Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Deal att reglera finansmarknaderna och produkter och bromsa högfrekvenshandel

DELA MED SIG:

publicerade

on

euroOmfattande regler för att styra finansmarknaderna enades informellt av parlamentets och ministerrådets förhandlare den 14 januari. Dessa regler är utformade för att täppa till kryphålen i den befintliga lagstiftningen, säkerställa att finansmarknaderna är säkrare och effektivare, investerare är bättre skyddade, spekulativ råvaruhandel dämpas och högfrekvent handel regleras.

De nya reglerna kommer att gälla för värdepappersföretag, marknadsoperatörer och tjänster som tillhandahåller transparensinformation efter handel i EU. De anges i två lagar, en direkt tillämplig förordning som handlar bland annat med insyn och tillgång till handelsplatser och ett direktiv som reglerar auktorisation och organisation av handelsplatser och investerarskydd.

Marknadsstruktur

All systems enabling market players to buy and sell financial instruments would have to operate as Regulated Markets (RMs) like stock exchanges, Multilateral Trading Facilities (MTFs) – such as NYSE EURONEXT or Organised Trading Facilities (OTFs) designed to make sure that all trading venues are captured by the Market in Financial Instruments Directive (MiFID). Trading on OTFs would be restricted to non-equities, such as interests in bonds, structured finance products, emission allowances or derivatives. Handelsskyldigheten skulle säkerställa att värdepappersföretag gör sin handel med aktier på organiserade handelsplatser som RM eller MTF:er. Transaktioner i derivat som omfattas av denna skyldighet skulle behöva ingås på RM, MTF eller OTF.

Investerarskydd

Enligt de nya reglerna skulle skyldigheten för företag som tillhandahåller investeringstjänster att agera i kundernas bästa också innefatta att utforma investeringsprodukter för specifika grupper av kunder enligt deras behov, dra tillbaka "giftiga" produkter från handeln och se till att all marknadsföringsinformation är tydligt. identifierbar som sådan och inte vilseledande. Kunderna bör också informeras om huruvida den rådgivning som erbjuds är oberoende eller inte och om riskerna med föreslagna investeringsprodukter och investeringsstrategier.

Råvaror

Annons

Parlamentets förhandlare såg till att de behöriga myndigheterna för första gången skulle få befogenhet att begränsa storleken på en nettoposition som en person kan ha i råvaruderivat, med tanke på deras potentiella inverkan på livsmedels- och energipriserna. Enligt de nya reglerna skulle positioner i råvaruderivat (som handlas på handelsplatser och över disk) begränsas, för att stödja ordnad prissättning och förhindra marknadssnedvridande positioner och marknadsmissbruk. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten bör fastställa metoden för beräkning av dessa gränser som ska tillämpas av de behöriga myndigheterna. Positionsbegränsningar skulle inte gälla för positioner som är objektivt mätbara för att minska riskerna som är direkt relaterade till den kommersiella verksamheten.

Högfrekvent algoritmisk handel

Parlamentet införde också, för första gången på EU-nivå, regler om algoritmisk handel med finansiella instrument. Som definieras av dessa regler sker sådan handel där en datoralgoritm automatiskt bestämmer individuella parametrar för order, såsom om ordern ska initieras, tidpunkten, priset eller kvantiteten. Alla värdepappersföretag som deltar i det skulle behöva ha effektiva system och kontroller på plats, till exempel "kretsbrytare" som stoppar handelsprocessen om prisvolatiliteten blir för hög. För att minimera systemrisken skulle de använda algoritmerna behöva testas på arenor och godkännas av tillsynsmyndigheter. Dessutom; register över alla gjorda beställningar och annulleringar av beställningar skulle behöva lagras och göras tillgängliga för den behöriga myndigheten på begäran.

Tredjelandsregim

Tredjeländer vars regler är likvärdiga med de nya EU-reglerna skulle kunna dra nytta av "EU-passet" när de tillhandahåller tjänster till yrkesverksamma.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend