Anslut dig till vårt nätverk!

Brott

Europeiska revisionsorgan samlar sitt arbete med cybersäkerhet

publicerade

on

Eftersom hotnivån för it-brottslighet och cyberattacker har stigit de senaste åren har revisorer i hela EU uppmärksammat motståndskraften hos kritiska informationssystem och digitala infrastrukturer. Revisionskompendiet om cybersäkerhet, som publicerades idag av kontaktkommittén för EU: s högsta revisionsinstitutioner, ger en översikt över deras relevanta revisionsarbete inom detta område.

Cyberincidenter kan vara avsiktliga eller oavsiktliga och sträcka sig från oavsiktlig utlämnande av information till attacker mot företag och kritisk infrastruktur, stöld av personuppgifter eller till och med inblandning i demokratiska processer, inklusive val och allmänna desinformationskampanjer för att påverka offentliga debatter. Cybersäkerhet var redan avgörande för våra samhällen innan COVID-19 slog till. Men konsekvenserna av den pandemi vi står inför kommer att förvärra cyberhot ytterligare. Många affärsaktiviteter och offentliga tjänster har flyttat från fysiska kontor till distansarbete, medan "falska nyheter" och konspirationsteorier har spridit sig mer än någonsin.

Att skydda kritiska informationssystem och digital infrastruktur mot cyberattacker har således blivit en ständigt växande strategisk utmaning för EU och dess medlemsstater. Frågan är inte längre om cyberattacker kommer att ske, utan hur och när de kommer att ske. Det gäller oss alla: individer, företag och offentliga myndigheter.

”COVID-19-krisen har testat den ekonomiska och sociala strukturen i våra samhällen. Med tanke på vårt beroende av informationsteknik kan en "cyberkris" mycket väl visa sig bli nästa pandemi ", sade Europeiska revisionsrättens president Klaus-Heiner Lehne. ”Att söka digital autonomi och möta utmaningar med cyberhot och externa desinformationskampanjer kommer utan tvekan att fortsätta att vara en del av vårt dagliga liv och kommer att förbli på den politiska agendan under det kommande decenniet. Det är därför viktigt att öka medvetenheten om de senaste revisionsresultaten om cybersäkerhet i EU: s medlemsstater. ”

Europeiska SAI har därför anpassat sitt revisionsarbete på cybersäkerhet nyligen, med särskilt fokus på dataskydd, systemberedskap för cyberattacker och skydd av viktiga allmännyttiga system. Detta måste ställas in i ett sammanhang där EU strävar efter att bli världens säkraste digitala miljö. Europeiska kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik har faktiskt just lagt fram en ny EU: s cybersäkerhetsstrategi, som syftar till att stärka Europas kollektiva motståndskraft mot cyberhot.

Vårt Kompendium publicerad den 17 december ger bakgrundsinformation om cybersäkerhet, viktigaste strategiska initiativ och relevanta rättsliga grunder i EU. Det illustrerar också de viktigaste utmaningarna som EU och dess medlemsstater står inför, såsom hot mot enskilda EU-medborgares rättigheter genom missbruk av personuppgifter, risken för institutioner att inte kunna leverera viktiga offentliga tjänster eller möter begränsad prestanda efter cyberattacker.

Vårt Kompendium bygger på resultaten av revisioner som genomförts av revisionsrätten och SAI: s av tolv EU-länder: Danmark, Estland, Irland, Frankrike, Lettland, Litauen, Ungern, Nederländerna, Polen, Portugal, Finland och Sverige.

Bakgrund

Denna granskning Kompendium är en produkt av samarbete mellan EU: s SAI och dess medlemsstater inom ramen för EU: s kontaktkommitté. Den är utformad för att vara en informationskälla för alla som är intresserade av detta viktiga politikområde. Den finns för närvarande på engelska på EU Kontakta utskottets webbplats, och kommer senare att finnas tillgängligt på andra EU-språk.

Detta är den tredje upplagan av kontaktkommitténs revision Kompendium. Den första upplagan den Ungdomsarbetslöshet och integrering av ungdomar på arbetsmarknaden publicerades i juni 2018. Den andra den Folkhälsan i EU utfärdades i december 2019.

Kontaktkommittén är en självständig, oberoende och opolitisk församling av cheferna för EU: s SAI och dess medlemsstater. Det utgör ett forum för att diskutera och ta itu med frågor av gemensamt intresse som rör EU. Genom att stärka dialogen och samarbetet mellan medlemmarna bidrar kontaktkommittén till en effektiv och oberoende extern revision av EU: s politik och program

Europol

Europol stöder Spanien och USA i nedmontering av penningtvätt av organiserad brottslighet

publicerade

on

Europol har stöttat den spanska civila vakt (Guardia Civil) och den amerikanska läkemedelsmyndigheten för att demontera en organiserad brottsgrupp som tvättar pengar för stora sydamerikanska karteller. 

Det kriminella nätverket var inblandat i inkassering och tvätt av pengar från narkotikahandel. De tillhandahöll också så kallade hitman-tjänster som involverade kontraktsmord, hot och våld riktat mot andra kriminella grupper. Kriminella organisationen använde nätverket av hitmen för att samla in betalningar över hela Spanien från andra kriminella grupper som köpte droger från de sydamerikanska kartellerna för att omfördela dem lokalt. Undersökningen identifierade också ett antal "frontmän" som förvärvade lyxvaror för livsstilen för gruppens ledare. Detta var bara en liten del av ett stort penningtvättprogram som handlade avancerade bilar och använde smurfingstekniker för att placera kriminella vinster i det finansiella systemet.

Resultat

 • 4 misstänkta arresterade (colombianska, spanska och venezuelanska medborgare)
 • 7 misstänkta anklagade för brott
 • 1 företag åtalat för ett brott
 • 3 hemsökningar i Spanien
 • Beslag av avancerade bilar, lyxartiklar, skjutvapen och ammunition

Europol underlättade informationsutbytet och tillhandahöll analytiskt stöd under hela utredningen.

Kolla på video

Europol har sitt huvudkontor i Haag, Nederländerna, och stöder de 27 EU-länderna i deras kamp mot terrorism, it-brottslighet och andra allvarliga och organiserade former av brott. Det fungerar också med många partnerstater utanför EU och internationella organisationer. Europol har de verktyg och resurser som behövs för att göra sin del för att göra Europa säkrare, från sina olika hotbedömningar till dess insamlings- och operativa aktiviteter.

 

EMPACT

I 2010 inrättade Europeiska unionen en fyraårig politisk cykel för att säkerställa större kontinuitet i kampen mot allvarlig internationell och organiserad brottslighet. År 2017 beslutade EU: s råd att fortsätta EU: s politiska cykel för EU 2018 - 2021 period. Det syftar till att ta itu med de mest betydande hot som organiserad och allvarlig internationell brottslighet mot EU utgör. Detta uppnås genom att förbättra och stärka samarbetet mellan relevanta tjänster i EU: s medlemsstater, institutioner och byråer, samt länder och organisationer utanför EU, inklusive den privata sektorn där det är relevant. Pengatvätt är en av prioriteringarna för policycykeln.

Fortsätt läsa

Brott

Säkerhetsunion: En antiterroragenda och starkare Europol för att öka EU: s motståndskraft

publicerade

on

Att främja vår europeiska livsstil Vice president Margaritis Schinas sa: ”De unions grundläggande och rättighetsbaserade fundamenten är vårt starkaste skydd mot terrorismhotet. Genom att bygga inkluderande samhällen där alla kan hitta sin plats minskar vi överklagandet av extremistiska berättelser. Samtidigt är det europeiska livsstilen inte frivilligt och vi måste göra allt för att förhindra dem som försöker ångra det. Med dagens Counter-Terrorism Agenda sätter vi fokus på att investera i våra samhälls motståndskraft med åtgärder för att bättre motverka radikalisering och skydda våra offentliga utrymmen från attacker genom riktade åtgärder. ”

Kommissionär för inrikes frågor, Ylva Johansson, sade: ”Med dagens Counter-Terrorism Agenda ökar vi experternas förmåga att förutse nya hot, vi hjälper lokala samhällen att förhindra radikalisering, vi ger städerna medel för att skydda öppna offentliga utrymmen genom bra design och vi ser till att vi kan svara snabbt och effektivare på attacker och attackförsök. Vi föreslår också att ge Europol de moderna medlen för att stödja EU-länderna i deras utredningar. ”

Åtgärder för att förutse, förebygga, skydda och svara

Den senaste tidens attacker på europeisk mark har fungerat som en skarp påminnelse om att terrorism fortfarande är en verklig och nuvarande fara. När detta hot utvecklas måste vårt samarbete för att motverka det också.

Counter-Terrorism Agenda syftar till att:

 • Identifiera sårbarheter och byggkapacitet för att förutse hot

För att bättre förutse hot och potentiella blinda fläckar bör medlemsstaterna se till att underrättelsescentret (EU INTCEN) kan förlita sig på högkvalitativa insatser för att öka vår situationskännedom. Som en del av sitt kommande förslag om motståndskraft mot kritisk infrastruktur kommer kommissionen att inrätta rådgivande uppdrag för att stödja medlemsstaterna i att genomföra riskbedömningar och bygga på erfarenheterna av en pool av EU: s skyddsrådgivare. Säkerhetsforskning kommer att förbättra tidig upptäckt av nya hot, medan investering i ny teknik kommer att hjälpa Europas terrorismbekämpning att ligga före kurvan.

 • Förhindra attacker genom att ta itu med radikalisering

För att motverka spridningen av extremistiska ideologier online är det viktigt att Europaparlamentet och rådet snarast antar reglerna för att ta bort terroristinnehåll online. Kommissionen kommer sedan att stödja deras ansökan. EU: s internetforum kommer att utveckla vägledning om moderering av offentligt tillgängligt innehåll för extremistiskt material online.

Att främja inkludering och tillhandahålla möjligheter genom utbildning, kultur, ungdom och idrott kan bidra till att göra samhällen mer sammanhängande och förhindra radikalisering. Handlingsplanen för integration och inkludering hjälper till att bygga upp motståndskraft i samhället.

Agendan fokuserar också på att stärka förebyggande åtgärder i fängelser, med särskild uppmärksamhet åt rehabilitering och återintegrering av radikala fångar, även efter att de släppts. För att sprida kunskap och expertis om förebyggande av radikalisering kommer kommissionen att föreslå att man inrättar ett EU-kunskapscentrum som samlar beslutsfattare, utövare och forskare.

Kommissionen erkänner de specifika utmaningar som utländska terroristkämpar och deras familjemedlemmar väcker och kommer att stödja utbildning och kunskapsdelning för att hjälpa medlemsstaterna att hantera deras återvändande.

 • Främja säkerhet genom design och minska sårbarheter för att skydda städer och människor

Många av de senaste attackerna som ägde rum i EU riktade sig till tätt trånga eller mycket symboliska utrymmen. EU kommer att intensifiera sina ansträngningar för att säkerställa fysiskt skydd av allmänna utrymmen inklusive platser för tillbedjan genom säkerhet genom design. Kommissionen kommer att föreslå att samla städer kring ett EU-löfte om stadssäkerhet och motståndskraft och kommer att tillhandahålla finansiering för att stödja dem för att minska sårbarheten i offentliga utrymmen. Kommissionen kommer också att föreslå åtgärder för att göra kritisk infrastruktur - såsom transportnav, kraftverk eller sjukhus - mer motståndskraftig. För att öka luftfartsskyddet kommer kommissionen att undersöka alternativ för en europeisk rättslig ram för att utplacera säkerhetsansvariga på flyg.

Alla som kommer in i EU, medborgare eller inte, måste kontrolleras i relevanta databaser. Kommissionen kommer att stödja medlemsstaterna i att säkerställa sådana systematiska kontroller vid gränserna. Kommissionen kommer också att föreslå ett system som säkerställer att en person som har nekats skjutvapen av säkerhetsskäl i en medlemsstat inte kan lämna in en liknande begäran i en annan medlemsstat och stänga ett befintligt kryphål.

 • Öka operativt stöd, åtal och offrens rättigheter att bättre svara på attacker

Polissamarbete och informationsutbyte över hela EU är nyckeln till att reagera effektivt vid attacker och ställa förövare inför rätta. Kommissionen kommer att föreslå en EU-kod för polissamarbete 2021 för att förbättra samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter, inklusive i kampen mot terrorism.

En väsentlig del av utredningarna mot brott och terrorism handlar om krypterad information. Kommissionen kommer att samarbeta med medlemsstaterna för att identifiera möjliga juridiska, operativa och tekniska lösningar för laglig åtkomst och främja en strategi som både bibehåller effektiviteten av kryptering för att skydda integriteten och säkerheten för kommunikation, samtidigt som den ger ett effektivt svar på brott och terrorism. För att bättre stödja utredningar och lagföring kommer kommissionen att föreslå att skapa ett nätverk av finansiella utredare mot terrorism som involverar Europol, för att hjälpa till att följa penningspåret och identifiera de inblandade. Kommissionen kommer också att ytterligare stödja medlemsstaterna att använda slagfältinformation för att identifiera, upptäcka och lagföra återvändande utländska terrorister.

Kommissionen kommer att arbeta för att förbättra skyddet för offer för terroristhandlingar, bland annat för att förbättra tillgången till ersättning.

Arbetet med att förutse, förebygga, skydda och svara på terrorism kommer att involvera partnerländer, i EU: s grannskap och därifrån. och lita på ökat engagemang med internationella organisationer. Kommissionen och den höga representanten / vice ordföranden kommer, i förekommande fall, att intensifiera samarbetet med västra Balkan-partners inom skjutvapen, förhandla om internationella avtal med länderna i södra grannskapet för att utbyta personuppgifter med Europol och förbättra det strategiska och operativa samarbetet med andra regioner som Sahel-regionen, Afrikas horn, andra afrikanska länder och viktiga regioner i Asien.

Kommissionen kommer att utse en samordnare för terrorismbekämpning som ansvarar för samordningen av EU: s politik och finansiering inom området terrorismbekämpning inom kommissionen och i nära samarbete med medlemsstaterna och Europaparlamentet.

Starkare mandat för Europol

Kommissionen föreslår idag att stärka Europols mandat, EU-byrån för brottsbekämpande samarbete. Med tanke på att terrorister ofta missbrukar tjänster som erbjuds av privata företag för att rekrytera anhängare, planera attacker och sprida propaganda som uppmuntrar till ytterligare attacker, kommer det reviderade mandatet att hjälpa Europol att samarbeta effektivt med privata parter och överföra relevanta bevis till medlemsstaterna. Till exempel kommer Europol att kunna fungera som en kontaktpunkt om det inte är klart vilken medlemsstat som har jurisdiktion.

Det nya mandatet kommer också att göra det möjligt för Europol att bearbeta stora och komplexa datamängder. att förbättra samarbetet med Europeiska åklagarmyndigheten liksom med partnerländer utanför EU, och att hjälpa till att utveckla ny teknik som matchar brottsbekämpningens behov. Det kommer att stärka Europols ram för uppgiftsskydd och parlamentarisk tillsyn.

Bakgrund

Dagens dagordning följer av EU: s strategi för säkerhetsunionen för 2020 till 2025, där kommissionen åtagit sig att fokusera på prioriterade områden där EU kan ge värde för att stödja medlemsstaterna i att främja säkerhet för dem som bor i Europa.

Counter-Terrorism Agenda bygger på de åtgärder som redan har antagits för att neka terroristerna medel för att utföra attacker och för att stärka motståndskraften mot terrorhotet. Detta inkluderar EU: s regler för bekämpning av terrorism, angående finansiering av terrorism och tillgång till skjutvapen.

Mer

Kommunikation om en terrorismagenda för EU: Förutse, förhindra, skydda, svara

Förslag för en förordning som stärker Europols mandat

Stärka Europols mandat - Konsekvensbedömning Del 1

och del 2

Stärka Europols mandat - Sammanfattning av konsekvensbedömningen

En dagordning för terrorismbekämpning för EU och ett starkare mandat för Europol: Frågor och svar

pressmeddelande: EU: s säkerhetsunionstrategi: anslutning av prickar i ett nytt säkerhetsekosystem, 24 juli 2020

Säkerhetsunionen - kommissionens webbplats

Fortsätt läsa

Brott

Över 40 arresterades i någonsin största övergrepp mot narkotikasmuggling av kokain från Brasilien till Europa

publicerade

on

Tidigt på morgonen (27 november) genomförde mer än tusen poliser med stöd av Europol samordnade raser mot medlemmarna i detta mycket professionella kriminella syndikat. Cirka 180 hussökningar utfördes, vilket resulterade i arrestering av 45 misstänkta. 

Undersökningen avslöjade att detta narkotikahandelnätverk ansvarade för den årliga importen av minst 45 ton kokain till de viktigaste europeiska kusthamnarna, med vinster över 100 miljoner euro under sex månader.

Denna internationella sting, ledd av de portugisiska, belgiska och brasilianska myndigheterna, genomfördes samtidigt av byråer från tre olika kontinenter, med samordningsinsatser underlättade av Europol:

 • Europa: portugisisk rättslig polis (Polícia Judiciária), belgisk federal rättslig polis (Federale Gerechtelijke Politie, polis Judiciaire Fédérale), spansk nationell polis (Policia Nacional), holländsk polis (politie) och rumänsk polis (Poliția Română)
 • Sydamerika: Brasilianska federala polisen (Policia Federal)
 • Mellanöstern: Dubais polisstyrka och Dubais statliga säkerhet

Resultat i korthet 

 • 45 arresteringar i Brasilien (38), Belgien (4), Spanien (1) och Dubai (2).
 • 179 hussökningar.
 • Över 12 miljoner euro i beslagtagna kontanter i Portugal, 300,000 1 euro i beslagtagna i Belgien och över R $ 169,000 miljoner och XNUMX XNUMX US-dollar i kontanter som beslagtagits i Brasilien.
 • 70 lyxfordon beslagtagna i Brasilien, Belgien och Spanien och 37 flygplan beslagtagna i Brasilien.
 • 163 hus beslagtagna i Brasilien till ett värde av mer än R $ 132 miljoner, två hus beslagtagna i Spanien till ett värde av 4 miljoner euro och två lägenheter som beslagtagits i Portugal till ett värde av 2.5 miljoner euro.
 • Finansiella tillgångar för 10 individer frysta i Spanien.

Globalt samarbete 

Inom ramen för underrättelsetjänster som pågår med sina operativa motsvarigheter utvecklade Europol tillförlitlig underrättelse om den internationella narkotikahandeln och penningtvätt i ett brasilianskt nätverk med organiserad brottslighet som verkar i flera EU-länder.

Kriminalsyndikatet hade direktkontakt med narkotikakarteller i Brasilien och andra sydamerikanska källländer som var ansvariga för beredningen och transporterna av kokain i marina containrar som var bundna till större europeiska hamnar.

Omfattningen av kokainimport från Brasilien till Europa under deras kontroll och befäl är enorm och över 52 ton kokain beslagtagits av brottsbekämpande myndigheter under utredningen.

I april 2020 samlade Europol de involverade länderna som sedan dess har arbetat nära tillsammans för att upprätta en gemensam strategi för att få ner hela nätverket. Huvudmålen identifierades på båda sidor om Atlanten.

Sedan dess har Europol tillhandahållit kontinuerlig utveckling och analys av underrättelser för att stödja fältutredarna. Under handlingsdagen utplacerades totalt åtta av dess tjänstemän på marken i Portugal, Belgien och Brasilien för att hjälpa de nationella myndigheterna där, vilket säkerställde snabb analys av nya uppgifter när de samlades in under åtgärden och justerade strategin. såsom krävs.

I en kommentar till denna operation sa Europols biträdande direktör Wil van Gemert: "Denna operation lyfter fram den komplexa strukturen och den breda räckvidden för brasilianska organiserade brottsgrupper i Europa. Omfattningen av den utmaning som polisen idag står inför kräver en samordnad strategi för att ta itu med drogen handel över hela kontinenterna. Våra partnerländers åtagande att arbeta via Europol stödde framgången för denna operation och fungerar som en fortsatt global uppmaning till handling. "

Fortsätt läsa
Annons

Twitter

Facebook

trend