Anslut dig till vårt nätverk!

Västra Balkan

6 miljarder euro extra stöd till västra Balkan behöver bättre skydd

DELA MED SIG:

publicerade

on

Den föreslagna reform- och tillväxtfaciliteten på 6 miljarder euro för länder på västra Balkan ska hjälpa dem att uppfylla villkoren för EU-anslutning. I ett yttrande som publicerades idag föreslår Europeiska revisionsrätten att dessa extra EU-pengar bör skyddas bättre.

Ekonomisk konvergens mellan de sex länderna på västra Balkan (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien) och EU har ansetts vara otillräcklig under många år. Som svar föreslog Europeiska kommissionen i november förra året att inrätta ett specifikt finansieringsinstrument, Reform and Growth Facility för västra Balkan, som en del av en ny tillväxtplan för regionen. Anläggningen är avsedd att öka den ekonomiska tillväxten, öka den socioekonomiska konvergensen med EU-länderna och påskynda anpassningen till EU:s värderingar och lagar inför framtida EU-anslutning.

EU:s revisorer välkomnar införandet av strängare villkor för finansiering genom att koppla betalningar till uppfyllandet av villkor som ska fastställas i reformagendan för de olika länderna. "Det finns dock en risk att utbetalningsvillkoren inte är tillräckligt ambitiösa och att indikatorerna inte är tillräckligt tydliga och mätbara. Det är också fortfarande svårt att säkerställa att reformerna blir hållbara, särskilt med tanke på regionens svaga administrativa kapacitet”, sa Laima Liucija Andrikienė, ECA-ledamoten som ansvarar för yttrandet. "Dessutom bör Europeiska kommissionen inte bara göra iakttagelser, utan också kunna kräva att regeringarna på västra Balkan ser över och ändrar sina reformagendor i enlighet med detta.” EU-revisorerna föreslår också att man utvecklar relevant vägledning för att bedöma om betalningsvillkoren i reformagendan uppfylls på ett tillfredsställande sätt.

Stöd på upp till 6 miljarder euro (2 miljarder euro i icke-återbetalningsbart stöd och 4 miljarder euro i lån) planeras inom ramen för faciliteten för perioden 2024–2027. Med tanke på att över 14 miljarder euro redan har gjorts tillgängliga för föranslutningsländerna (inklusive Türkiye) i den nuvarande EU-budgeten, betonar revisorerna att belopp som ska tillhandahållas genom faciliteten representerar en avsevärd ökning (över 40 %) av den planerade finansieringen för länderna på västra Balkan fram till 2027. Revisorerna konstaterar att både förslaget om inrättande av anläggningen och tillväxtplanen förklarar varför ekonomierna på västra Balkan behöver konvergera ytterligare med EU. Planen lyfter också fram olika fördelar som de föreslagna åtgärderna skulle medföra för regionen. Men i avsaknad av en konsekvensbedömning eller ett analytiskt dokument kunde EU:s revisorer inte bedöma i vilken utsträckning de avsedda 6 miljarderna euro i stöd sannolikt kommer att bidra till att uppnå anläggningens huvudmål. Slutligen föreslår revisorerna att vissa bestämmelser i förslaget som rör Europeiska revisionsrättens revisionsrättigheter och tillgång till data och dokumentation förtydligas för att säkerställa korrekt tillsyn.

Bakgrundsinformation

Namnet "Kosovo" gör inga antaganden om status och är i linje med UNSCR 1244/1999 och ICJ:s yttrande om Kosovos självständighetsförklaring.

Den 8 november 2023 föreslog kommissionen inrättandet av en reform- och tillväxtfacilitet för västra Balkan som en del av en ny tillväxtplan för regionen. Både Europaparlamentet och rådet bad revisionsrätten att yttra sig om förslaget, i rådets fall senast den 9 februari 2024.

Yttrande nr 01/2024 finns tillgängligt på ECA-webbplatsen på engelska; andra EU-språk följer inom kort.

Annons

Se även revisionsrättens särskilda rapport om EU:s stöd till rättsstatsprincipen på västra Balkan.

Foto: Tanke katalog on Unsplash

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend