAP grundligt, för att säkerställa en effekt i hela Europa till förmån för små och medelstora företag.

Bakgrund

Resurseffektivitet är en av de främsta drivkrafterna för företagens konkurrenskraft eftersom europeiska tillverkningsföretag spenderar i genomsnitt 40 % av sina kostnader på råvaror, med energi och vatten som driver detta till 50 % av de totala tillverkningskostnaderna, att jämföra med en andel på endast 20 % för arbetskostnader.

Europeiska rådet i mars 2014 betonade att Europa behöver en stark och konkurrenskraftig industriell bas, både när det gäller produktion och investeringar, som en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Europeiska rådet efterlyste vidare fortsatta ansträngningar för att dämpa energikostnaderna som bärs av energislutanvändare, särskilt genom varaktiga investeringar i energieffektivitet och styrning på efterfrågesidan längs hela värdekedjan och på FoU-stadiet. De Small Business Act (SBA) betonade att EU och medlemsländerna bör göra det möjligt för små och medelstora företag att omvandla miljöutmaningar till möjligheter. Den gröna handlingsplanen syftar till att bidra till den återindustrialisering av Europa som förespråkas av European Industrial Renaissance Communication (se IP / 14 / 42) och stöds av Europeiska rådet, genom att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft och stödja grön affärsutveckling i alla europeiska regioner. Den gröna handlingsplanen kompletterar Green Employment Initiative (Se IP / 14 / 765), som föreslår en färdplan för att stödja skapandet av gröna jobb i hela EU, och med paketet för cirkulär ekonomi och översyn av avfallsmål (seIP / 14 / 763).

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend