Anslut dig till vårt nätverk!

Brott

Kampen mot skatteundandragande: Ett år av framsteg

DELA MED SIG:

publicerade

on

0 ,, 15725241_303,00Varför har kommissionen prioriterat kampen mot skattebedrägerier och skatteflykt?

Varje år går miljarder euro av offentliga pengar förlorade i EU på grund av skatteflykt och skatteflykt. Som ett resultat av detta lider medlemsstaterna en allvarlig inkomstförlust, såväl som en buckla för effektiviteten i deras skattesystem. Företag befinner sig i en konkurrensnackdel jämfört med sina motsvarigheter som ägnar sig åt aggressiv skatteplanering och skatteflykt. Och ärliga medborgare bär en tyngre börda, i form av skattehöjningar och utgiftsnedskärningar, för att kompensera för skattesmitares obetalda skatter. Att bekämpa skatteflykt är därför avgörande för en rättvisare och effektivare beskattning.

Den gränsöverskridande karaktären av skatteundandragande och skatteflykt, tillsammans med medlemsstaternas oro för att upprätthålla konkurrenskraften, gör det mycket svårt för rent nationella åtgärder att få den fulla önskade effekten. Skatteflykt är ett mångfacetterat problem som kräver ett mångsidigt tillvägagångssätt, på nationell, EU- och internationell nivå.

Medlemsstaterna måste samarbeta nära om de ska öka rättvisan i sina skattesystem, säkra välbehövliga skatteintäkter och hjälpa till att förbättra den inre marknadens funktion. Dessutom bidrar "styrkan i antal" i att EU agerar som ett enat block till att ge större vikt när det gäller att uppnå snabbare och mer ambitiösa framsteg på internationell nivå inom området för god skattestyrning.

Vilka framsteg har gjorts i kampen mot skatteflykt och skatteflykt på EU-nivå under det senaste året?

I december 2012 presenterade kommissionen en handlingsplan för att bättre ta itu med skatteflykt och företagsskatteflykt (IP / 12 / 1325). Denna handlingsplan kickstartade vad som har blivit en mycket intensiv EU-kampanj för att bättre bekämpa dessa problem. Det godkändes vid Europeiska rådet i maj, där EU:s ledare krävde effektiva åtgärder för att bekämpa skatteflykt och skatteflykt.

Under de 12 månader som gått sedan handlingsplanen lades fram har det gjorts anmärkningsvärda framsteg på detta område på EU-nivå, och ett antal viktiga nya initiativ har lagts fram av kommissionen. Bland de åtgärder som vidtogs under 2013 var:

Annons
  1. Utvidga det automatiska informationsutbytet inom EU

I juni föreslog kommissionen att det automatiska informationsutbytet mellan EU:s skatteförvaltningar skulle utökas till att omfatta alla former av finansiella inkomster och kontosaldon (IP / 13 / 530). Detta banar väg för EU att ha det mest omfattande systemet för automatiskt informationsutbyte i världen. Det kommer också att säkerställa att EU har goda förutsättningar att implementera den nya globala standarden (se nedan) snabbt och med minsta möjliga avbrott för företagen. Förslaget skulle kunna godkännas av medlemsländerna under första halvåret 2014.

  1. Skärpning av EU:s företagsskatteregler mot aggressiv skatteplanering

I november föreslog kommissionen åtgärder för att täppa till kryphål i moder- och dotterbolagsdirektivet och åtgärda nationella brister. Detta kommer att stänga av möjligheter för en viss typ av företagsskatteflykt (IP / 13 / 1149). Förslaget bör diskuteras och eventuellt godkännas av EU:s finansministrar under det grekiska ordförandeskapet.

  1. Förhandlar med grannländer för större transparens

Kommissionen fick mandat att förhandla fram starkare skatteavtal med Schweiz, Andorra, Monaco, San Marino och Liechtenstein (MEMO / 12 / 353) i maj. Kommissionsledamot Šemeta besökte omedelbart alla fem länderna för att ge politisk drivkraft åt samtalen och understryka att EU letade efter snabba och ambitiösa förhandlingar. Formella förhandlingar har inletts med de 5 mindre länderna och kommer att inledas med Schweiz så snart landet har ett eget förhandlingsmandat (förväntas före årets slut).

  1. Etablera en plattform för god skattestyrning

Kommissionen inrättade en plattform för god skattestyrning för att diskutera de bästa sätten att bekämpa skatteflykt och skatteflykt och övervaka framstegen på detta område på både EU- och nationell nivå (IP / 13 / 351). Plattformen har redan påbörjat arbetet med hur man bäst genomför kommissionens rekommendationer om aggressiv skatteplanering och hur man ska hantera skatteparadis. Dess arbetsprogram innehåller också flera andra fokusområden, inklusive en EU-skattebetalares kod, sätt att öka transparensen för multinationella företag och titta på effekterna av EU:s skattepolitik på utvecklingsländerna.

  1. Inleder debatten om digital beskattning

Kommissionen inrättade en expertgrupp på hög nivå för beskattning av den digitala ekonomin, som leds av den tidigare portugisiske finansministern Vitor Gaspar. Den kommer att träffas för första gången den 12 december (IP / 13 / 983). Undvikande av företagsskatt är ett särskilt akut problem i den digitala sektorn. Gruppen kommer att titta på de särskilda utmaningarna inom digital beskattning och föreslå lösningar under första halvåret 2014 för att säkerställa att den digitala sektorn betalar sin beskärda del av skatterna, samtidigt som de inte skapar skattehinder för denna tillväxtfrämjande sektor.

  1. Enas om nya instrument för att bättre bekämpa momsbedrägerier

I juni enades medlemsländerna enhälligt om en rad åtgärder för att bättre bekämpa momsbedrägerier. Snabbreaktionsmekanismen och mekanismen för omvänd skattskyldighet kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna att reagera snabbare och mer effektivt på storskaliga momsbedrägerier och därigenom minska betydande förluster för de offentliga finanserna. Dessa nya instrument kommer att vara redo att användas från 2014 (IP / 12 / 868).

  1. Föreslå ett nytt standardformulär för moms för att förbättra skatteefterlevnaden

I oktober föreslog kommissionen ett förenklat, standardiserat momsformulär för företag i hela Europa. Förutom att underlätta livet för företag, kommer detta standardformulär att bidra till att förbättra skatteefterlevnaden genom att förenkla förfarandet för företag att deklarera den moms de är skyldiga (IP / 13 / 988). Och större efterlevnad innebär större intäkter för nationella budgetar.

  1. Publicerar en ny rapport om VAT Gap in EU

Kommissionen publicerade en studie om momsgapet i EU, som uppgick till 193 miljarder euro 2011. Före denna studie daterades de senaste uppskattningarna av momsgapet från 2006. De nya siffrorna hjälper till att bättre förstå de senaste trenderna i EU, för att bättre utforma och målinrikta politiska åtgärder för att förbättra efterlevnaden av moms (MEMO / 13 / 800).

  1. Förebygga skadlig skattekonkurrens

Kommissionen har fortsatt att granska och kontrollera statligt stöd som beviljas genom skatteåtgärder till företag. Den har också stött uppförandekodgruppens arbete mot skadlig skattekonkurrens, och bidragit med detaljerade analyser av många nationella skattesystem för övervägande av kodgruppen.

  1. Inför mer företagstransparens

Det nya redovisningsdirektivet inför en skyldighet för stora utvinnings- och avverkningsföretag att land för land rapportera de betalningar de gör till regeringar, och även på projektbasis. Skatter som tas ut är bland de betalningar som ska redovisas. De reviderade kapitalkravsdirektiven (CRDIV) förbättrar transparensen i bankernas och investeringsfondernas verksamhet i olika länder, särskilt när det gäller vinster, skatter och subventioner i olika jurisdiktioner (MEMO / 13 / 690). Förhoppningen är att genomförandet av Europeiska rådets slutsatser i maj kommer att säkerställa att alla stora företag och koncerner offentliggör hur mycket de betalar i skatt och i vilket land, som bankerna nu måste göra. Slutligen innehåller kommissionens förslag att revidera lagstiftningen mot penningtvätt en specifik hänvisning till skattebrott (IP / 13 / 87).

Det aktiva arbetet på EU-nivå återspeglades också i den aktiva roll som EU spelade för att driva på internationella diskussioner för att förbättra skattemässigt gott styre över hela världen (se nedan).

Var finns det utrymme för större åtgärder i detta skede i kampen mot skatteflykt och skatteflykt i EU?

Först och främst behövs enighet om sparskattedirektivet (MEMO / 12 / 353) före utgången av 2013, som krävdes av Europeiska rådet i maj. Detta är avgörande för att täppa till kryphål i spardirektivet, och se till att det kan fortsätta att fungera väl. Ett EU-omfattande ramverk för automatiskt informationsutbyte kommer också att ge bankerna mer rättssäkerhet och klarhet om rapporteringsskyldigheter.

Framsteg med den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) är också mycket viktiga för att bättre kunna hantera bolagsskatteflykt (IP / 11 / 319). Förutom att avsevärt minska de administrativa bördorna för företagen har den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen potentialen att eliminera många möjligheter till vinst för multinationella företag. Detta erkänns i OECD:s handlingsplan mot Baserosion and Profit Shifting (BEPS), och en överenskommelse om CCCTB skulle säkerställa att EU är standardsättare på detta område.

Som angavs i förra årets handlingsplan skulle kommissionen uppmuntra medlemsstaterna att bättre använda uppförandekoden för företagsbeskattning. Detta kan vara ett mycket effektivt verktyg för att identifiera och eliminera skadliga skattesystem inom EU. Kommissionen överväger för närvarande sätt att stärka koden, till exempel genom att utöka dess räckvidd eller ändra kodens kriterier.

Dessutom har medlemsländerna uppmanats att intensifiera ansträngningarna på nationell nivå för att ta itu med skatteflykt och skatteflykt. Landsspecifika rekommendationer gavs till 13 medlemsländer för att förbättra skatteefterlevnaden på nationell nivå. Och 2013 års årliga tillväxtundersökning uppmanade återigen alla regeringar att intensifiera sina nationella kampanjer mot skatteflykt och stärka sina samordnade åtgärder för att ta itu med aggressiv skatteplanering och skatteparadis.

Under tiden fortsätter kommissionen arbetet med de åtgärder på medellång och lång sikt som anges i handlingsplanen mot skatteflykt förra året. Dessa inkluderar en skattebetalares kod, ett EU-skattenummer och eventuellt vanliga sanktioner i hela EU för skattebrott.

Vad har uppnåtts på internationell nivå för att förbättra kampen mot skatteflykt och undvikande, och vad har EU:s bidrag till detta varit?

I september 2013 enades G20-ledarna om konkreta åtgärder för att bättre hantera skatteflykt och företagsskatteflykt världen över. För det första bekräftade de ett steg mot större internationell skattetransparens, genom att enas om att automatiskt informationsutbyte bör vara den nya globala standarden för samarbete mellan skatteförvaltningar. För det andra stödde de OECD:s BEPS-handlingsplan för att stävja företagsskatteflykt över hela världen. Dessa åtgärder bekräftar en stor förbättring av internationell beskattning – en som kommer att göra den mer rättvis, effektiv och bättre rustad för 21-talets ekonomi. Med det politiska engagemanget ligger nu fokus på att genomföra dessa förändringar.

När det gäller automatiskt informationsutbyte har EU utnyttjat sin egen erfarenhet och expertis på detta område för att aktivt bidra till utvecklingen av den nya globala standarden. Kommissionen har särskilt försökt se till att den globala standarden tar hänsyn till EU:s befintliga system för automatiskt informationsutbyte och är förenlig med EU-lagstiftningen (t.ex. dataskydd), för att undvika onödiga svårigheter för företag. Det senaste utkastet till den globala standarden tycks uppfylla åtminstone de flesta EU:s behov, och OECD avser att presentera den slutliga versionen för G20:s finansministrar i februari för överenskommelse.

Samtidigt kompletterar BEPS-handlingsplanen EU:s åtgärder för att ta itu med aggressiv skatteplanering, samtidigt som den tar upp frågor som endast kan hanteras effektivt på internationell nivå. BEPS-handlingsplanen anger 15 specifika åtgärder för att omjustera internationella normer för beskattning så att de är bättre utformade för den föränderliga globala ekonomin. Under nästa år kommer nya regler och standarder att utvecklas inom områden som fast etablering, internprissättning och digital beskattning. Syftet är att skydda skattesystemens rättvisa och integritet, och bättre utrusta regeringar i deras strid mot företagsskatteflykt. EU har redan värdefull erfarenhet inom olika områden som omfattas av BEPS, såsom internprissättning och hantering av hybridfelmatchningar. Och arbetet i kommissionens expertgrupp för digital beskattning kommer att ge input till OECD:s digitala arbetsgrupp. Med denna input och erfarenhet att erbjuda kan EU fortsätta att spela en central roll i arbetet med att implementera BEPS, särskilt om en stark, samordnad position upprätthålls bland alla medlemsländer.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend