Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#Poland: Kommissionen diskuterar utkast rättsstats yttrande om situationen i Polen

DELA MED SIG:

publicerade

on

Polen-and-grannar-map_fb storlekDen 18 maj diskuterade kommissionärskollegiet idag den aktuella situationen kring rättsstatsprincipen i Polen - baserat på en muntlig presentation av första vice president Timmermans om läget i den intensiva dialogen som har pågått med de polska myndigheterna sedan 13 Januari om situationen för konstitutionella domstolen.

Högskolan granskade ett förslag till rättsstatsutlåtande, strukturerade och formaliserade bedömningen av den aktuella situationen och bemyndigade första vice ordförande Timmermans att anta yttrandet av 23 maj, såvida inte de polska myndigheterna har gjort stora framsteg för att lösa de oro som uttryckt Europeiska kommissionen före det datumet.

Rättsstatsprincipen är en av de gemensamma värdena som Europeiska unionen bygger på. Det är förankrat i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen. Europeiska kommissionen, tillsammans med Europaparlamentet och rådet, ansvarar enligt fördragen för att garantera respekten för rättsstaten som ett grundläggande värde för vår union och se till att EU: s lag, värderingar och principer respekteras.

Recent events in Poland concerning in particular the Constitutional Court have led the European Commission to open a dialogue with the Polish Government in order to get the necessary guarantees for the full respect of the Rule of Law. The Commission considers that as long as Poland’s Constitutional Tribunal is prevented from fully ensuring an effective constitutional review, there can be no effective scrutiny of compliance with fundamental rights of legislative acts. The current concerns of the European Commission relate to the following issues:

  • Utnämningen av domare till konstitutionella domstolen och genomförandet av domarna från konstitutionella domstolen i 3 och 9 december 2015 i dessa frågor;
  • lagen om 22 december 2015 om ändring av lagen om konstitutionella domstolen, domen från konstitutionella domstolen i 9 mars 2016 rörande denna lag och respekten för de domar som har fattats av konstitutionella tribunalen sedan 9 mars 2016, och;
  • effektiviteten av den konstitutionella översynen av ny lagstiftning som har antagits och antagits i 2016, inklusive lagstiftning som den nya medielagen.

Nästa steg

Dialogen mellan kommissionen och de polska myndigheterna inom ramen för regeln om lagstiftning fortsätter. Om det inte sker några väsentliga framsteg från 23 maj, har den första vice ordföranden bemyndigats av kommissionärskollegiet att anta utkastet till lagstiftningsuttalande som kollegiet diskuterade idag. Efter att yttrandet har antagits och meddelats till de polska myndigheterna har de två veckor på sig att lämna sina synpunkter. På grundval av dessa iakttagelser skulle kommissionen fortsätta den konstruktiva dialogen med den polska regeringen i syfte att hitta lösningar på de problem som anges i yttrandet. Om oroen inte har lösts tillfredsställande inom rimlig tid kan kommissionen utfärda en rekommendation.

Bakgrund

Annons

I november 2015 blev kommissionen medveten om en pågående tvist i Polen angående sammansättningen av konstitutionella domstolen samt förkortningen av mandat för den nuvarande presidenten och vice presidenten. Konstitutionella domstolen meddelade två domar i dessa frågor, 3 och 9 december 2015. Dessutom noterade kommissionen att Sejm (det polska parlamentet) godkände den 22 december 2015 en lag om ändring av lagen om konstitutionella tribunalen, som rör tribunalens funktion och dess domares oberoende.

Mot bakgrund av situationen angående konstitutionella domstolen skrev den första vice presidenten till den polska regeringen den 23 december 2015 för att begära ytterligare information om läget. Brevet begär att den polska regeringen förklarar de åtgärder de planerar att vidta med avseende på de olika konstitutionella domarna.

Brevet rekommenderade också att den polska regeringen konsulterar Venedigkommissionen innan de antog de föreslagna ändringarna av lagen om konstitutionella domstolen. Den polska regeringen begärde en juridisk bedömning från Venedigkommissionen den 23 december, men under tiden antogs lagen formellt den 28 december.

Den 9 mars 2016 beslutade konstitutionella domstolen att lagen om 22 december 2015 är okonstitutionell. Den 11 mars antog Venedigkommissionen ett yttrande där den fann att ändringarna av 22 december inte var förenliga med kraven i rättsstatsprincipen. Domen från 9 mars, liksom alla domar som har fattats av konstitutionella domstolen sedan dess, har inte offentliggjorts i EUT.

Den 13 januari 2016 höll kommissionärskollegiet en första orienteringsdebatt om situationen när det gäller rättsstaten i Polen. Detta följdes av omfattande skriftliga utbyten mellan kommissionen och de polska myndigheterna. Första vice president Timmermans besökte Warszawa den 5 april och höll konstruktiva samtal med ett antal av hans polska motsvarigheter. Sedan dess har omfattande utbyten ägt rum mellan kommissionen och den polska regeringen vid möten på olika nivåer för att få en lösning på den nuvarande dualiteten i rättssystem i Polen. Trots dessa utbyten har det ännu inte varit möjligt att hitta en lösning på de frågor som kommissionen har identifierat.

Rättsstatsramen – som infördes den 11 mars 2014 – har tre steg (se även bilden i bilaga 1). Hela processen bygger på en kontinuerlig dialog mellan kommissionen och den berörda medlemsstaten. Kommissionen kommer att hålla Europaparlamentet och rådet regelbundet och noggrant informerade.

  • Kommissionens bedömning: The Commission will collect and examine all the relevant information and assess whether there are clear indications of a systemic threat to the rule of law. If, on this evidence, the Commission believes that there is a systemic threat to the rule of law, it will initiate a dialogue with the member state concerned, by sending its “rule of law opinion”, substantiating its concerns. This opinion serves as a warning to the member state, and gives the member state concerned the possibility to respond.
  • Kommissionens rekommendation: In a second stage, if the matter has not been satisfactorily resolved, the Commission can issue a “rule of law recommendation” addressed to the member state. In this case, the Commission would recommend that the member state solves the problems identified within a fixed time limit, and inform the Commission of the steps taken to that effect. The Commission will make public its recommendation.
  • Uppföljning av kommissionens rekommendation: In a third stage, the Commission will monitor the follow-up given by the Member State to the recommendation. If there is no satisfactory follow-up within the time limit set, the Commission, the European Parliament or a group of 10 Member States could resort to the ‘Article 7 Procedure’.

BILAGA I

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend