Anslut dig till vårt nätverk!

Tullen

Kommissionen föreslår en gemensam strategi för överträdelser av EU:s tullagstiftning

DELA MED SIG:

publicerade

on

Aiga_customsI dag (13 december) föreslog kommissionen en ram för att harmonisera tullöverträdelser och anpassa de 28 nationella uppsättningarna av relaterade sanktioner. I det föreslagna direktivet anges handlingar som ska anses utgöra överträdelser av unionens tullregler, samt ramar för att utdöma sanktioner när sådana inträffar. Tullunionen är grunden för EU. Sedan starten av den inre marknaden har EU:s tullagstiftning harmoniserats helt i en enda rättsakt. Konsekvenserna av att bryta mot de gemensamma reglerna varierar dock inom tullunionen. De är beroende av medlemsstaternas 28 olika rättsordningar och administrativa eller rättsliga traditioner. I avsaknad av ett gemensamt tillvägagångssätt finns det ett lapptäcke av svar på regelbrytare.

Resultatet är rättslig osäkerhet för företag och möjlig konkurrenssnedvridning på den inre marknaden. Det innebär sårbarheter i intäktsuppbörden och svagheter i att upprätthålla politik som konsumentskydd och jordbruk i samband med import och export av varor. Det väcker också frågor om enhetligheten i tullunionen, som är en viktig skyldighet för EU som WTO-medlem. Därför kommer dagens förslag att ge mer enhetlighet i hur överträdelser av EU:s tullagstiftning behandlas i medlemsländerna.

Tullunionens kommissionsledamot Algirdas Šemeta sa: "Det är ingen mening med en solid, enda uppsättning regler om vi inte också har ett gemensamt tillvägagångssätt för att reagera när de bryts. Vi måste se till att EU:s tullagstiftning respekteras enligt samma höga standarder på hela den inre marknaden. Dagens förslag kommer att skapa mer lika villkor för företagen, en säkrare marknad för medborgarna och en mer enhetligt styrd tullunion.”

För närvarande har medlemsstaterna vitt skilda definitioner av tullöverträdelser och tillämpar olika typer och nivåer av sanktioner. Till exempel sträcker sig sanktionerna för vissa överträdelser från små böter i vissa medlemsländer till fängelse i andra. Den ekonomiska tröskeln för att avgöra om en överträdelse är brottslig eller inte varierar mellan 266 och 50,000 30 euro, beroende på vilket land den inträffar i. Nationella tidsgränser för sanktionering av tullbrott varierar också mycket, från ett till XNUMX år, medan vissa medlemsstater inte har någon tidsgräns överhuvudtaget.

För handlare skapar dessa skillnader rättslig osäkerhet och orättvisa fördelar för dem som bryter mot lagen i ett mildare medlemsland. Detta kan också leda till snedvridningar på den inre marknaden om handeln på konstgjord väg avleds för att utnyttja rättsliga kryphål. Dessutom kan det leda till olika tolkningar av vad som är "kompatibla och pålitliga" ekonomiska aktörer, som får dra nytta av EU-omfattande förenklingar och förenklingar.

För att komma till rätta med detta problem innehåller dagens förslag en gemensam lista över akter som utgör brott mot EU:s tullregler. Dessa särskiljs efter graden av svårighetsgrad, och vissa kategoriseras efter huruvida det fanns uppsåt eller oaktsamhet. Exempel på de uppräknade överträdelserna är utebliven tull, underlåtenhet att deklarera varor till tullen, förfalskning av dokument för att erhålla förmånsbehandling, avlägsnande av varor från tullövervakning utan tillstånd eller underlåtenhet att visa upp korrekt dokumentation. Även anstiftan till, medhjälp till intrång är straffbart.

Förslaget anger sedan en skala av effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner som ska tillämpas, beroende på överträdelsen. Dessa sträcker sig från böter på 1 % av varornas värde för oavsiktliga eller administrativa fel, till böter på 30 % av varans värde (eller 45,000 XNUMX € om det inte är relaterat till specifika varor) för de allvarligaste överträdelserna. När de tillämpar sanktioner måste medlemsstaterna också ta hänsyn till överträdelsens art och omständigheter, inklusive frekvens och varaktighet, om en "betrodd näringsidkare" är inblandad och mängden undandragna tullar. Harmoniserade tidsfrister fastställs för att fullfölja överträdelser, och administrativa förfaranden kommer att behöva avbrytas om ett straffrättsligt förfarande inleds i samma ärende.

Annons

Förslaget överbryggar alltså klyftan mellan olika rättsliga system genom en gemensam plattform av regler, baserad på de skyldigheter som fastställs i unionens tullkodex. Resultatet blir en mer enhetlig och effektiv tillämpning av EU:s tullagstiftning i alla delar av EU.

Bakgrund

EU:s tullunion med sex grundande medlemsländer bildades 1968. EU:s tullagstiftning har varit helt harmoniserad sedan 1992, som idag implementeras av 28 medlemsländers förvaltningar. En ny direkt tillämplig förordning – Union Customs Code (UCC) – kom överens i år, som innehåller regler och rutiner för tullen i hela EU från 2016. Bland de förbättringar som kommer att införas med den nya kodexen finns åtgärder för att slutföra skiftet av tullen till en papperslös, helt elektronisk miljö och bestämmelser för att förstärka snabbare tullförfaranden för pålitliga handlare (auktoriserade ekonomiska aktörer). Enligt UCC kommer EU:s tullförfaranden att passa bättre för dagens handelsbehov och utmaningar. Dagens förslag kommer att säkerställa att överträdelser av dessa gemensamma regler på ett korrekt och mer enhetligt sätt sanktioneras i hela unionen.

För mer information, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend