Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

#Bekämpningsmedel – Europaparlamentariker föreslår en plan för att förbättra EU:s godkännandeförfarande

DELA MED SIG:

publicerade

on

Traktor som sprutar bekämpningsmedel på grönsaksfält med spruta på våren Långtidstoxicitet bör beaktas vid tillståndsförfaranden, säger parlamentsledamöterna 

Planer för att öka förtroendet för EU:s godkännandeförfarande genom att göra det mer öppet och ansvarsfullt lades fram av den särskilda kommittén för bekämpningsmedel.

Bland många förslag enades parlamentsledamöterna förra veckan om att allmänheten ska ges tillgång till de studier som används i förfarandet för att godkänna ett bekämpningsmedel, inklusive all stödjande data och information som rör ansökningarna.

Ledamöterna noterar att det har framförts farhågor om sökandes rätt att välja ett visst medlemsland för att rapportera om godkännandet av ett verksamt ämne till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), eftersom denna praxis ses som bristande transparens och kan innebära en intressekonflikt. De uppmanar kommissionen att tilldela förnyelsen av auktorisationen till en annan medlemsstat.

Under förfarandet bör de sökande åläggas att registrera alla tillsynsstudier som kommer att genomföras i ett offentligt register, och tillåta en "kommentarperiod", under vilken intressenter har möjlighet att tillhandahålla ytterligare befintliga uppgifter för att säkerställa att all relevant information beaktas innan ett beslut fattas.

Utvärdering efter marknaden och verkliga effekter

Utvärderingen efter marknaden bör stärkas och kommissionen bör lansera en epidemiologisk studie om bekämpningsmedels verkliga inverkan på människors hälsa, säger parlamentsledamöterna. De föreslår också att befintliga studier om cancerframkallande egenskaper hos glyfosat granskas och att maximala resthalter för mark och ytvatten fastställs.

Politisk ansvarsskyldighet

Annons

MEPs finally stress the need to ensure political accountability when authorization is adopted in the form of implementing acts – in the so-called “comitology procedure”. Commission and member states should publish detailed minutes and make their votes public.

"Vi behöver evolution, inte revolution. Det antagna betänkandet underbygger denna anda för att utöka och förbättra världens bästa auktorisationssystem”, sade medföredraganden Norbert Lins (EPP, DE). ”Idag lägger vi fram rekommendationer utan att se över strukturer som fungerar. Vi vill se till att godkännandeförfarandet för växtskyddsmedel förblir vetenskapsbaserat och bygger på oberoende, transparenta och effektiva processer”, sa han.

"Vi ber om full insyn när det gäller studierna som används för bedömningen, för att göra dem mer oberoende och baserade på vetenskapliga bevis, för att undvika intressekonflikter, för att fullständigt testa aktiva substanser, för att noggrant testa bekämpningsmedelsprodukter, inklusive de kumulativa effekterna och för starkare riskhanteringsåtgärder," sade medrapportören. Bart Staes (De gröna/EFA, BE).

“There are common positions on the essential elements”, said Committee Chairman Erik Andrieu (S&D, FR). “It is a question of revising the protocol for the authorization of molecules and making concrete recommendations. This is the mission we set ourselves in order not to get lost in the many challenges” he recalled. “In particular, we ask member states to no longer approve synthetic active substances,” he said.

Nästa steg

Rekommendationerna antogs med 23 röster för, 5 röster emot och 1 nedlagd röst. Hela kammaren ska rösta om betänkandet under plenarsessionen den 14–17 januari i Strasbourg.

Bakgrund

Nio år efter antagandet av förordningen om växtskyddsmedel (förordning (EG) nr 1107/2009) och efter kontroversen om förnyelsen av glyfosat inrättade Europaparlamentet den 6 februari 2018 en särskild kommitté för Europeiska unionens godkännandeförfarande för bekämpningsmedel. PEST-kommitténs mandat, som fastställts i parlamentets beslut av den 6 februari 2018, krävde att den särskilda kommittén skulle granska EU:s godkännandeförfarande för bekämpningsmedel som helhet.

Medföredragandena presenterade sitt utkast till betänkande i september 2018. Det innehöll många förslag på hur man kan förbättra förfarandet, med fokus på de frågor som fastställs i mandatet, såsom öppenhet, oberoende och resurser.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend