Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Arbetstid: Kommissionen föreslår regler för inlands arbetare vattenvägar bygger på en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter

DELA MED SIG:

publicerade

on

Magdeburg-Water-Bridge-2[2]Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag som fastställer särskilda regler för arbetstid för transportsektorn på inre vattenvägar. Detta förslag skulle genomföra den överenskommelse som nåtts av företrädare för arbetsgivare och arbetstagare inom denna sektor på EU-nivå. Avtalet fastställer minimiregler för arbetstid för passagerar- eller lasttransportfartyg i inlandssjöfart över hela EU. Dessa regler skulle gälla för besättningsmedlemmar och ombordpersonal och skulle komplettera det allmänna arbetstidsdirektivet(2003 / 88 / EG), som inte omfattar arbetare på inre vattenvägar.

László Andor, EU-kommissionär för sysselsättning, sociala frågor och inkludering kommenterade: “Good working conditions and adequate rest periods adapted to working on inland waterways are essential for the health and safety of crews and shipboard personnel, and thereby for safety of transport. As over 75% of inland waterway transport takes place across more than one member state it makes sense to agree rules at EU level, and representatives of employers and workers are best placed to draft them. As an own initiative of the European sectoral social partners, the agreement on working time in inland waterway transport is an excellent example of successful social dialogue. The European Commission respects the role of social partners and is committed to promote EU social dialogue.”

När det väl godkänts av rådet skulle det föreslagna direktivet bidra till att förbättra arbetsvillkoren för 31,000 9,645 besättningsmedlemmar och ombordpersonal och till rättvisare konkurrensvillkor för de XNUMX XNUMX företag som är verksamma inom denna sektor.

Enligt förslaget:

  • Den totala arbetstiden får inte överstiga 48 timmar per vecka, även om detta kan beräknas i genomsnitt över upp till 12 månader

  • den totala nattarbetstiden får inte överstiga 42 timmar per vecka

  • workers would be entitled to at least four weeks’ paid annual leave, and to paid annual health checks

    Annons
  • workers would be entitled to at least 10 hours’ rest every day (with at least six hours uninterrupted) and to at least 84 hours’ rest in total every week.

Bakgrund

Det finns mmalm än 37,000 XNUMX kilometer av inre vattenvägar i EU, som förbinder hundratals städer och industriregioner. 20 av 28 medlemsländer har inre vattenvägar och 13 är sammankopplade av inre vattenvägar. Omkring 500 miljoner ton gods transporteras årligen på inre vattenvägar i EU. Över 75 % av transporterna på inre vattenvägar takes place across more than one member state. The agreement on working time rules for the inland waterway sector results from an initiative by the European Barge Union (EBU) and the European Skippers’ Organisation (ESO), representing the employers’ side, and the European Transport Workers’ Federation (ETF), representing the workers’ side. EU-level representatives of employers and workers concluded this agreement on 15 February 2012 and asked the Commission to submit it to the Council for implementation as a Directive, in accordance with Artikel 155 i fördraget om EU: s funktionssätt (EUF-fördraget). Efter denna begäran har kommissionen granskat avtalet med avseende på dess laglighet i förhållande till EU-rätten, de undertecknande organisationernas mandat och representativitet, bestämmelsernas inverkan på små och medelstora företag och dess ekonomiska och sociala effekter.

Smakämnen Direktiv om arbetstid (2003/88/EG) gäller i princip alla arbetstagare. Viktiga aspekter relaterade till dygnsvila, raster, veckovila och nattarbetes längd gäller dock inte transportsektorerna.

För dessa sektorer föreskrivs i arbetstidsdirektivet ett sektoriellt synsätt, med möjlighet till separata bestämmelser som är anpassade till de olika transportsektorernas specifika behov (artikel 14 i direktivet). Detta tillvägagångssätt behövdes eftersom arbetstagare inom transportsektorerna har specifika arbetsmönster som till exempel inkluderar långa arbetstimmar under korta perioder, och att bo på sin arbetsplats eller arbeta långt hemifrån.

Sektoriella EU-arbetstidsdirektiv, som implementerar avtal mellan europeiska arbetsmarknadsparter, finns redan för mobila arbetstagare i civil luftfart, i gränsöverskridande järnvägstransporterOch för sjömän.

The proposal presented today takes account of the distinctive working conditions in the inland waterway transport. It provides some flexibility to suit the specificity of this sector, while ensuring a high level of protection for these workers’ health and safety. It covers both crew members and shipboard personnel (for example, cooks, cleaners or musicians on a passenger transport ship).

Förslaget kommer att skickas till rådet för antagande som ett rådsdirektiv. Europaparlamentet ska informeras i enlighet med artikel 155 i den Fördrag om EU:s funktionssätt (EUF-fördraget).

För mer information

Nyhet på GD Sysselsättning webbplats

Analytiskt dokument som åtföljer förslaget

Transport på inre vattenvägar

Andra sektoriella EU-arbetstidsdirektiv

europeisk social dialog

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend