Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

"EU måste ställa mer krav på Kongos myndigheter", säger EU:s revisorer

DELA MED SIG:

publicerade

on

Victor KALMYKOV Biträdande chef för Ryska federationens ständiga representation vid Europeiska unionen, Kristiina OJULAND, Pascal LAMY generaldirektör för WTO, J. CHAFFIN, Karel DE GUCHT EG-kommissionär med ansvar för handelA report published today by the European Court of Auditors (ECA) is critical regarding the results of EU aid for promoting key areas of governance in the Democratic Republic of the Congo (DRC). “While EU support is well-intentioned and achieving some results, progress is slow, uneven and, overall, limited,” said Hans Gustav Wessberg, the ECA member responsible for the report. “Fewer than half of the programmes examined have delivered, or are likely to deliver, most of the expected results. Sustainability is an unrealistic prospect in most cases.”

Om EU, som en viktig utvecklingspartner med Demokratiska republiken Kongo och en förespråkare för gott styre och mänskliga rättigheter, ska fortsätta att stödja styrelseformer i Demokratiska republiken Kongo, måste det avsevärt förbättra sin biståndseffektivitet. I detta avseende måste kommissionen vara både mer realistisk när det gäller utformningen av och vad som kan uppnås med EU-program. Kommissionen måste ställa större krav på de kongolesiska myndigheterna när den övervakar efterlevnaden av de överenskomna villkoren och de åtaganden som gjorts.

Godt styre är ett grundläggande europeiskt värde och en nyckelkomponent i EU:s utvecklingssamarbete med tredjeländer. Sedan det strukturella samarbetet med Demokratiska republiken Kongo återupptogs har EU gett cirka 1.9 miljarder euro i bistånd mellan 2003 och 2011, vilket gör det till en av landets viktigaste utvecklingspartner.

Revisionen undersökte effektiviteten av EU:s stöd till valprocessen, reformerna av rättsväsendet, polisen och förvaltningen av de offentliga finanserna samt decentraliseringsprocessen.

Revisionsrätten fann att det kommer att bli en lång process att förbättra förvaltningen i DRC. I likhet med andra utvecklingspartner möter EU allvarliga hinder i sina ansträngningar att förbättra förvaltningen i Demokratiska republiken Kongo. Även om kommissionen är väl förtrogen med de huvudsakliga orsakerna till statens instabilitet i Demokratiska republiken Kongo, tog den inte tillräcklig hänsyn till detta sammanhang när den utformade EU-program.

För att maximera chanserna att EU-medel används väl, drar revisionen slutsatsen att "EU måste säkerställa att finansieringen är nära kopplad till partnerlandets överenskommelse om programvillkor, mål och risker och starkt underbyggd av en effektiv politisk dialog med regeringen om definition och genomförande av lämpliga reformpolitik och strategier.

Revisionsrätten rekommenderar att kommissionen och utrikestjänsten granskar vissa delar av EU:s samarbetsstrategi med Demokratiska republiken Kongo, bättre bedömer riskerna i samband med ett framgångsrikt genomförande av program, fastställa mål som är uppnåbara i det nationella sammanhanget och stärka användningen av villkor och politisk dialog.

Annons

Europeiska revisionsrätten (ECA) särskilda rapporter publiceras under hela året, presenterar resultaten av utvalda revisioner av specifika budgetområden EU eller förvaltning ämnen.

Denna särskilda rapport (SR 09/2013) har rubriken EU:s stöd till styrelseformer i Demokratiska republiken Kongo. Revisionsrätten bedömde huruvida EU:s stöd till styrning är relevant för behoven och huruvida de planerade resultaten uppnås och tar kommissionen tillräcklig hänsyn till Demokratiska republiken Kongo:s bräckliga sammanhang vid utformningen av EU-program? Granskningen omfattade EU-stöd till valprocessen, reform av säkerhetssektorn (rättsväsendet och polisen), reformen av PFM och decentralisering under perioden 2003–2011.

The audit concluded that the effectiveness of EU assistance for governance in the DRC is limited. EU support for governance is set within a generally sound cooperation strategy, addresses the country’s main governance needs and has achieved some results. However, progress is slow, uneven and, overall, limited. Fewer than half of the programmes have delivered, or are likely to deliver, most of the expected results. Sustainability is an unrealistic prospect in most cases..

Kommissionen står inför allvarliga hinder i sina ansträngningar att bidra till att förbättra förvaltningen i Demokratiska republiken Kongo: frånvaron av politisk vilja, den givardrivna dynamiken i programmen och bristen på absorptionsförmåga. Även om kommissionen är väl förtrogen med de huvudsakliga orsakerna till och konsekvenserna av statens instabilitet i Demokratiska republiken Kongo, tog den inte tillräcklig hänsyn till detta sammanhang när den utformade EU-program. Risker har inte hanterats på ett adekvat sätt, programmålen är ofta för ambitiösa, villkorligheten har en svag incitamentseffekt och politisk dialog har inte utnyttjats till sin fulla potential och tillräckligt samordnad med EU:s medlemsstater på alla områden.

Baserat på sina resultat ger revisionsrätten ett antal rekommendationer, bland annat:

  • Att kommissionen och Europeiska utrikestjänsten (i) ägnar ökad uppmärksamhet åt att säkerställa en lämplig balans i biståndet mellan alla provinser, särskilt de fattigare; (ii) kombinera stöd på central nivå med program på provinsnivå som kopplar samman politisk och territoriell decentralisering med förbättrade strategier för förvaltning av naturresurser och återuppbyggnad och utveckling av infrastruktur; och iii) ompröva EU:s stöd för förbättrad förvaltning av naturresurser på grundval av en omfattande behovsbedömning.
  • att kommissionen vidtar åtgärder för att förebygga eller mildra risker och tydligt definierar den åtgärd som ska följas om risker blir verklighet.
  • sörja för flexibilitet under programmets genomförande så att målen kan ses över omedelbart när så är lämpligt, och;
  • EU:s bistånd skulle vara effektivare om kommissionen stärkte sin användning av villkorlighet och politisk dialog. Detta kommer att innebära att (i) fastställa tydliga, relevanta, realistiska och tidsbundna villkor, (ii) regelbundet bedöma efterlevnaden av de överenskomna villkoren och (iii) reagera bestämt, proportionerligt och i rätt tid om DRC:s regering visar otillräckligt engagemang för att efterlevnad, i förekommande fall genom att avbryta eller avsluta programmet.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend