Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Internationella minnesdagen för Förintelsen: Kommissionen uppmanar medlemsländerna att kriminalisera förnekande av brott mot mänskligheten

DELA MED SIG:

publicerade

on

11-3051aMot bakgrund av den internationella minnesdagen för förintelsen idag (27 januari) visar en ny rapport som publicerats att de flesta medlemsländer ännu inte har implementerat EU-regler som är utformade för att ta itu med rasistiska och främlingsfientliga hatbrott på rätt sätt. Medlemsstaterna antog enhälligt 2008 års rambeslut om bekämpning av rasism och främlingsfientlighet genom straffrätt, men nationella lagar i ett antal länder är fortfarande otillräckliga. I synnerhet är nationella bestämmelser mot förnekande, tolerans eller grov bagatellisering av vissa brott – såsom brott mot mänskligheten – fortfarande otillräckliga i två medlemsländer.

Vicepresident Viviane Reding sa i ett tal med anledning av den internationella minnesdagen för förintelsen: "I dag har vi uppnått fred mellan nationer i Europeiska unionen. Ännu en utmaning kvarstår: att fortsätta strävan efter tolerans inom våra egna samhällen. Ingen ska någonsin behöva uppleva hatpropaganda eller hatbrott. Så idag uppmanar jag alla medlemsländer att vidta åtgärder för att fullt ut införliva EU:s rambeslut och se till att det tillämpas på plats.”

Kommissionen kommer att inleda bilaterala dialoger med medlemsstaterna under 2014 i syfte att säkerställa ett fullständigt och korrekt införlivande av rambeslutet i nationell lagstiftning, med vederbörlig hänsyn till stadgan om de grundläggande rättigheterna och i synnerhet yttrande- och föreningsfriheten.

EU:s rambeslut syftar till att i synnerhet bekämpa rasistiska och främlingsfientliga hatretorik och hatbrott, och kräver att medlemsstaterna definierar offentlig uppmaning till våld eller hat på grund av ras, hudfärg, religion, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung som brott.

Samtidigt som alla medlemsländer har informerat kommissionen om sina åtgärder för att följa rambeslutet, konstaterar dagens genomföranderapport att ett antal länder inte fullt ut och/eller korrekt har införlivat alla bestämmelser, nämligen när det gäller brotten att förneka, tolerera och grovt bagatellisera vissa brott.

De flesta medlemsländer har bestämmelser om uppvigling till rasistiskt och främlingsfientligt våld och hat, men dessa verkar inte alltid helt införliva de brott som omfattas av rambeslutet. Det har också observerats luckor i förhållande till brottens rasistiska och främlingsfientliga motiv, juridiska personers ansvar och jurisdiktion.

Nästa steg

Annons

Kommissionen har för närvarande inte befogenhet att inleda överträdelseförfaranden enligt artikel 258 i EUF-fördraget när det gäller rambeslut som antagits före Lissabonfördragets ikraftträdande (se artikel 10 i protokoll nr 1 till fördragen). Från och med den 36 december 1 kommer kommissionen att kunna inleda överträdelseförfaranden. Dagens rapport ger således en översikt över var ytterligare arbete av medlemsstaterna krävs för att anpassa nationell lagstiftning.

Kommissionen kommer dock aldrig att ingripa i enskilda fall av hatretorik eller hatbrott. Det är upp till nationella domstolar att avgöra om ett specifikt fall representerar uppvigling till rasistiskt eller främlingsfientligt våld eller hat, beroende på omständigheterna och sammanhanget i varje situation. Kommissionen kommer endast att kontrollera införlivandet av de allmänna reglerna i nationell lagstiftning.

Bakgrund

Rådets rambeslut är ett instrument för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet genom strafflagstiftning. Den definierar ett gemensamt straffrättsligt förhållningssätt till vissa former av rasism och främlingsfientlighet, nämligen när det gäller rasistiska och främlingsfientliga hatretorik och hatbrott.

När det gäller "hatfulla resonemang" måste medlemsländerna se till att följande avsiktliga beteende är straffbart när det riktas mot en grupp personer eller en medlem av en sådan grupp definierad med hänvisning till ras, hudfärg, religion, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung och när beteendet utförs på ett sätt som sannolikt kan uppmuntra till våld eller hat mot en sådan grupp eller en eller flera av dess medlemmar:

  1. Offentligt uppmuntra till våld eller hat, inklusive genom offentlig spridning eller distribution av traktater, bilder eller annat material, och;
  2. offentligt tolerera, förneka eller grovt bagatellisera brott som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser enligt definitionen i Internationella brottmålsdomstolens stadga; och de brott som begåtts av de stora krigsförbrytarna i de europeiska axelländerna, enligt definitionen i Internationella militärtribunalens stadga från 1945.

När det gäller "hatbrott" måste medlemsstaterna se till att rasistiska och främlingsfientliga motiveringar betraktas som en försvårande omständighet, eller alternativt att en sådan motivering kan beaktas av domstolarna vid fastställandet av tillämpliga påföljder.

Rambeslutet vänder sig till offer genom att fastställa att medlemsstaterna måste säkerställa att utredningar av eller lagföring av hatpropagandabrott inte är beroende av en anmälan eller en anklagelse från offret, åtminstone i de allvarligaste fallen.

Lagen innehåller jurisdiktionsregler som är avsedda att bekämpa hatretorik på nätet (ett av de vanligaste sätten att manifestera rasistiska och främlingsfientliga attityder). När medlemsstaterna fastställer jurisdiktion över beteenden som begås inom deras territorium måste deras jurisdiktion sträcka sig till fall där beteendet begås genom ett informationssystem, och gärningsmannen eller materialet som finns i det systemet finns på dess territorium.

Detta är den första genomföranderapporten om rambeslut 2008/913/RIF. Den bedömer i vilken utsträckning medlemsstaterna har genomfört alla bestämmelser i rambeslutet. Den är baserad på de införlivandeåtgärder som anmälts av medlemsstaterna och teknisk information som kommissionen begärt från dem under sin analys (inklusive nationell rättspraxis, förarbeten och riktlinjer), samt på information som samlats in från fem statliga expertgruppsmöten och en studie som kommissionen kontrakterat.

Mer information

Europeiska kommissionen – Rasism och främlingsfientlighet

Hemsida för vicepresident Viviane Reding

Följ vicepresidenten på Twitter: VivianeRedingEU

Följ EU Justice på Twitter: EU_Justice

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend