Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Förebyggande av förorening av grundvatten och ytvatten i EU  

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Rent vatten är viktigt för människor och friska ekosystem. Ta reda på vad EU och Europaparlamentet gör för att skydda det, Samhället.

Enligt Europeiska miljöbyrån, minskade vattenföroreningarna i EU mellan 1990- och 2010-talen. Framstegen har dock avtagit med föroreningar i 58 % av ytvattnet sedan 2016. Dessutom bedöms endast 42 % av ytvattenförekomsterna och 77 % av grundvattnet ha "god kemisk status".

I sitt 2020 års resolution om genomförandet av EU:s vattenlagstiftning, uppmanade Europaparlamentet Europeiska kommissionen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att god kemisk status kan uppnås mer allmänt och att vidta beslutsamma åtgärder i hela EU när EU-länderna inte uppfyller miljökvalitetsnormerna. I resolutionen betonades att ämnen som påverkar dricksvatten, såsom per- och polyfluoralkylsubstanser och vissa läkemedel, bör prioriteras vid övervakning.

I linje med den European Green Deal:s nollföroreningsambition, Kommissionen lagt fram ett förslag i oktober 2022 för att revidera bevakningslistorna över ytvatten och grundvattenföroreningar som ska övervakas och kontrolleras för att skydda sötvattenförekomster. Förslaget syftar också till att avhjälpa de brister som identifierats i den nuvarande ramen när det gäller kemisk förorening i vatten och att möjliggöra en snabbare anpassning till den vetenskapliga utvecklingen.

Definitioner 

  • Grundvatten finns under jord i sprickor och utrymmen i jord, sand och berg (till exempel artesiska brunnar, konstgjorda brunnar, källor). 
  • Ytvatten är varje vattenförekomst ovan jord, inklusive bäckar, floder, sjöar, våtmarker, reservoarer och bäckar 

Vad parlamentet föreslår

I juni 2023, parlamentets miljönämnd antog sin ståndpunkt om att skydda grundvatten och ytvatten från föroreningar och förbättra vattenkvalitetsnormerna. Den nya lagen reviderar Ramdirektivet om vatten, den grundvattendirektivet och Direktivet om miljökvalitetsnormer (Ytvattendirektivet). Syftet är att bättre skydda människors hälsa och naturliga ekosystem från föroreningar.

Utökar bevakningslistan


Ledamöterna föreslår att bevakningslistan över föroreningar inte ska begränsas till ett maximum av ämnen som kommissionen föreslår. De vill att den ska uppdateras regelbundet för att hålla jämna steg med nya vetenskapliga bevis och den snabba utvecklingen av nya kemikalier.

Annons

Ledamöterna vill att ett antal ämnen ska läggas till på bevakningslistan så snart lämpliga övervakningsmetoder har identifierats, bl.a. microplastics.

Förebygga förorening av grundvatten

För att bättre skydda grundvattnet kräver parlamentsledamöterna att tröskelvärdena – som är kvalitetsstandarder för att bedöma den kemiska statusen – är 10 gånger lägre för grundvatten än för ytvatten.

De vill också att en undergrupp av specifika per- och polyfluoralkylämnen ska läggas till listan över grundvattenföroreningar, eftersom dessa ämnen har upptäckts vid mer än 70 % av grundvattenmätpunkterna i EU. Ledamöterna vill ha strängare standarder för glyfosat, bisfenol, atrazin, läkemedel och bekämpningsmedel.

Förorenare ska betala

Rapporten säger också att producenter av produkter som innehåller förorenande ämnen bör bidra till övervakningskostnaderna.

Nästa steg

Parlamentet är planerat att komma överens om sitt förhandlingsmandat i september 2023. Samtal med nationella regeringar om lagens slutliga form kan inledas när rådet har antagit sin ståndpunkt.

Mer om att minska vattenföroreningarna 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend