Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Kommissionen uppmanar Italien att se till att dricksvattnet är hälsosamt och rent

DELA MED SIG:

publicerade

on

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAEuropeiska kommissionen inleder ett överträdelseförfarande mot Italien för dess underlåtenhet att säkerställa detta vatten avsett att användas som livsmedel uppfyller europeiska standarder.Vattenförorening från arsenik och fluor är ett långvarigt problem i Italien, och i synnerhet för regionen Lazio.

Enligt Dricksvattendirektivet, medlemsländer måste övervaka och testa vatten som används för mänsklig konsumtion genom att använda 48 mikrobiologiska, kemiska och indikatorparametrar. Om höga halter av arsenik eller andra föroreningar påträffas, får medlemsstaterna avvika från de tröskelvärden som fastställs i direktivet under en begränsad tidsperiod, förutsatt att det inte finns någon potentiell fara för människors hälsa, och förutsatt att tillgången för mänsklig konsumtion inte kan upprätthållas av något annat rimligt sätt.

Direktivet tillåter totalt tre undantag, vart och ett begränsat till tre år. Medlemsstaterna får göra undantag två gånger och i undantagsfall kan de ansöka om ett tredje undantag hos kommissionen. Italien har nu gjort undantag tre gånger, och inga ytterligare undantag är möjliga.

Undantagsperioden var avsedd att göra det möjligt att hitta hållbara lösningar. Mer än ett år efter utgången av det tredje undantaget bryter Italien dock fortfarande mot direktivet.

Beslut om undantag ställer strikta villkor för att skydda människors hälsa. Italien ombads se till att det var hälsosamt vattenförsörjning var tillgänglig för konsumtion av spädbarn och barn upp till tre års ålder. TUndantagen var villkorade av att Italien skulle förse användarna med adekvat information om hur de risker som är förknippade med konsumtionen av dricksvattnet i fråga kan minskas och i synnerhet riskerna med att barn konsumerar vatten. Italien var också skyldigt att genomföra en plan för korrigerande åtgärder och informera kommissionen om de framsteg som gjorts.

Gränsvärdet för arsenik och fluor är fortfarande inte respekterat i 37 vattenförsörjningszoner i Lazio. På rekommendation av miljökommissionär Janez Potočnik skickar kommissionen en formell underrättelse till Italien, det första formella steget i överträdelseförfarandet.

Bakgrund

Annons

Smakämnen Målet med Dricksvattendirektivet (rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten – EUT L 330 av 5.12.1998, sid. 32) är att skydda människors hälsa från de negativa effekterna av all förorening av vatten som är avsett för mänsklig konsumtion genom att säkerställa att det är hälsosamt och rent.

Arsenik är ett naturligt förekommande halvmetallelement som är smak- och luktfritt och kan komma in i dricksvattenförsörjningen från naturliga avlagringar i jorden. Förhöjda halter i vatten kan orsaka allvarliga hälsoproblem, inklusive hudskador, cirkulationsproblem och ökad risk för cancer.

Mer information

Mer information om dricksvattenpolicyOm månadens beslut om intrångspaket, se MEMO / 14 / 470
Om det allmänna överträdelseförfarandet, se MEMO / 12 / 12
För mer information om intrångsförfaranden

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend