Anslut dig till vårt nätverk!

Arbetsrätt

Rådet och parlamentet träffar en överenskommelse om att förbjuda produkter tillverkade med tvångsarbete

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska rådet och Europaparlamentet har nått en provisorisk överenskommelse om förordningen som förbjuder produkter tillverkade med tvångsarbete på EU-marknaden. Den provisoriska överenskommelse som nåddes i dag mellan de två medlagstiftarna stöder huvudsyftet med förslaget att förbjuda utsläppande och tillgängliggörande på EU-marknaden, eller export från EU-marknaden, av alla produkter som tillverkats med tvångsarbete. Affären inför betydande ändringar av det ursprungliga förslaget som klargör kommissionens och nationella behöriga myndigheters ansvar i utrednings- och beslutsprocessen.

“It is appalling that in the 21st century, slavery and forced labour still exist in the world. This hideous crime must be eradicated and the first step to achieve this consists in breaking the business model of companies that exploit workers. With this regulation, we want to make sure that there is no place for their products on our single market, whether they are manufactured in Europe or abroad.”
Pierre-Yves Dermagne, Belgiens vice premiärminister och minister för ekonomi och sysselsättning

Databasen över riskområden och produkter för tvångsarbete

Medlagstiftarna har kommit överens om att kommissionen, för att underlätta genomförandet av denna förordning, kommer att upprätta en databas som innehåller kontrollerbar och regelbundet uppdaterad information om risker för tvångsarbete, inklusive rapporter från internationella organisationer (som Internationella arbetsorganisationen). Databasen bör stödja kommissionens och nationella behöriga myndigheters arbete med att bedöma eventuella överträdelser av denna förordning.

Riskbaserat förhållningssätt

Det provisoriska avtalet anger tydliga kriterier som ska tillämpas av kommissionen och nationella behöriga myndigheter vid bedömningen av sannolikheten för överträdelser av denna förordning. Dessa kriterier är:

  • omfattningen och svårighetsgraden av det misstänkta tvångsarbetet, inklusive om statligt påtvingat tvångsarbete kan vara ett problem
  • kvantiteten eller volymen av produkter som släpps ut eller görs tillgängliga på unionsmarknaden
  • andelen av de delar av produkten som sannolikt kommer att tillverkas med tvångsarbete i slutprodukten
  • ekonomiska aktörers närhet till de misstänkta tvångsarbetsriskerna i deras leverantörskedja samt deras inflytande att ta itu med dem

Kommissionen kommer att utfärda riktlinjer för ekonomiska aktörer och behöriga myndigheter för att hjälpa dem att uppfylla kraven i denna förordning, inklusive bästa praxis för att få ett slut på och åtgärda olika typer av tvångsarbete. Dessa riktlinjer kommer också att innehålla kompletterande åtgärder för mikro-, små och medelstora företag, som kan vara tillgängliga via Forced Labor Single Portal.

Vem ska leda utredningarna?

I överenskommelsen mellan de två medlagstiftarna fastställs kriterierna för att avgöra vilken myndighet som ska leda utredningarna. Kommissionen kommer att leda utredningar utanför EU:s territorium. Om riskerna finns inom en medlemsstats territorium kommer den behöriga myndigheten i den medlemsstaten att leda utredningarna. Om behöriga myndigheter, samtidigt som de bedömer sannolikheten för överträdelser av denna förordning, hittar ny information om det misstänkta tvångsarbetet, måste de informera den behöriga myndigheten i andra medlemsländer, förutsatt att det misstänkta tvångsarbetet äger rum inom den medlemsstatens territorium . På samma sätt måste de informera kommissionen om det misstänkta tvångsarbetet sker utanför EU.

Den överenskommelse som nåddes i dag säkerställer att ekonomiska aktörer kan höras i alla stadier av utredningen, när så är lämpligt. Det säkerställer också att annan relevant information också kommer att beaktas.

Annons

Slutliga beslut

Det slutgiltiga beslutet (dvs. att förbjuda, dra tillbaka och göra sig av med en produkt gjord med tvångsarbete) kommer att tas av den myndighet som ledde utredningen. Det beslut som fattas av en nationell myndighet kommer att gälla i alla andra medlemsländer baserat på principen om ömsesidigt erkännande.

I fall av leveransrisker av kritiska produkter tillverkade med tvångsarbete kan den behöriga myndigheten besluta att inte ålägga dess bortskaffande, och istället beordra den ekonomiska aktören att hålla inne produkten tills den kan visa att det inte längre finns tvångsarbete i deras verksamhet eller resp. leveranskedjor.

Det provisoriska avtalet klargör att om en del av produkten som visar sig bryta mot denna förordning är utbytbar, gäller beslutet om bortskaffande endast den berörda delen. Till exempel, om en del av en bil är tillverkad med tvångsarbete måste den delen kasseras, men inte hela bilen. Biltillverkaren måste hitta en ny leverantör för den delen eller se till att den inte görs med tvångsarbete. Men om tomater som används för att göra en sås produceras med tvångsarbete måste all sås kasseras.

Nästa steg

Den provisoriska överenskommelse som nåddes med Europaparlamentet måste nu godkännas och formellt antas av båda institutionerna.

Bakgrund

Ungefär 27.6 miljoner människor arbetar tvångsarbete runt om i världen, i många industrier och på alla kontinenter. Det mesta tvångsarbetet sker inom den privata sektorn, medan en del påtvingas av offentliga myndigheter.

Kommissionen föreslog förordningen om att förbjuda produkter tillverkade med tvångsarbete i EU den 14 september 2022. Rådet antog sin förhandlingsposition den 26 januari 2024.

Kommissionens förslag

Rådets allmänna överenskommelse / förhandlingsmandat

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend