Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Rådet för rättsliga och inrikes frågor: Bryssel 3–4 mars 2014

DELA MED SIG:

publicerade

on

P0103670012Europeiska unionens justitie- och inrikesministrar träffas i Bryssel den 3-4 mars. EU-kommissionen kommer att representeras av vice ordförande Viviane Reding, EU:s justitiekommissionär och inrikeskommissionär Cecilia Malmström.

Huvudpunkter på dagordningen för justitierådet (4 mars)

  • Reform av EU:s dataskyddsregler;
  • indrivning av gränsöverskridande skulder (European Account Preservation Order);
  • gränsöverskridande insolvenslagstiftning, och;
  • Bryssel I-förordningen – Att fylla de rättsliga luckorna för enhetligt patentskydd;
  • Europeiska åklagarmyndigheten;
  • processuella garantier för barn som anklagas eller misstänks för ett brott, och;
  • framtida utveckling på rättsområdet.

1. EU:s dataskyddsreform

Europeiska kommissionen föreslog en reform av EU:s dataskyddsregler i januari 2012 för att stärka integritetsrättigheterna online och stärka Europas digitala ekonomi (se IP / 12 / 46 och MEMO / 14 / 60). Tekniska framsteg och globalisering har djupt förändrat hur vår data samlas in, nås och används. Det är därför som reglerna som gäller för icke-europeiska företag när de tillhandahåller tjänster till EU-medborgare (territoriell räckvidd och internationella överföringar), för viktiga databehandlingstekniker i den digitala ekonomin (pseudonyma uppgifter och profilering) och uppdaterade rättigheter för medborgare (dataportabilitet) står på agendan.

Dessutom är syftet med dataskyddsreformen att minska byråkratin och fullborda den digitala inre marknaden: 28 medlemsländer har implementerat det befintliga dataskyddsdirektivet från 1995 på olika sätt, vilket har lett till skillnader i tillämpningen. En enda lag kommer att avskaffa den nuvarande fragmenteringen och kostsamma administrativa bördorna, vilket leder till besparingar för företag på cirka 2.3 miljarder euro per år. Dataskyddsreformen kommer att bidra till att stärka konsumenternas förtroende för onlinetjänster och ge ett uppsving för tillväxt, jobb och innovation i Europa.

"Vid toppmötet i oktober åtog sig europeiska stats- och regeringschefer att "i rätt tid" anta den moderniserade dataskyddslagstiftningen. Europaparlamentet har skickat en stark signal genom att överväldigande stödja kommissionens förslag. Bollen ligger nu hos rådet. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna bygga vidare på det momentum som injicerades i det senaste grekiska ordförandeskapet under det senaste informationsmötet i januari. med ministrarna för ett antagande av dataskyddsreformen före slutet av detta år", sa vicepresident Reding inför rådets möte.

Vad förväntas av detta råd? Som uppföljning av diskussioner som hölls i januari vid det informella justitierådet i Aten kommer ministrarna att uppmanas att generellt stödja de framsteg som gjorts när det gäller nyckelaspekter av den allmänna dataskyddsförordningen, särskilt när det gäller förordningens territoriella tillämpningsområde, pseudonymisering av data och dataportabilitet – frågor som är av central betydelse för konsumenterna.

Annons

Den 3 mars kommer ministrarna också kort att diskutera läget för det föreslagna direktivet för dataskydd inom den brottsbekämpande sektorn.

Kommissionens ståndpunkt: Kommissionen kommer att fortsätta att arbeta för en hög skyddsnivå för Europas 507 miljoner medborgare samt en för enklare uppsättning regler för Europas företag. Kommissionen stöder fullt ut det grekiska ordförandeskapet i att göra snabba framsteg med reformen, i linje med de europeiska stats- och regeringschefernas åtagande att anta den nya dataskyddslagstiftningen i en 'i god tid' mode och i alla händelser före 2015. Kommissionen strävar efter att göra snabba framsteg med båda förslagen (dataskyddsförordningen och direktivet för brottsbekämpande ändamål) som – som Europaparlamentet ständigt har betonat – utgör ett paket. De två förslagen tillsammans kan säkerställa en heltäckande och konsekvent ram för dataskydd för 21-talet. När det gäller den territoriella räckvidden har Europeiska kommissionen upprepade gånger betonat vikten av att säkerställa att icke-europeiska företag, när de erbjuder varor och tjänster till europeiska konsumenter, måste tillämpa EU:s dataskyddslagstiftning fullt ut (SPEECH / 13 / 720). För att säkerställa ett förbättrat skydd för medborgarna sa vicepresident Reding vid justitierådet i mars 2013 att företag bör uppmuntras att använda pseudonyma uppgifter snarare än de faktiska namnen på personer (SPEECH / 13 / 209).

Bakgrund: Under första halvåret 2013 genomförde det irländska ordförandeskapet tre detaljerade omgångar av omfattande diskussioner om de fyra första kapitlen i den allmänna dataskyddsförordningen och slutförde också den första behandlingen av dataskyddsdirektivet om polis- och straffrättsliga myndigheter. Det litauiska ordförandeskapet ledde rådet i intensiva diskussioner om "one-stop shop"-mekanismen vid rättsliga rådet i oktober där en allmän överenskommelse om principen nåddes (se SPEECH / 13 / 788), och december 2013 (se SPEECH / 13 / 1027). Det grekiska ordförandeskapet sammankallade ett trepartsmöte i Aten (den 22 januari) med Europeiska kommissionen, de två föredragandena från Europaparlamentet och nästa ordförandeskap i EU (Italien) för att utarbeta en färdplan för att snabbt komma överens om dataskyddsreformen. Målet är att komma överens om ett förhandlingsmandat med Europaparlamentet före slutet av det grekiska ordförandeskapet.

2. Indrivning av gränsöverskridande skulder

För närvarande är det upp till nationell lagstiftning att kräva att en bank betalar pengarna från en kunds bankkonto till en borgenär. Den nuvarande situationen i medlemsländerna är juridiskt komplicerad, tidskrävande och dyr. Omkring 1 miljon småföretag har problem med gränsöverskridande skulder och upp till 600 miljoner euro per år i skulder skrivs av i onödan eftersom företag tycker att det är för skrämmande att driva dyra, förvirrande rättegångar i främmande länder. Den 25 juli 2011 föreslog kommissionen en ny EU-omfattande order om kontobevarande för att underlätta indrivningen av gränsöverskridande skulder för både medborgare och företag (IP / 11 / 923).

Vad förväntas av detta råd? Rådet förväntas godkänna den kompromissöverenskommelse som nåddes med Europaparlamentet för bara några veckor sedan (se MEMO / 14 / 101), vilket banar väg för ett slutligt antagande vid första behandlingen av detta ärende.

Kommissionens ståndpunkt: Kommissionen är övertygad om att efter två och ett halvt års arbete med detta förslag är den europeiska förordnandet om bevarande av konton nu nära ett slutgiltigt antagande. Förslaget syftar till att underlätta gränsöverskridande fordringar och ge borgenärerna större säkerhet för att få tillbaka sina skulder samtidigt som EU:s inre marknad och ekonomiska återhämtning stärks.

Bakgrund: Små och medelstora företag (SMF) är ryggraden i de europeiska ekonomierna – de utgör 99 % av företagen i EU. Cirka 1 miljon av dessa har problem med gränsöverskridande skulder. Förfaranden för att driva in skulder från ett annat lands jurisdiktion är komplexa, vilket multiplicerar kostnaderna för företag som vill handla över EU:s gränser. Typiska problem sträcker sig från skillnader i nationell lagstiftning till kostnaderna för att anlita ytterligare en advokat och översätta dokument. Den 30 maj röstade Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI) för att stödja kommissionens förslag (MEMO / 13 / 481). Ministrarna nådde en allmän hållning om förslaget vid justitierådets möte i december 2013 (IP / 13 / 1209).

4. Gränsöverskridande insolvenslagstiftning

Företag är avgörande för att skapa välstånd och jobb, men att starta ett – och hålla igång det – är svårt, särskilt i dagens ekonomiska klimat. Kommissionen föreslog därför den 12 december 2012 att de nuvarande EU-reglerna om gränsöverskridande insolvens skulle moderniseras (IP / 12 / 1354 och SPEECH / 12 / 945). Med hjälp av tio års erfarenhet kommer de nya reglerna att flytta fokus bort från likvidation och utveckla ett nytt tillvägagångssätt för att hjälpa företag att övervinna ekonomiska svårigheter, samtidigt som borgenärernas rätt att få tillbaka sina pengar skyddas.

Vad förväntas av detta råd? Det grekiska ordförandeskapet kommer att ge en uppdatering om framstegen i denna fråga på teknisk nivå och i Europaparlamentet.

Kommissionens ståndpunkt: Kommissionen anser att förslaget är särskilt relevant i det nuvarande ekonomiska klimatet och välkomnar de framsteg som hittills gjorts på teknisk nivå under det grekiska ordförandeskapets ledning. Det starka stödet från Europaparlamentet som stödde kommissionens förslag i februari (MEMO / 14 / 88) bör vara drivkraften för ytterligare snabba framsteg.

Bakgrund: Insolvens är ett faktum i en dynamisk, modern ekonomi. Ungefär hälften av företagen överlever mindre än fem år, och cirka 200 000 företag går i konkurs i EU varje år. En fjärdedel av dessa konkurser har ett gränsöverskridande inslag. Men bevis tyder på att misslyckade entreprenörer lär sig av sina misstag och är generellt mer framgångsrika andra gången. Upp till 18 % av alla entreprenörer som fortsätter att bli framgångsrika har misslyckats i sin första satsning. Det är därför viktigt att ha moderna lagar och effektiva förfaranden på plats för att hjälpa företag, som har tillräcklig ekonomisk substans, att övervinna ekonomiska svårigheter och få en "andra chans".

5. Fylla de lagliga luckorna för enhetligt patentskydd

Europeiska kommissionen föreslog den 29 juli 2013 att komplettera den rättsliga ramen för europeiskt patentskydd genom att uppdatera EU:s regler om domstolars behörighet och erkännande av domar (den så kallade Bryssel I-förordningen). Förändringarna kommer att bereda vägen för en specialiserad europeisk patentdomstol – Unified Patent Court – att träda i kraft när den har ratificerats, vilket gör det lättare för företag och uppfinnare att skydda sina patent (IP / 13 / 750).

Vad förväntas av detta råd? Det grekiska ordförandeskapet kommer att informera rådet om den överenskommelse som nåddes med Europaparlamentet för några veckor sedan (se MEMO / 14 / 101), vilket gör det möjligt att anta den föreslagna förordningen vid första behandlingen.

Kommissionens ståndpunkt: Kommissionen välkomnar de framsteg som gjorts i rådet och Europaparlamentet när det gäller detta viktiga förslag. En positiv omröstning av Europaparlamentet vid sin plenarsession i april kommer att bana väg för ikraftträdandet av "Patentpaketet", ett regelverk som är avgörande för innovation i Europeiska unionen (IP / 11 / 470).

Bakgrund: För närvarande måste en person som vill få skydd i hela Europa för sin uppfinning validera europeiska patent i alla 28 EU-medlemsstater. Patentinnehavaren kan bli inblandad i flera tvistemål i olika länder i samma tvist. Men detta kommer att förändras inom en snar framtid tack vare avtalet om det enhetliga patentpaketet. Unified Patent Court – inrättad enligt ett avtal undertecknat den 19 februari 2013 (PRES/13/61) – kommer att förenkla förfarandena och leda till snabbare beslut, med bara ett domstolsärende i den specialiserade domstolen istället för parallella tvister i nationella domstolar. Avtalet bygger på Bryssel I-förordningen (Förordning 1215 / 2012) för att fastställa internationell jurisdiktion för Unified Patent Court.

6. Europeiska åklagarmyndigheten

För att bättre skydda europeiska skattebetalares pengar mot bedrägerier föreslog Europeiska kommissionen den 17 juli 2013 att inrätta en europeisk åklagarmyndighet (IP / 13 / 709). Byråns exklusiva uppgift blir att utreda och åtala och döma – i medlemsstaternas domstolar – brott som påverkar EU:s budget. Europeiska åklagarmyndigheten kommer att vara en oberoende institution som står under demokratisk tillsyn.

Vad förväntas av detta råd? Det grekiska ordförandeskapet kommer att uppdatera rådet om läget och ministrarna kommer att hålla en debatt.

Kommissionens ståndpunkt: Kommissionen välkomnar det positiva momentum för den europeiska åklagarmyndigheten som vi har sett under de senaste veckorna med Europaparlamentets utskott och den franska och tyska regeringen som ger sitt stöd till förslaget (se MEMO / 14 / 124). Kommissionen kommer att stödja det grekiska ordförandeskapet i dess ansträngningar att få så många medlemsstater som möjligt att stödja det nuvarande förslaget om en europeisk åklagarmyndighet.

Bakgrund: Logiken i förslaget från den europeiska åklagarmyndigheten är enkel: Om du har en "federal budget" – med pengar som kommer från alla medlemsländer och administreras enligt gemensamma regler – så behöver du också federala instrument för att effektivt skydda denna budget i hela unionen. Idag varierar frekvensen av åtgärder och fällande domar för bedrägeribrott mot EU:s resurser kraftigt inom EU: i hela EU följs endast 45.7 % av de fall som överförs till medlemsstaterna upp av nationella rättsliga myndigheter och fällningsfrekvensen för dessa är i genomsnitt endast 42.3 %. Det gör att många kriminella som stjäl skattebetalarnas pengar kommer undan med sina brott.

7. Bättre skydd för barn som misstänks eller anklagas för brott

Europeiska kommissionen föreslog ett paket med förslag i november 2013 för att garantera rättvis rättegång för alla medborgare, var de än befinner sig i Europeiska unionen (se IP / 13 / 1157 och MEMO / 13 / 1046). En central del av detta paket är det föreslagna direktivet för att säkerställa att barn har särskilda skyddsåtgärder när de ställs inför straffrättsliga förfaranden. Enligt förslaget ska barn som är särskilt utsatta på grund av sin ålder ha obligatorisk tillgång till advokat i alla led.

Det innebär att barn inte kan avsäga sig sin rätt att få hjälp av en advokat, eftersom det är stor risk att de inte skulle förstå konsekvensen av sina handlingar om de kunde avsäga sig sina rättigheter. Barn kommer också att dra nytta av andra skyddsåtgärder som att snabbt informeras om sina rättigheter, att få hjälp av sina föräldrar, att inte bli förhörda i offentliga förhör, rätten att få läkarundersökning och att hållas åtskilda från vuxna intagna om de blir frihetsberövade.

Vad förväntas av detta råd? Ministrarna kommer att hålla en allmän debatt om kommissionens förslag.

Kommissionens ståndpunkt: Kommissionen välkomnar det grekiska ordförandeskapets intensiva arbete med ärendet och det konstruktiva tillvägagångssätt som medlemsstaterna visar. De rättigheter som garanteras av det föreslagna direktivet är nyckeln till att säkerställa rättvisa straffrättsliga förfaranden för barn, så medlemsstaterna bör söka en snabb överenskommelse om detta initiativ, samtidigt som förslagets rättsliga ambition bibehålls.

Bakgrund: Antalet barn som ställs inför rätta är cirka 1,086,000 12 XNUMX i hela EU. Det är XNUMX % av den totala europeiska befolkningen som ställs inför straffrätt.

8. Framtida utveckling på området rättsliga och inrikes frågor

Stockholmsprogrammet som hittills har styrt arbetet inom området rättsliga och inrikes frågor upphör i år och Europeiska rådet förbereder de "strategiska inriktningarna" för det framtida arbetet inom dessa områden. En diskussion om prioriteringarna för de kommande åren är planerad till juni. Europeiska kommissionen höll en orienterande debatt om framtiden för politiken för rättsliga och inrikes frågor den 25 februari som kommer att ingå i ett meddelande som ska läggas fram i mitten av mars.

Vad förväntas av detta råd? Kommissionen kommer att ge en muntlig presentation av sitt kommande meddelande om framtiden för rättspolitiken.

Kommissionens ståndpunkt: Kommissionens kommande meddelande kommer att vara ett viktigt bidrag för att utarbeta unionens framtida verksamhet på detta område. Kommissionen välkomnar den fortsatta diskussionen om framtiden för EU:s rättspolitik. Kommissionen anser att arbetet under de kommande åren måste fokusera på att hantera tre huvudutmaningar: förtroende, rörlighet och tillväxt. Rättspolitik kan vara ett nyckelverktyg för att uppnå dessa mål.

Bakgrund

Kommissionen stod värd för en stor konferens om framtiden för rättspolitiken – Assises de la Justice den 21–22 november 2013 i Bryssel (IP / 13 / 1117). Utgångspunkten för debatterna på konferensen var ett paket av fem diskussionsunderlag presenteras av kommissionen och täcker europeisk civil-, straff- och förvaltningsrätt samt rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter i EU. Dessa dokument presenterade idéer och frågor för möjliga åtgärder inom EU:s rättspolitik under de kommande åren.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend