Anslut dig till vårt nätverk!

Demografi

Kommissionen anger verktyg för att hantera demografiska förändringar i EU

DELA MED SIG:

publicerade

on

Kommissionen har antagit ett meddelande som presenterar en uppsättning politiska verktyg som är tillgängliga för medlemsstaterna för att hantera demografiska förändringar och dess effekter på EU:s samhälle och ekonomi, inklusive dess globala konkurrenskraft. Meddelandet beskriver det breda utbudet av verktyg (inklusive regleringsinstrument, politiska ramar och finansiering) som är tillgängliga för medlemsstaterna för att göra detta. Dessa verktyg kan effektivt kombineras med nationell och regional politik för att ge och stödja alla i att skörda frukterna och smidigt möta utmaningarna med demografiska förändringar.

Beslutsamma och samordnade EU-åtgärder för att hantera demografiska förändringar

Den demografiska verktygslådan bygger på erfarenheter från hela EU och beskriver en övergripande strategi för demografiska förändringar strukturerad kring fyra pelare:       

1) stöd föräldrar genom att bättre förena familjeambitioner och betalt arbete, särskilt genom att säkerställa tillgång till barnomsorg av hög kvalitet och en bra balans mellan arbete och privatliv.

2) stödja och stärka yngre generationer att frodas, utveckla sina färdigheter, underlätta deras tillgång till arbetsmarknaden och till billiga bostäder;

3) stärkande äldre generationer och upprätthålla deras välfärd genom reformer i kombination med lämplig arbetsmarknads- och arbetsplatspolitik;

4) där det är nödvändigt, åtgärda bristen på arbetskraft genom hanterad juridisk migration, i full komplementaritet till att utnyttja talanger inom EU.

Annons

Verktygslådan erkänner behovet av att ta till sig den territoriella dimensionen av demografiska förändringar, särskilt i regioner som upplever fenomenet befolkningsminskning och en betydande utåtriktad rörlighet för unga arbetstagare (”kompetensflykt”).

Implementering av demografisk verktygslådan

Den demografiska verktygslådan kan hjälpa till att stimulera, finjustera och bättre samordna politik på EU-nivå och nationell nivå. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att utveckla och genomföra integrerade strategier för att hantera demografiska förändringar och att integrera demografiska frågor i alla politikområden.

Medlemsstaternas politik bör grundas på den lokala verkligheten eftersom demografiska utmaningar skiljer sig åt mellan medlemsstaterna och regionerna. Jämställdhet, icke-diskriminering och rättvisa mellan generationerna måste stå i centrum för politiska val. Digital teknik kan öka Europas konkurrensfördel och bidra till att kompensera effekterna av demografiska förändringar. Beslutsfattare bör främja medborgarnas aktiva deltagande i detta arbete och involvera alla aktörer – arbetsmarknadens parter, organisationer i det civila samhället och andra. 

Utöver regleringsinstrument och politiska ramar finns ett antal finansieringsinstrument tillgängliga på EU-nivå för att stödja medlemsländerna, såsom Recovery and Resilience Facility och European Social Fund+ (ESF+).

I syfte att förbättra de tillgängliga verktygen för att hantera demografiska utmaningar kommer kommissionen dessutom att:

• Förstärka data- och bevisbasen, särskilt genom att vidareutveckla Atlas över demografi, genom att stödja medlemsstaterna i att förbättra sin befolknings- och bostadsstatistik och genom att stödja relevant analytisk verksamhet och forskning;

• Stödja utvecklingen och/eller uppgraderingen av demografirelaterade policyer på alla nivåer, särskilt genom att använda Tekniskt supportinstrument och genom att, där så är lämpligt, integrera demografiska problem i relevanta politiska förslag på EU-nivå.

• Se till att ingen region i EU lämnas på efterkälken, särskilt genom att officiellt lansera Utnyttja talangplattform den 23-24 november 2023 och fortsätter med ytterligare samtal under Talent Booster Mekanism.

Demografiska förändringar omformar våra ekonomier och samhällen

Enligt en Eurobarometerundersökning om demografi som publicerades i dag håller 7 av 10 européer med om att demografiska trender äventyrar EU:s långsiktiga ekonomiska välstånd och konkurrenskraft. De mest pressande demografiska utmaningarna anses vara befolkningens åldrande (42 %) och krympningen av befolkningen i arbetsför ålder och brist på arbetskraft (40 %).

Under de kommande åren, i avsaknad av samordnade och beslutsamma åtgärder i dessa frågor, kan EU:s befolkning fortsätta att krympa och åldras, vilket har en negativ inverkan på EU:s ekonomi, samhälle och långsiktiga konkurrenskraft. Om sådana trender fortsätter kan de förvärra bristen på arbetskraft och öka trycket på de offentliga budgetarna, samtidigt som de får en djupgående inverkan på investeringar och produktivitet.

Vissa medlemsstater och regioner påverkas för närvarande mer än andra: demografiska förändringar påverkar också den sociala, territoriella och generationsöverskridande sammanhållningen i våra demokratiska samhällen, vilket potentiellt förvärrar befintliga socioekonomiska klyftor till skada för alla.

Bakgrund

Europa genomgår en stor demografisk omvandling. Demografiska förändringar har en djupgående inverkan på vardagen och kräver holistiska och integrerade lösningar.

Smakämnen Slutsatser från Europeiska rådet i juni 2023 uppmanade kommissionen att lägga fram en verktygslåda för att stödja medlemsstaterna i att ta itu med demografiska utmaningar och deras inverkan på Europas konkurrensfördel.

Kommissionen stöder redan medlemsstaterna i deras ansträngningar att hantera demografiska förändringar genom en rad rättsliga, politiska och finansiella instrument. I meddelandet identifieras de viktigaste reformerna och investeringarna som behövs, med alla möjliga instrument i kombination, för att bibehålla EU:s konkurrensfördel.

Mer information

Länk till meddelandet "Demografisk förändring i Europa: en verktygslåda för handling"

Länk till faktablad

Länk till Flash Eurobarometer om demografi

Effekterna av demografiska förändringar i Europa

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend