Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Sjötransporter: Kommissionen klargör EU: s regler om cabotage och rapporter om utvecklingen inom

DELA MED SIG:

publicerade

on

stjärnaEU-kommissionen har gett ny vägledning om tolkningen av förordningen för att tillhandahålla cabotage inom ett medlemsland1, vilket ger en inre marknad för tillhandahållande av sjötransporttjänster. Med den nya vägledningen kommer de behöriga myndigheterna att få större rättssäkerhet när de tilldelar kontrakt om allmänna tjänster och ålägger allmän trafikplikt. Redare kommer också att dra nytta av mer juridisk tydlighet, vilket gör det möjligt för dem att bättre organisera sin verksamhet i Europa.

Europeiska kommissionens vice ordförande Siim Kallas, ansvarig för mobilitet och transport, sa: "Den inre marknaden för sjötransporttjänster är viktig för den europeiska ekonomins prestanda och för livskvaliteten och välståndet i maritima regioner. Medlemsstaternas myndigheter behöver tydliga regler för hur man säkerställer adekvata förbindelser till öar och perifera regioner som är särskilt beroende av sjötransporter. Vi har lyssnat mycket noga på var det behövts förtydliganden. Dessa uppdaterade tolkningsriktlinjer ger denna tydlighet och kommer att öka rättssäkerheten för alla sjöfartscabotageaktörer i EU.”

Den nya vägledningen uppdaterar den tidigare kommissionens vägledning2 för att anpassa den till den senaste EU-lagstiftningen och EG-domstolens rättspraxis. I framtiden kommer det att finnas mer flexibilitet när det gäller att definiera varaktigheten för avtal om offentliga tjänster. Den nya vägledningen presenteras i intresse av öppenhet och rättssäkerhet för att hjälpa till att förklara EU:s regler för alla aktörer som vill använda den.

Bland annat ger det tolkningsmeddelande som antogs idag uppdaterad vägledning om:

  • Omfattningen av friheten att tillhandahålla tjänster inom sjöfartscabotagesektorn;
  • vem som åtnjuter den friheten och vilka tjänster förordningen omfattar;
  • tilldelningsförfarandet för kontrakt om offentliga tjänster;
  • varaktigheten av avtal om offentliga tjänster;
  • bemanningsreglerna för fartyg som tillhandahåller sjöfartscabotage.
  • tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om allmänna persontransporttjänster på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 1191/69 och 1107/703 till sjöfartscabotagetjänster, och;
  • övergångsbestämmelser för Kroatien.

Medlemsstater och intressenter deltog till fullo och rådfrågades i processen för att utarbeta rapporten och de nya tolkningsriktlinjerna.

Den 22 april presenterade kommissionen också sin femte rapport om friheten att tillhandahålla tjänster till sjötransporter inom medlemsstaterna (sjöfartscabotage)4.

Nästan alla cabotagetjänster i EU har liberaliserats från den 1 januari 1999. Den grekiska marknaden, som var bland de sista som delvis skyddades, har öppnats för konkurrens sedan den 1 november 2002. Kroatien är det enda medlemslandet som fortfarande kan ansöka om det tillfälliga undantaget från vissa bestämmelser i förordningen fram till den 31 december 2014.

Annons

När det gäller marknadsutvecklingen har kommissionen rapporterat att den maritima cabotagemarknaden i EU fram till 2007 noterade en kontinuerlig ökning av godsvolymer och passagerarvolymer som transporterades i flera länder. Sedan 2008 har det upplevt en avsevärd nedgång, på grund av effekterna av den ekonomiska krisen.

Fakta och siffror

Liksom tidigare år är den största marknaden för frakttrafik Storbritannien och Spanien (omkring 80 miljoner ton vardera per år), följt av Italiens (cirka 60 miljoner ton). Flytande bulk fortsätter att leda när det gäller transporterat gods.

När det gäller passagerare har Grekland den största trafiken (60 miljoner passagerare per år), följt av Italien (40 miljoner passagerare).

Slutligen, enligt tillgängliga uppgifter har penetrationen av de nationella marknaderna för fartyg som seglar utanför nationell flagg ökat något i cabotage av last i tre medlemsstater, medan det fortfarande är begränsat i cabotage av passagerare.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend