Anslut dig till vårt nätverk!

Djurskydd

Frågor och svar om handel med vilda djur

DELA MED SIG:

publicerade

on

11052012_AP110522013959_600Hur stort är problemet med handel med vilda djur?

Som med all annan olaglig verksamhet är det omöjligt att ge en exakt siffra om omfattningen och värdet av handel med vilda djur. Men det råder ingen tvekan om att den har vuxit rejält de senaste åren. Det är nu en kriminell verksamhet på flera miljoner euro som påverkar många arter över hela världen. Elfenben, noshörningshorn, tigerprodukter, tropiskt timmer och hajfenor är bland de mest värdefulla djurlivsprodukterna som finns på den svarta marknaden, men många andra arter är också berörda, inklusive reptiler, fåglar och pangoliner. Kriminella grupper är allt mer inblandade i handel med vilda djur, som har blivit en form av gränsöverskridande organiserad brottslighet som allt mer liknar människohandel, droger och skjutvapen.

Vad ligger bakom den senaste tidens ökning av handel med vilda djur?

Nyckelfaktorn är den ökande efterfrågan på produkter från vilda djur, särskilt i Asien, vilket har drivit upp priserna kraftigt. Kina är den största destinationen för elfenben och Vietnam för noshörningshorn. Det internationella samfundet har insett det akuta behovet av att ta itu med efterfrågesidan av problemet, men få konkreta åtgärder har vidtagits hittills. Andra faktorer inkluderar fattigdom, korruption, brist på resurser för verkställighet, låga sanktionsnivåer och instabilitet i vissa regioner i världen som påverkas av handel med vilda djur, särskilt Centralafrika.

Varför är handel med vilda djur ett problem för EU?

Handel med vilda djur är ett av de allvarligaste hoten mot den biologiska mångfalden. Ett antal arters överlevnad i naturen äventyras direkt av tjuvjakt och den tillhörande illegala handeln. Människohandel undergräver också många nyckelmål inom EU:s utrikespolitik och utvecklingsstöd, inklusive hållbar utveckling, rättsstatsprincipen, gott styre och fred och stabilitet.

EU i sig är också en viktig marknad för illegala produkter från vilda djur, och EU:s flygplatser och hamnar är viktiga transitpunkter mellan i synnerhet Afrika och Asien. Olagliga djurlivsprodukter exporteras också från EU:s medlemsländer, både till andra medlemsländer och till tredjeländer. Varje år rapporteras omkring 2500 XNUMX betydande beslag av vilda djur och växtprodukter i EU.

Annons

According to Europol’s recent hotbildsbedömning om miljöbrott, är den illegala handeln med utrotningshotade arter ett framväxande hot i EU, med organiserade kriminella grupper som alltmer riktar sig mot vilda djur. Organiserade kriminella grupper som är involverade i handel med vilda djur använder korruption, penningtvätt och förfalskade dokument för att underlätta deras människohandel. Utöver denna inverkan på den allmänna inre säkerheten genom organiserad brottslighet är folkhälsan genom spridning av sjukdomar också i fara, eftersom djur smugglas in till EU utanför någon sanitär kontroll.

Vilka åtgärder finns i EU för att bekämpa problemet?

EU har strikta regler för handel med hotade arter, så kallade EU Föreskrifter för handel med vilda djur. Ett direktiv om Skydd av miljön genom straffrätt kräver att alla medlemsländer säkerställer att illegal handel med vilda djur anses vara ett brott i deras nationella lagstiftning och att tillhandahålla effektiva, proportionerliga och avskräckande straffrättsliga sanktioner. Vissa övergripande instrument på EU-nivå mot organiserad brottslighet kan också ge användbara verktyg för samarbetet mellan nationella tillsynsmyndigheter i ärenden om handel med vilda djur och växter.

EU:s verkställighetsgrupp som leds av kommissionen sammanträder två gånger om året och samlar brottsbekämpande tjänstemän från alla EU:s medlemsstater, Europol, Eurojust, Världstullorganisationen och andra organisationer för att främja samarbete i fall av olaglig handel med vilda djur.

Dessutom fastställer en icke-bindande rekommendation från kommissionen åtgärder som medlemsstaterna bör genomföra för att öka sina ansträngningar för att bekämpa illegal handel, inklusive tillräckligt höga straff för handel med vilda djur, ökat samarbete och utbyte av information inom och mellan medlemsstaterna såväl som med tredjeländer och relevanta internationella organisationer, eller behovet av ökad allmänhetens medvetenhet om de negativa effekterna av illegal handel med vilda djur.

Vad har EU hittills gjort för att bekämpa handeln med vilda djur och djur globalt?

EU spelar en aktiv roll i Konvention om internationell handel med hotade arter (CITES), which aims to ensure that international trade in some 35 000 protected animal and plant species does not threaten their survival. The Commission recently submitted a proposal for the EU’s accession to the Convention, with a view to further strengthening its role as a supporter of strong global action against illegal wildlife trade.

The EU also uses trade policy instruments to improve the implementation of multilateral environmental agreements such as CITES. Provisions are regularly included in the EU’s Free Trade Agreements (FTAs) with third countries, and developing countries that ratify and implement international conventions on sustainable development and good governance (including CITES) benefit from additional trade preferences, through the Generalized Scheme of Preferences special arrangement (GSP+).

Under de senaste decennierna har EU stött ett stort antal program för att hjälpa utvecklingsländer att bekämpa handel med vilda djur. Bara i Afrika har EU åtagit sig mer än 500 miljoner euro för att bevara den biologiska mångfalden under de senaste 30 åren, med en portfölj av pågående projekt värda cirka 160 miljoner euro. Ett stort antal projekt för att stärka styrelseformer och rättsstatsprincipen bidrar indirekt också till att stärka efterlevnadskapaciteten.

Några nya projekt som specifikt är avsedda att bekämpa handel med vilda djur:

  • EU är den största givaren (1.73 miljoner euro) till det internationella konsortiet för bekämpning av vilda djur- och djurlivsbrott, som består av CITES, Interpol, UNODC, Världsbanken och Världstullorganisationen. Detta konsortium fokuserar på internationell samordning av verkställighetsinsatser och stärker tillsyns- och efterlevnadskapaciteten, t.ex. genom att uppmuntra länder att använda dess Wildlife and Forest Crime Analytical Toolkit.
  • I december 2013 godkände kommissionen finansiering till ett projekt som kallas MIKES (Minimering av illegalt dödande av elefanter och andra utrotningshotade arter) med ett anslag på 12.3 miljoner euro. Detta program följer ett tidigare program för att övervaka det illegala dödandet av elefanter (MIKE) med ett totalt bidrag till CITES-sekretariatet på 12 miljoner EUR som täcker 71 platser i Afrika och Asien. Det nya programmet lägger större tonvikt på efterlevnad och inkluderar även andra hotade arter i Västindien och Stillahavsregionen.

Kommissionen strävar efter att se till att tillräckliga medel kommer att göras tillgängliga i programplaneringen av instrument för utvecklingssamarbete under de kommande sju åren för att hjälpa utvecklingsländerna i deras åtgärder mot handel med vilda djur och växter och för att förbättra det internationella samarbetet.

Vad gör andra EU-institutioner och det internationella samfundet åt problemet?

Europaparlamentet antog en upplösning om viltbrott den 15 januari 2014. På internationell nivå har handel med vilda djur uppmärksammats i ett antal viktiga forum under det senaste året. FN:s generalförsamling har uttryckt sin djupa oro. G8-ledarna har åtagit sig att bekämpa illegal handel med vilda djur i juni 2013. Först förra veckan antog säkerhetsrådet för första gången riktade sanktioner mot de som stöder väpnade grupper eller kriminella nätverk i Central afrikanska republiken och Demokratiska republiken Kongo genom olaglig exploatering av vilda djur och djurlivsprodukter.

Enskilda medlemsländer har också varit aktiva. Tyskland och Gabon (inte en medlemsstat...) anordnade ett specifikt möte under ministerveckan i FN:s senaste generalförsamling; President Hollande ledde ett rundabordssamtal om handel med vilda djur i anslutning till Elysee-toppmötet om fred och säkerhet i Afrika i december förra året; och den brittiska regeringen kommer att anordna ett toppmöte som leds av premiärminister Cameron den 13 februari 2014.

Europeiska kommissionen stöder dessa initiativ med sikte på en fortsatt stark roll för EU som helhet i de globala insatserna mot handel med vilda djur.

Varför föreslår inte kommissionen några ytterligare konkreta åtgärder nu?

Kommissionen har inlett ett offentligt samråd om hur EU kan bli effektivare när det gäller att bekämpa handel med vilda djur. Innan kommissionen beslutar om nästa steg måste kommissionen noggrant utvärdera de åtgärder som vidtagits, identifiera eventuella luckor och överväga resultaten av detta samråd, vilket också bör bidra till att öka medvetenheten om handel med vilda djur utanför traditionella miljökretsar.

EU kommer givetvis att förbli aktivt under samrådet. Kommissionen tar systematiskt upp frågan i politiska och handelsmässiga bilaterala förbindelser med nyckelländer som Kina, Vietnam och Thailand. Det är också ett område som diskuteras med USA inom ramen för det transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet (TTIP).

Se även IP / 14 / 123

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend