Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Få ut det mesta av # Globalisering - #EUTradePolicy förklarade

DELA MED SIG:

publicerade

on

Upptagen hamn i Antwerpen© AP Bilder / Europeiska unionen-EP

Vad är EU: s handelspolitik? Varför är det viktigt i en globaliserad ekonomi och hur fungerar det? Läs mer om en av EU: s mest invecklade politikområden.

Varför är EU: s handelspolitik viktig i en globaliserad ekonomi?

Ekonomisk globalisering kännetecknas av en ökad internationell handel och ett växande ömsesidigt beroende av ekonomier på global nivå. EU: s handelspolitik är ett centralt verktyg för svara på de utmaningar som globaliseringen innebär och att göra sin potential till verkliga fördelar.

Att ha en handelspolitik på EU-nivå snarare än på nationell nivå möjliggör större vikt i bilaterala förhandlingar och i multinationella organ som Världshandelsorganisationen (WTO). Huvudmålet med EU: s handelspolitik är att öka handelsmöjligheterna för europeiska företag genom att avlägsna handelshinder som tullar och kvoter och genom att garantera rättvis konkurrens.

Det är viktigt för den europeiska ekonomin, eftersom den påverkar tillväxt och sysselsättning. Mer än 36 miljoner jobb i EU beror på export utanför Europeiska unionen. I genomsnitt stöder varje export av 1 miljarder till export till länder utanför EU mer än 13,000 EU-jobb.

Kolla in infographic på EU: s ställning i världshandeln.

EU: s handelspolitik skyddar européerna genom att se till att import respekterar reglerna för konsumentskydd.

Annons

EU använder också sin handelspolitik för att främja mänskliga rättigheter, sociala och säkerhetsnormer, respekt för miljön och hållbar utveckling.

Hur fungerar handelspolitiken?

EU: s handelspolitik omfattar handel med varor och tjänster, utländska direktinvesteringar, kommersiella aspekter av immateriell egendom, såsom patent, och offentlig upphandling.

Den består av tre huvuddelar:

  • Handelsavtal med icke-EU-länder för att öppna nya marknader och öka handelsmöjligheterna för EU-företag.
  • Handelsreglering för att skydda EU-producenter från illojal konkurrens.
  • EU-medlemskap i Världshandelsorganisationen, som fastställer internationella handelsregler. EU-länder är också medlemmar, men Europeiska kommissionen förhandlar på deras vägnar.

Handelsavtal

Handelsavtal överenskommits med länder utanför EU för att säkerställa bättre handelsmöjligheter. Det finns olika typer:

  • Ekonomiska partnerskapsavtal, med utvecklingsländer från Västindien, Stilla havet och Afrika
  • Frihandelsavtal med industriländer
  • Associeringsavtal som stärker större politiska överenskommelser som Medelhavsunionen med Tunisien

Inriktningen i alla avtal är att minska handelshinder och säkerställa investeringar.

Läs detta översikt över pågående handelsförhandlingar.

EU: s handelsreglering

EU har också regler för att skydda europeiska företag från orättvisa handelspraxis. Sådana metoder kan inkludera dumpning eller subventioner för att göra priserna artificiellt låga jämfört med europeiska produkter. Europas produkter kan också möta tullhinder eller kvoter. Om handelskonflikter inte kan lösas kan de leda till ett handelskrig.

Läs mer om EU: s handelsförsvarsinstrument.

Utländska direktinvesteringar i EU regleras också. I februari 2019 godkände parlamentsledamöterna en ny screening mekanism för att säkerställa att utländska investeringar i strategiska sektorer inte skadar Europas intressen och säkerhet.

Läs mer om granskning av utländska direktinvesteringar.

EU och WTO

Världshandelsorganisationen (WTO) består av mer än 160-medlemmar som representerar 98% av världshandeln. Det syftar till att hålla världens handelssystem förutsägbart och rättvist genom att överens och övervaka gemensamma regler för handel mellan nationer

EU är en stark supporter till WTO och har spelat en central roll i utvecklingen av det internationella handelssystemet.

Det är nära involverat i WTO: s multilaterala handelssamtal. Europaparlamentet följer noga sådana förhandlingar och antar rapporter som utvärderar deras tillstånd. Den pågående WTO-förhandlingsrundan - Doha-cykeln (2001) - har stoppat på grund av bristande enighet om viktiga politikområden som jordbruk.

EU använder också WTO: s styrande och verkställighetsbefogenheter när det finns en handelsstrid och det är en av de största användarna av tvistlösningssystemet.

Läs mer om EU och WTO

Hur beslutas EU: s handelspolitik?

Handelspolitiken är en exklusiv EU-behörighetmenande EU som helhet, snarare än enskilda medlemsstater, har befogenhet att lagstifta i handelsfrågor och ingå internationella handelsavtal (artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - EUF-fördraget).

Lissabonfördraget (2007) gjorde Europaparlamentet till en lagstiftare för handel och investeringar med rådet, som företräder medlemsstaterna. Internationella handelsavtal kan bara träda i kraft om parlamentet rösta för dem. Parlamentet kan påverka förhandlingarna genom att anta resolutioner.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend