Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Den europeiska kritiska råvaror omdöme

DELA MED SIG:

publicerade

on

sällsynta_jordartsmaterialRåvaror är grundläggande för Europas ekonomi, och de är avgörande för att upprätthålla och förbättra vår livskvalitet. De senaste åren har sett en snabb tillväxt i antalet material som används i olika produkter. Att säkerställa tillförlitlig och oförvrängd tillgång till vissa råvaror är ett växande problem inom EU och över hela världen. Som en konsekvens av dessa omständigheter inleddes Raw Materials Initiative för att hantera svar på råvarufrågor på EU-nivå. Kritiska råvaror har en hög ekonomisk betydelse för EU i kombination med en hög risk förknippad med deras tillgång.

Den första kritikalitetsanalysen för råvaror publicerades 2010 av Ad-Hoc Working Group on Defining Critical Raw Materials, en undergrupp till Raw Materials Supply Group, som är en expertgrupp från Europeiska kommissionen. 14 kritiska råvaror identifierades från en kandidatlista med 41 icke-energi-, icke-livsmedelsmaterial. I 2011 års meddelande om råvaror (KOM(2011)25 av den 2 februari 2011) antog kommissionen formellt denna förteckning och uppgav att den skulle fortsätta att övervaka frågan om kritiska råvaror för att identifiera prioriterade åtgärder. Den åtog sig också att göra en regelbunden översyn och uppdatering av denna lista minst vart tredje år.

The current review has used the same methodology, indicators and thresholds as the original 2010 (54 raw materials instead of 41) criticality assessment at EU level, but with updated data and a wider range of materials. This enables a side-by-side comparison of both assessments (2010 and 2013) to understand how the criticality of materials has changed during this time. In the 2013 exercise 54 non-energy, non-agricultural materials were analysed. The same quantitative methodology as in the previous 2010 exercise is applying two criteria – the economic importance and the supply risk of the selected raw materials. Like in 2010, the following assessment components have been used:

 1. Ekonomisk betydelse: denna analys uppnås genom att bedöma andelen av varje material som är associerat med industriella megasektorer på EU-nivå. Dessa proportioner kombineras sedan med megasektorernas bruttoförädlingsvärde (GVA) till EU:s BNP. Denna summa skalas sedan enligt EU:s totala BNP för att definiera en övergripande ekonomisk betydelse för ett material.

 2. Försörjningsrisk: för att mäta tillgångsrisken för råvaror användes World Governance Indicator (WGI). Denna indikator tar hänsyn till en mängd olika influenser såsom röst och ansvarsskyldighet, politisk stabilitet och frånvaro av våld, regeringens effektivitet, regleringskvalitet, rättsstatsprincipen eller kontroll av korruption.

Kritiskitetszonen definieras av samma tröskelvärden som 2010 för att säkerställa jämförbarhet av resultaten. Denna utökade kandidatlista inkluderar 7 nya abiotiska material och 3 biotiska material. Dessutom ges fler detaljer för de sällsynta jordartsmetallerna genom att dela upp dem i "tunga" och "lätta" kategorier. De övergripande resultaten av 2013 års kritikalitetsbedömning visas nedan; de kritiska råvarorna är markerade i den rödskuggade kritikalitetszonen i grafen.

Tjugo kritiska råvaror identifierades som kritiska från listan över femtiofyra kandidatmaterial:

Annons

Antimon

Beryllium

borater

krom

Kobolt

Koks kol

Flusspat

Gallium

Germanium

indium

Magne

Magnesium

Naturlig grafit

Niob

PGM

Fosfatrock

rees

(Tung)

rees

(Ljus)

Silikonmetall

Volfram

Denna 2013 års lista inkluderar tretton av de fjorton material som identifierades i den tidigare rapporten, med endast tantal som flyttade ut från EU:s lista över kritiskt material. Sex nya material kommer in på listan: borater, krom, kokskol, magnesit, fosfatsten och kiselmetall. Tre av dessa är helt nya i bedömningen. Inget av de biotiska materialen klassificerades som kritiskt. Även om denna analys belyser det kritiska hos vissa material ur EU-perspektiv, bör begränsningar och osäkerheter med data och omfattningen av bedömningen beaktas när denna lista diskuteras. Det är värt att påminna om att alla råvaror, även när de inte är kritiska, är viktiga för den europeiska ekonomin och därför att inte vara kritiska innebär inte att en given råvara och dess tillgänglighet för den europeiska ekonomin bör försummas. Dessutom kan tillgängligheten av nya data påverka listan i framtiden; Därför bör de politiska åtgärderna inte begränsas till enbart kritiska råvaror. Dessutom tillhandahålls information för vart och ett av kandidatmaterialen av individuella materialprofiler. Ytterligare analys tillhandahålls för de kritiska råvarorna inom dessa profiler.

Analys av det globala primära utbudet av de 54 kandidatmaterialen identifierar att cirka 90 % av det globala utbudet härrörde från källor utanför EU; detta inkluderade det mesta av basen, special- och ädelmetaller och gummi. Kina är den största leverantören när dessa material beaktas, men många andra länder är viktiga leverantörer av specifika material. EU:s primära utbud av allt kandidatmaterial uppskattas till cirka 9 %. När det gäller de kritiska råvarorna är tillgången från EU:s källor ännu mer begränsad.

En jämförelse mellan utbudet av kandidatmaterialen och de kritiska materialen visas nedan, vilket visar att utbudet blir mer koncentrerat för de kritiska materialen, särskilt i Kina.

Världens primära utbud av

54 kandidatråvaror

Världens primära utbud av

20 kritiska råvaror

De största tillverkarna av de tjugo EU-kritiska råvarorna visas nedan, där Kina är klart den mest inflytelserika när det gäller globalt utbud. Flera andra länder har dominerande tillgångar på specifika råvaror, såsom USA (beryllium) och Brasilien (niob). Tillgången på andra material, till exempel platinagruppens metaller och borater, är mer varierande men är fortfarande relativt koncentrerad.

Ad hoc-arbetsgruppens rekommendationer

Ad Hoc Working Group (AHWG) rekommenderar:

 1. För att sprida CRM-studiens resultat och resultat, åtföljd av en inledande vägledning om det avsedda syftet med listan.

 2. Att initiera alla nödvändiga specifika åtgärder för att säkerställa oförvrängd och tillförlitlig tillgång till kritiska råvaror med tanke på kombinationen av deras ekonomiska betydelse och försörjningsrisk, samt för icke-kritiska råvaror där så är lämpligt.

 3. Att främja resultatet av studien inte bara inom EU-institutionen och medlemsstaterna där studieresultaten skulle kunna användas i relevanta policyer och initiativ, utan även bland relevanta intressenter, inklusive tillverkare, designers och avfallsbehandlare, som kan dra nytta av det.

 4. För att regelbundet uppdatera listan. Att uppdatera det vart tredje år verkar vara lämpligt.

 5. Att fortsätta verksamheten i den ad-hoc arbetsgruppen på plats. Utnämning av ytterligare ledamöter från relevanta sektorer kan övervägas, med hänsyn till representativiteten.

 6. Att behålla räckvidden för icke-energi, icke-jordbruksråvaror, för att granska listan över kandidatmaterial för nästa uppdatering för att säkerställa att den förblir lämplig för studiens syfte.

 7. Att granska den kvantitativa metoden och noggrant överväga möjliga ändringar samtidigt som jämförbarheten bibehålls över tid.

 8. Att dra lärdomar av CRM-arbetet gällande bedömning av resurser och reserver av kritiska och andra råvaror i EU. Detta bör, där det är möjligt, inbegripa en bedömning av EU:s mineraltillgångar, interna EU-flöden av råvaror, inklusive sekundära resurser som avfall, gråberg och förstörande högar. internt utbud, kapacitet, import och export av olika materialkvaliteter; material i försörjningskedjan som krävs i EU; samt detaljerad handelsstatistik för råvarorna.

Lista över kritiska råvaror

De 20 råvarorna som listas nedan är kritiska eftersom riskerna för försörjningsbrist och deras effekter på ekonomin är högre än för de flesta andra råvaror. Riskerna med koncentration av produktionen förvärras i många fall av låg utbytbarhet och låg återvinningsgrad.

Råmaterial

Huvudproducenter (2010, 2011, 2012)

Huvudkällor för import till EU (främst 2012)

Substitutionsindex*

Insatshastighet för återvinning vid uttjänt livslängd**

Antimon (Stibium)

Kina 86 %

Kina 92% (obearbetat och pulveriserat)

0.62

11%

Bolivia 3 %

Vietnam (obearbetat och pulveriserat) 3 %

Tadzjikistan 3 %

Kirgizistan 2 % (obearbetade och pulveriserade); Ryssland 2% (obearbetat och pulveriserat)

Beryllium

USA 90 %

USA, Kina och Moçambique1

0.85

19%

Kina 9 %

Moçambique 1 %

borater

Turkiet 41 %

Turkiet 98 % (naturliga borater) och 86 % (raffinerade borater)

0.88

0%

USA 33 %

USA 6 %, Peru 2 % (raffinerade borater); Argentina 2% (naturliga borater)

krom

Sydafrika 43 %

Sydafrika 80 %

0.96

13%

Kazakstan 20 %

Turkiet 16 %

Indien 13 %

Övriga 4 %

Kobolt (Cobaltum)

DRC 56 %

Ryssland 96 % (koboltmalmer och koncentrat)

0.71

16%

Kina 6%; Ryssland 6 %; Zambia 6 %

USA 3 % (koboltmalmer och koncentrat)

Koks kol

Kina 53 %

USA 41 %

0.68

0%

Australien 18 %

Australien 37 %

Ryssland 8 %; USA 8 %

Ryssland 9 %

Fluorspat (fluorit)

Kina 56 %

Mexiko 48 %

0.80

0%

Mexiko 18 %

Kina 13 %

Mongoliet 7 %

Sydafrika 12 %

Gallium2

Kina 69 % (raffinerad)

USA 49 %

0.60

0%

Tyskland 10 % (raffinerad)

Kina 39 %

Kazakstan 6 % (raffinerad)

Hong Kong 8 %

Germanium

Kina 59 %

Kina 47 %

0.86

0%

Kanada 17 %

USA 35 %

USA 15 %

Ryssland 14 %

indium

Kina 58 %

Kina 24 %

0.82

0%

Japan 10 %

Hong Kong 19 %

Korea 10 %

Kanada 13 %

Kanada 10 %

Japan 11 %

Magne

Kina 69 %

Turkiet 91 %

0.72

0%

Ryssland 6 %; Slovakien 6 %

Kina 8 %

Magnesium

Kina 86 %

Kina 91 %

0.64

14%

Ryssland 5 %

Israel 5 %

Israel 4 %

Ryssland 2 %

Naturlig grafit

Kina 68 %

Kina 57 %

0.72

0%

Indien 14 %

Brasilien 15 %

Brasilien 7 %

Norge 9 %

Niob

Brasilien 92 %

Brasilien 86 % (ferro-niobium)

0.69

11%

Kanada 7 %

Kanada 14 % (ferro-niobium)

Fosfatberg

Kina 38 %

Marocko 33 %

0.98

0%

USA 17 %

Algeriet 13 %

Marocko 15 %

Ryssland 11%

Platinum Group Metals

Sydafrika 61 %

Sydafrika 32 %

0.83

35%

Ryssland 27 %

USA, 22 %

Zimbabwe 5 %

Ryssland 19 %

Tunga sällsynta jordartselement

Kina 99 %

Kina 41 % (alla REE)
Ryssland 35 % (alla REEs)
USA 17 % (alla REE)

0.77

0%

Australien 1 %

Ljus sällsynta jordartselement

Kina 87 %

0.67

0%

USA 7 %

Australien 3 %

Kiselmetall (kisel)

Kina 56 %

Norge 38 %

0.81

0%

Brasilien 11 %

Brasilien 24 %

USA 8%; Norge 8 %

Kina 8 %

Frankrike 6 %

Ryssland 7 %

Volfram (Wolframium)

Kina 85 %

Ryssland 98 %

0.70

37%

Ryssland 4 %

Bolivia 2 %

Bolivia 2 %

 • De sex nya kritiska råvarorna är i mörkgrått i tabellen ovan. Till skillnad från i 2010 års rapport bedömdes tunga sällsynta jordartsmetaller, lätta sällsynta jordartsmetaller och skandium separat, inte som en grupp "sällsynta jordartsmetaller". Tunga och lätta sällsynta jordartsmetaller är i ljusgrått.

 • För huvudproducenternaoch de viktigaste källorna till import till EU, visar pilar en ökning eller minskning med cirka 10 procentenheter sedan 2010 års rapport om kritiska råvaror.

 • Anmärkningar:

 • (*) 'Substituerbarhetsindex' är ett mått på svårigheten att ersätta materialet, poängsatt och viktat för alla applikationer. Värden är mellan 0 och 1, där 1 är det minst utbytbara.

 • (**) "End-of-life recycling input rate" mäter andelen metall- och metallprodukter som produceras av uttjänt skrot och andra metallhaltiga lågkvalitetsrester i uttjänt skrot över hela världen.

 • Källa: sammanställd på grundval av rapporten "Kritiska råvaror för EU" 2014 av den ad hoc-arbetsgruppen för att definiera kritiska råvaror i Raw Materials Supply Group

Kompletterande information

Europeiska kommissionens gemensamma forskningscenter har skapat ett materialinformationssystem (MIS) för att tillhandahålla relevant information om de material som används i energitekniker med låga koldioxidutsläpp. MIS ger information om materialanvändning i varje teknik och materialets försörjningskedja. MIS kommer att uppdateras kontinuerligt och utökas till att omfatta fler teknologier och materialdata. MIS kan vara besökte här.

1 :

Med förbehåll för kraftiga fluktuationer.

2 :

Gallium är en biprodukt; de bästa tillgängliga uppgifterna avser produktionskapacitet, inte produktionen som sådan.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend