Anslut dig till vårt nätverk!

Brott

Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor: Europeiska kommissionen vidtar åtgärder för att bekämpa kvinnlig könsstympning

DELA MED SIG:

publicerade

on

inga-våld-kvinnorOn the occasion of the International Day for Elimination of Violence against Women, 25 November, the European Commission has today announced – in a strategy paper – a new push to fight female genital mutilation (FGM) in the European Union and beyond. The practice, internationally recognised as a violation of women’s human rights and as a form of child abuse, is thought to have affected 500,000 victims in the EU alone, and more than 125 million worldwide. To fight FGM, the Commission will make full use of future EU funding to help prevent the practice; improve support for victims; support health practitioners, as well as national enforcement of anti-FGM laws; and improve protection under EU asylum rules for women at risk. The Commission and the European External Action Service have also committed to promoting worldwide elimination of FGM through bilateral and multilateral dialogue. Finally, the Commission will encourage more research into the number of women and girls at risk. Today’s action plan is a follow-up to the public consultation on FGM launched by the Commisison in March (IP / 13 / 189).

“Earlier this year, the European Commission teamed up with inspiring campaigners to call for zero tolerance for female genital mutilation,” said Vice-President Viviane Reding, the EU’s justice commissioner.”Today we are delivering. In an action plan the Commission is reiterating our commitment to combating violence against women and eliminating FGM, both in the EU and at global level. But let’s be clear: the Commisison cannot do it alone. We will work hand in hand with member states, the UN, NGOs and with the communitites affected. I am convinced that together we will be able to consign female genital mutilation to history.”

“Zero tolerance for female genital mutilation is a policy to which the European Union is committed throughout its external action. We are engaged with partner countries around the world in working towards the eradication of this act that violates the rights of women and girls and harms them in many ways. The adoption of this strategy today is a demonstration of our joint commitment. The EU’s tools and resources, political and economic, will be used to promote initiatives and support laws to help create a world where no girl will have to face this cruel and intolerable practice,” said the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy/ European Commission Vice-President Catherine Ashton.

Dagens policymeddelande från kommissionen anger en rad åtgärder för att arbeta för att eliminera kvinnlig könsstympning, inklusive:

  1. Bättre förståelse för fenomenet: utveckla indikatorer (genom Europeiska jämställdhetsinstitutet och på nationell nivå) för att bättre förstå antalet kvinnor och flickor som drabbas av och riskerar att bli stympade;
  2. prevention of FGM and victim support: making use of EU funding (such as the EU’s Daphne programme, the Lieflong Learning and Youth in Action programme and the future Asylum and Migration fund) to support activities to prevent FGM, raising awareness of the problem, empowering migrant women and girls, and training health professionals and those working with victims. During 2013, the Commission distributed €2.3 million to projects specifically fighting FGM (see examples in annex 1);
  3. effektivare lagföring av medlemsstaterna: stödja efterlevnaden av de befintliga nationella lagarna som förbjuder kvinnlig könsstympning genom analys av strafflagar och domstolsfall som hittills har anlagts, spridning av utbildningsmaterial för rättstillämpare och upprätthållande av offrens rättigheter till specialiststöd enligt EU-lagstiftningen;
  4. skydd av kvinnor i riskzonen på EU:s territorium: säkerställa ett korrekt genomförande av EU:s asylregler (särskilt det reviderade kvalifikationsdirektivet och direktivet om asylförfaranden) för att garantera skydd av kvinnor i riskzonen, öka medvetenheten hos yrkesverksamma som arbetar med asyl och uppmuntra medlemsstaterna att vidarebosätta barn och kvinnor i riskzonen genom att ge stöd genom Europeiska flyktingfonden och den framtida asyl- och migrationsfonden, och;
  5. arbeta för att eliminera kvinnlig könsstympning på global nivå: ta itu med kvinnlig könsstympning i bilaterala dialoger med relevanta partnerländer, arbeta med Afrikanska unionen och i FN för att främja globala initiativ mot kvinnlig könsstympning, förespråka förbättrad nationell lagstiftning och stödja initiativ från det civila samhället i berörda länder, utbildning och vägledning för personal i EU-delegationer i frågor som rör kvinnlig könsstympning.

För att säkerställa att de olika åtgärderna följs upp och förblir på den politiska dagordningen kontinuerligt, har kommissionen också åtagit sig att övervaka och göra en inventering av framstegen på årsbasis runt den 6 februari: den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning.

Bakgrund

Kvinnlig könsstympning (FGM) omfattar alla förfaranden som involverar partiell eller total borttagning av de kvinnliga yttre könsorganen eller annan skada på de kvinnliga könsorganen av icke-medicinska skäl, enligt definitionen av Världshälsoorganisationen (WHO).

Annons

Kvinnlig könsstympning utförs av kulturella, religiösa och/eller sociala skäl på unga flickor mellan spädbarnsåldern och 15 års ålder. Kvinnlig könsstympning utgör en form av övergrepp mot barn och våld mot kvinnor och flickor; det har allvarliga kortsiktiga och långsiktiga fysiska och psykiska konsekvenser.

I de EU-länder där kvinnliga offer eller flickor och kvinnor i riskzonen för könsstympning bor, sker denna praxis huvudsakligen under vistelse i ursprungslandet, men det finns också tecken på att könsstympning förekommer inom EU:s territorium.

A senaste rapporten av European Institute for Gender Equality (EIGE) fann att det finns offer, eller potentiella offer för kvinnlig könsstympning, i minst 13 EU-länder: Österrike, Belgien, Danmark, Tyskland, Spanien, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Sverige och Storbritannien. Men det betonade också behovet av rigorösa uppgifter som grund för att ta itu med problemet.

Europeiska kommissionen antog en strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män 2010–2015 den 21 september 2010, med en rad prioriteringar för jämställdhet, inklusive ett slut på könsbaserat våld. Strategin innehöll en specifik hänvisning till kampen mot kvinnlig könsstympning. Den 6 februari 2013, som är den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning, bekräftade Europeiska kommissionen sitt starka engagemang för att eliminera denna extremt skadliga praxis (MEMO / 13 / 67).

Den 6 mars 2013 gick vicepresident Reding och kommissionsledamot Cecilia Malmström med människorättskämpar för att uppmana till nolltolerans mot kvinnlig könsstympning vid ett rundabordssamtal på hög nivå för att diskutera hur Europeiska unionen kan hjälpa medlemsländerna att eliminera denna praxis (IP / 13 / 189). The Commission announced €3.7 million in funding to support member states’ activities to raise awareness of violence against women and a further €11.4m for NGOs and others working with victims. It also launched a offentligt samråd om att ta itu med kvinnlig könsstympning, vars resultat bidrog till att förbereda dagens policymeddelande.

Att eliminera kvinnlig könsstympning kommer att kräva en rad åtgärder som fokuserar på datainsamling, förebyggande, skydd av flickor i riskzonen, lagföring av förövare och tillhandahållande av tjänster för offer, säger rapporten. Offer för kvinnlig könsstympning kan förlita sig på skydd enligt EU:s offerrättsdirektiv, antaget den 4 oktober 2012, som uttryckligen hänvisar till kvinnlig könsstympning som en form av könsbaserat våld (IP / 12 / 1066).

Men medan alla medlemsländer har rättsliga bestämmelser på plats för att åtala förövarna av kvinnlig könsstympning, antingen enligt allmänna eller specifika strafflagar, är åtal mycket sällsynt. Det beror på svårigheter att upptäcka fall, samla in tillräckliga bevis, ovilja att anmäla brott och framför allt bristande kunskap om kvinnlig könsstympning.

En separat rapport från EIGE identifierade en serie av god praxis från nio medlemsländer i kampen mot kvinnlig könsstympning, såsom:

  1. Ett holländskt projekt för att förhindra kvinnlig könsstympning genom att sammanföra sjukvårdspersonal, polis, skolor, barnskyddstjänster och migrantorganisationer;
  2. en fransk organisation som fokuserar på att väcka åtal i fall av kvinnlig könsstympning genom att agera som en "civil part" i rättegångar, och;
  3. en specialiserad hälsovård i Storbritannien med 15 kliniker som tillgodoser de specifika behoven hos kvinnor som drabbats av kvinnlig könsstympning.

Mer information

Europeiska kommissionen – Avskaffande av könsbaserat våld

Rapport från European Institute for Gender Equality – Könsstympning av kvinnor i EU & Kroatien

Nationella faktablad från European Institute for Gender Equality – Kvinnlig könsstympning i EU och Kroatien

Hemsida för vice ordförande Viviane Reding, EU:s justitiekommissionär

Facebook: Send your ‘Zero Tolerance Photos’

Twitter Hashtag: #zeroFGM

Följ vicepresidenten på Twitter

VivianeRedingEU

Följ EU Justice på Twitter

EU_Justice

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend