Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Miljö: EU-kommissionen tar Slovenien domstolen för föroreningsproblem från avfallshantering

DELA MED SIG:

publicerade

on

skräpEuropeiska kommissionen ställer Slovenien inför domstol för dess underlåtenhet att följa kraven i EU:s avfallslagstiftning. Kommissionens farhågor rör två olagliga deponier som innehåller farligt avfall, en nära centrala Celje och en annan i närliggande Bukovzlak. Deponier som strider mot EU:s avfallslagstiftning kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa och miljön. Slovenien hade gått med på att ta itu med problemet, men långsamma framsteg har fått kommissionen att ställa Slovenien inför EU-domstolen.

Fallet gäller stora mängder förorenad jord som kommer från en 17 hektar stor förorenad brunfältsplats i Cinkarna, Celje, Sloveniens tredje största stad. Avfallet lagras på två platser, den ena bara 500 meter från Celjes centrum och den andra i närliggande Bukovzlak. Höga halter av giftiga tungmetaller har upptäckts på båda platserna.

Kommissionen inledde ett överträdelseförfarande i ärendet i november 2012, med ett motiverat yttrande som följde i juni 2013. Slovenien insåg därefter omfattningen av problemet i Bukovzlak och behovet av att ta itu med det. Kommissionen informerades om att olika metoder för avlägsnande övervägs för både Celje och Bukovzlak, och en tidtabell för sanering och borttagning har tillhandahållits. Denna tidsplan har dock inte respekterats och med tanke på överträdelsens längd, förekomsten av tungmetaller i deponierna och den allvarliga risk de utgör för människors hälsa och miljön, har kommissionen beslutat att ställa Slovenien inför EG-domstolen .

Bakgrund

Denna överträdelse gäller brott mot ramdirektivet om avfall och deponidirektivet. De EU:s ramdirektiv för avfall fastställer den rättsliga grunden för avfallshantering i EU. Den inför avfallshanteringsprinciper som "förorenaren betalar-principen" och fastställer en bindande hierarki för avfallshantering. Den ålägger medlemsstaterna att vidta åtgärder för att se till att avfallshanteringen utförs utan att äventyra människors hälsa och utan att skada miljön. Avfall ska behandlas utan risk för vatten, luft, mark, växter eller djur, utan att orsaka olägenheter genom buller eller lukt och utan att det påverkar landskapet eller platser av särskilt intresse negativt.

Enligt deponi direktiv måste deponier uppfylla vissa villkor för att fungera. Lagstiftningen syftar till att skydda människors hälsa och miljön från de negativa effekterna av insamling, transport, lagring, behandling och bortskaffande av avfall.

Mer information

Annons

Detaljer om EU:s avfallslagstiftning i allmänhet

Beslut om januariöverträdelsepaketet, se MEMO / 14 / 36

Om det allmänna överträdelseförfarandet, se MEMO / 12 / 12

Aktuell statistik om överträdelser i allmänhet

Mer information om överträdelseförfaranden

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend