Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

Europeiska kommissionen och medlemsstaterna ska bedöma hinder som begränsar tillgången till reglerade yrken

DELA MED SIG:

publicerade

on

FO269reglerade_yrkenEuropeiska kommissionen har idag (2 oktober) antagit ett meddelande som tillkännager starten för en utvärdering av nationella bestämmelser om tillgång till yrken. Reglerade yrken är yrken till vilka tillträde är villkorat av innehav av särskilda kvalifikationer eller för vilka användningen av en specifik titel är skyddad, t.ex. farmaceuter eller arkitekter. Det finns mycket goda skäl till att sådana restriktioner kan finnas, till exempel konsumentskydd. Alltför restriktiva villkor för tillträde till vissa yrken kan dock avskräcka eller till och med hindra unga från att komma in på arbetsmarknaden. Olika regelverk kan göra det svårt för kvalificerade yrkesverksamma att söka lediga jobb i andra medlemsländer.

Att förbättra tillgången till yrken, särskilt genom en mer proportionerlig och öppen lagstiftningsmiljö i medlemsstaterna, skulle underlätta rörligheten för kvalificerade yrkesutövare på den inre marknaden och tillhandahållandet av professionella tjänster över gränserna. Det kan också ha en positiv inverkan på sysselsättningssituationen och öka den ekonomiska tillväxten, särskilt eftersom enbart professionella tjänster uppgår till cirka 9 % av BNP i Europeiska unionen.

För att ge en mer fullständig bild av de hinder som påverkar tillgången till och utövandet av reglerade yrken, en rapport om resultaten av den sakkunniga granskningen av juridisk form och krav på aktieinnehav som genomfördes enligt Tjänstedirektiv publiceras också idag. Dessa krav, som ofta kommer utöver begränsningar av tillträde till yrken, kan hindra etableringen av dotterbolag och tvärvetenskapliga metoder.

Michel Barnier, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden och tjänster, sa: "Trots våra bästa ansträngningar är rörligheten för yrkesverksamma inom EU fortfarande låg. Villkoren för tillträde till vissa yrken kan vara komplexa, betungande och varierar mycket ofta från en medlemsstat till en annan. Detta avskräcker arbetstagare från att söka och hitta arbete i andra medlemsländer. Jag är övertygad om att medlemsstaterna att kartlägga vilka yrken som är reglerade och sedan genomföra en screening och utvärdering av hindren för att få tillgång till yrken kommer att vara en användbar övning. Det handlar inte om att avreglera yrken eller sanktionera medlemsländer utan snarare om att säkerställa bättre tillgång till professionella tjänster genom att se över vilka inträdesstrukturer som bäst främjar ett förenklat, proportionerligt, säkert och öppet system.”

Huvudelementen i kommunikationen

Dagens kommunikation implementerar kraven i det reviderade direktivet om yrkeskvalifikationer – en av 2011 års inremarknadsak I-prioriteringar. Den förutser först en öppenhetsövning: varje medlemsstat måste rapportera en förteckning över yrken som den reglerar, inklusive de på regional nivå. Kommissionen kommer sedan att publicera denna lista i form av en europeisk karta över reglerade yrken som tydligt visar vilka yrken som är reglerade och för vilka länder. Tack vare denna karta bör en professionell som vill arbeta i en annan medlemsstat veta vilka villkor varje land kräver för det jobb han eller hon vill söka.

Villkoren för tillträde till yrken kan variera kraftigt mellan EU-länder. Orsakerna bakom dessa skillnader är ofta inte väl förstådda. Processen som lanserades idag uppmanar medlemsländerna att i ett andra skede genomföra en ömsesidig utvärdering av de respektive hinder som de har på plats under de kommande två åren för att begränsa tillgången till vissa yrken. Den innehåller en ambitiös arbetsplan för kommissionen och de nationella förvaltningarna som deltar i den ömsesidiga utvärderingen. Intressenter, särskilt de som företräder yrkesverksamma, kommer att involveras fullt ut under denna övning. Detta bör också möjliggöra en dialog mellan medlemsländer som använder olika tillvägagångssätt, där effekterna av alla typer av formella och informella begränsningar på tillgången till yrkesverksamhet bör undersökas.

Annons

Resultaten av Särskild Eurobarometer "Inre marknaden" (nummer 398) som också publiceras idag ger en indikation på hur konsumenterna uppfattar dessa frågor. EU-medborgare anser, när de väljer en tjänsteleverantör, att förutom att ha specifika kvalifikationer, rykte och yrkeserfarenhet är mycket viktiga.

Bakgrund

Oproportionerliga bördor för att få tillgång till reglerade yrken var en av de frågor som lyftes fram i Europeiska rådets slutsatser av den 2 mars 2012, som krävde att omotiverade regleringshinder på den inre marknaden skulle undanröjas. Den 14 juni 2012 uppmanade Europaparlamentet också kommissionen att "identifiera områden där medlemsstaterna oproportionerligt blockerar tillgången till reglerade yrken". Stora reformer pågår redan i Portugal, Polen, Italien, Slovenien och Spanien för att underlätta tillgången till reglerade yrken. Frågan togs också upp i vissa medlemsländers landsspecifika rekommendationer.

I sitt meddelande "Ett partnerskap för ny tillväxt inom tjänster 2012-2015" av den 8 juni 2012 (se IP / 12 / 587), Kommissionen betonade vikten av att modernisera regelverket för professionella tjänster och tillkännagav ett meddelande om reglerade yrken.

Dagens meddelande kommer att inleda genomförandet av artikel 59 i det reviderade direktivet om yrkeskvalifikationer – en av 2011 års inremarknadsak I-prioriteringar. Denna bestämmelse i direktivet – för vilken politisk överenskommelse nåddes i juni (se MEMO / 13 / 552) – kräver att alla medlemsländer ser över alla sina nationella bestämmelser som begränsar tillgången till yrken och att de deltar i en ömsesidig utvärdering.

Detta meddelande bygger också på resultatet av en verkstad anordnades den 17 juni 2013 med nationella ministerier och intressenter som företräder yrken.

I juli 2012 godkände Europeiska rådet rekommendationer från kommissionen till flera medlemsländer om behovet av att öppna upp professionella tjänster för att stärka deras ekonomier och konkurrenskraft. Dessa bibehölls och till och med utökades 2013 för vissa medlemsstater.

Se MEMO / 13 / 839.

För mer information, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend