Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Kommissionen föreslår ett nytt EU-ramverk för att minska koldioxidutsläppen på gasmarknaderna, främja väte och minska metanutsläppen

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Kommissionen har antagit en uppsättning lagstiftningsförslag för att minska koldioxidutsläppen på EU:s gasmarknad genom att underlätta upptaget av förnybara och koldioxidsnåla gaser, inklusive väte, och för att garantera energisäkerhet för alla medborgare i Europa. Kommissionen följer också upp EU:s metanstrategi och dess internationella åtaganden med förslag för att minska metanutsläppen inom energisektorn i Europa och i vår globala leveranskedja. Europeiska unionen måste minska koldioxidutsläppen från den energi den förbrukar för att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 % till 2030 och bli klimatneutral 2050, och dessa förslag kommer att bidra till att uppnå detta mål.

European Green Deal Executive Vice President Frans Timmermans sa: "Europa måste vända blad om fossila bränslen och gå över till renare energikällor. Detta inkluderar att ersätta fossil gas med förnybara och koldioxidsnåla gaser, som väte. Idag föreslår vi regler för att möjliggöra denna övergång och bygga de nödvändiga marknaderna, nätverken och infrastrukturen. För att ta itu med metanutsläppen föreslår vi också en solid rättslig ram för att bättre spåra och minska denna kraftfulla växthusgas, vilket hjälper oss att uppfylla det globala metanlöftet och tackla klimatkrisen."

Energikommissionär Kadri Simson sa: "Med dagens förslag skapar vi förutsättningar för den gröna omställningen i vår gassektor, vilket ökar användningen av rena gaser. En nyckelfaktor i denna övergång är att etablera en konkurrenskraftig vätgasmarknad med dedikerad infrastruktur. Vi vill att Europa ska leda vägen och vara först i världen med att fastställa marknadsreglerna för denna viktiga energikälla och lagring. Vi föreslår också strikta regler för metanutsläpp från gas, olja och kol, för att minska utsläppen i dessa sektorer med 80 % till 2030 och för att utlösa åtgärder mot metan utanför EU. Våra förslag stärker också gasförsörjningstryggheten och ökar solidariteten mellan medlemsstaterna, för att motverka prischocker och göra vårt energisystem mer motståndskraftigt. På begäran av medlemsländerna förbättrar vi EU:s samordning av gaslagring och skapar möjlighet till frivilligt gemensamt köp av gasreserver.”

Kommissionens förslag (reglering och Direktiven) skapa förutsättningar för en övergång från fossil naturgas till förnybara och koldioxidsnåla gaser, särskilt biometan och väte, och stärka motståndskraften hos gassystemet. Ett av huvudmålen är att skapa en marknad för väteskapa den rätta miljön för investeringar och möjliggöra utvecklingen av särskild infrastruktur, inklusive för handel med tredjeländer. Marknadsreglerna kommer att tillämpas i två faser, före och efter 2030, och omfattar framför allt tillgång till vätgasinfrastruktur, separering av vätgasproduktion och transportverksamhet samt taxesättning. En ny styrningsstruktur i form av European Network of Network Operators for Hydrogen (ENNOH) kommer att skapas för att främja en dedikerad vätgasinfrastruktur, gränsöverskridande samordning och konstruktion av sammanlänkningsnätverk, och utarbeta specifika tekniska regler.

Förslaget förutser att nationella nätutvecklingsplaner bör baseras på a gemensamt scenario för el, gas och väte. Den bör anpassas till Nationella energi- och klimatplaner, samt en tioårig nätverksutvecklingsplan för hela EU. Gasnätsoperatörer måste inkludera information om infrastruktur som kan avvecklas eller återanvändas, och det kommer att finnas separat rapportering om utveckling av vätgasnätverket för att säkerställa att konstruktionen av vätgassystemet baseras på en realistisk efterfrågeprognose.

De nya reglerna kommer göra det lättare för förnybara och koldioxidsnåla gaser att komma åt det befintliga gasnätet, genom att ta bort tarifferna för gränsöverskridande sammankopplingar och sänka tarifferna vid injektionsställen. De skapar också ett certifieringssystem för lågkolhaltiga gaser, för att slutföra arbetet som påbörjades i Direktivet om förnybar energi med certifiering av förnybara gaser. Detta kommer att säkerställa lika villkor vid bedömningen av de fullständiga växthusgasutsläppen av olika gaser och göra det möjligt för medlemsstaterna att effektivt jämföra och beakta dem i sin energimix. För att undvika att låsa in Europa med fossil naturgas och göra mer utrymme för rena gaser på den europeiska gasmarknaden föreslår kommissionen att Långsiktiga kontrakt för oförminskad fossil naturgas bör inte förlängas efter 2049.  

En annan prioritet för paketet är konsumenternas egenmakt och skydd. Genom att spegla de bestämmelser som redan är tillämpliga på elmarknaden kan konsumenter byta leverantör lättare, använda effektiva prisjämförelseverktyg, få korrekt, rättvis och transparent faktureringsinformation och få bättre tillgång till data och ny smart teknik. Konsumenter ska kunna välja förnybara och lågkolgaser framför fossila bränslen.

Annons

Höga energipriser under de senaste månaderna har uppmärksammat vikten av energisäkerhet, särskilt i tider då de globala marknaderna är volatila. Kommissionen har i dag föreslagit att förbättra gassystemets motståndskraft och stärka befintliga bestämmelser om försörjningstrygghet, som utlovat i Kommunikation och verktygslåda om energipriser av den 13 oktober, och på begäran av medlemsstaterna. I händelse av brist kommer inget hushåll i Europa att lämnas ensamt, med ökad automatisk solidaritet över gränserna genom nya fördefinierade arrangemang och förtydliganden om kontroller och kompensationer inom den inre energimarknaden. Förslaget utvidgar nuvarande regler till att omfatta förnybara energikällor och gaser med låga koldioxidutsläpp och inför nya bestämmelser för att täcka nya cybersäkerhetsrisker. Äntligen kommer det främja en mer strategisk strategi för gaslagring, integrera lagringshänsyn i riskbedömning på regional nivå. Förslaget också möjliggör frivillig gemensam upphandling av medlemsstaterna för att ha strategiska lager, i linje med EU:s konkurrensregler.

Ta itu med metanutsläpp

Parallellt, i en den första EU-lagstiftningen någonsin förslag om minskning av metanutsläppen inom energisektornkommer kommissionen att kräva att olje-, gas- och kolsektorerna mäter, rapporterar och verifierar metanutsläpp, och föreslår strikta regler för upptäcka och reparera metanläckor och begränsa ventilering och fackling. Den lägger också fram globala övervakningsverktyg som säkerställer insyn i metanutsläpp från import av olja, gas och kol till EU, vilket gör det möjligt för kommissionen att överväga ytterligare åtgärder i framtiden.

Förslaget skulle skapa en ny rättslig ram för EU säkerställa högsta standard för mätning, rapportering och verifiering (MRV) av metanemissioner. De nya reglerna skulle kräva att företag mäter och kvantifierar sina metanutsläpp på tillgångsnivå vid källan och utför omfattande undersökningar för att upptäcka och reparera metanläckor i sin verksamhet. Därtill kommer förslaget förbjuder ventilering och fackling metoder som släpper ut metan i atmosfären, förutom under snävt definierade omständigheter. Medlemsstaterna bör också upprätta begränsningsplaner, med beaktande av begränsning av metan och mätning av övergiven gruvan metan och inaktiva brunnar.

Slutligen, med avseende på metanutsläppen från EU:s energiimport, föreslår kommissionen en strategi i två steg. För det första kommer importörer av fossila bränslen att behöva lämna information om hur deras leverantörer utför mätning, rapportering och verifiering av sina utsläpp och hur de minskar dessa utsläpp. Kommissionen kommer att inrätta två transparensverktyg som visar prestanda och minskningsansträngningar för länder och energiföretag över hela världen för att begränsa deras metanutsläpp: en öppenhetsdatabas, där de uppgifter som rapporterats av importörer och EU-operatörer kommer att göras tillgängliga för allmänheten; och ett globalt övervakningsverktyg för att visa metanavgivande hotspots inom och utanför EU, och utnyttjar vårt världsledande ställning inom miljöövervakning via satelliter.

Som ett andra steg, för att effektivt ta itu med utsläppen av importerade fossila bränslen längs leveranskedjan till Europa, har kommissionen kommer engagera sig i en diplomatisk dialog med våra internationella partners och se över metanförordningen senast 2025 i syfte att införa strängare åtgärder för import av fossila bränslen när alla uppgifter är tillgängliga.

Bakgrund

Dagens förslag, tillsammans med lagstiftningspaket presenterades den 14 juli 2021 och översyn av direktivet om byggnaders energiprestanda som presenteras i dag, representerar ett viktigt steg i Europas väg för utsläpp av koldioxid och kommer att bidra till att uppnå målet att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 % till 2030 och att bli klimatneutrala till 2050.

De lagförslag som antogs idag följer av den strategiska vision som anges i EU:s strategi för integration av energisystem, EU: s vätestrategi och EU:s metanstrategi år 2020. EU leder internationella åtgärder för att ta itu med metanutsläpp. Vid FN:s klimatkonferens COP26 lanserade vi Global metanpant i partnerskap med USA, där över 100 länder åtagit sig att minska sina metanutsläpp med 30 % till 2030 jämfört med 2020 års nivåer.

Mer

Frågor och svar om gasmarknaderna och vätgaspaketet

Frågor och svar om metanutsläpp

Faktablad om gasmarknaderna och vätgaspaketet

Faktablad om metanutsläpp

Förslag till det reviderade gasmarknads- och vätgasdirektivet

Bilaga till det reviderade gasmarknads- och vätgasdirektivet

Förslag till reviderade gasmarknader och vätgasreglering

Bilaga till de reviderade gasmarknaderna och vätgasförordningen

Förslag till förordningen om metanutsläpp

Webbsida för marknadspaket för väte och kolfri gas

Webbsida för metanutsläpp

EU:s metanstrategi

Vätgas webbsida

EU: s vätestrategi

European Green Deal

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend