Anslut dig till vårt nätverk!

Hälsa

Förebyggande, tidig upptäckt och behandling kan revolutionera Europas hälso- och sjukvård – kommissionens genomförandeplan för EU:s plan för att slå cancer publicerad!

DELA MED SIG:

publicerade

on


God morgon och välkommen till uppdateringen av European Alliance for Personalized Medicine (EAPM). Kommissionen har publicerat sin genomförandeplan för den kommande Europe Beating Cancer Plan, som EAPM kommer att följa mycket noga, se nedan,
skriver EAPM: s verkställande direktör Dr. Denis Horgan.

Kommissionen publicerar en färdplan för EU:s plan för att slå cancer

Kampen mot cancer, under många år en av de mest svårlösta hälsoutmaningarna, och fortfarande en stor mördare, står på tröskeln till nya segrar. En kombination av ny vetenskap, ny teknik och nytänkande ger nya möjligheter till tidig diagnos, effektiv behandling och mer hållbar allokering av sjukvårdsresurser inom räckhåll.

Europeiska kommissionen har publicerat en färdplan för genomförandet av Europas plan för att slå cancer.

Detta nya strategiska dokument beskriver, steg för steg, hur kommissionen avser att uppnå de mål som den satt upp i cancerplanen.

Färdkartan tar de olika åtgärder som först föreslagits i planen och bryter ner målen för varje år mellan 2021 och 2025. Den ger också en framstegsindikator för att bedöma om en åtgärd genomförs framgångsrikt.

Till exempel är ett antal av åtgärderna i cancerplanen inriktade på cigarettrökning, med ett mål att mindre än 5 % av européerna ska använda tobak till 2040. Planen innehåller också ett förslag om att eliminera cancer orsakad av humant papillomvirus (HPV), som t.ex. vissa livmoderhalscancer, genom storskaliga vaccinationskampanjer. Enligt färdplanen skulle en EU-arbetsgrupp för HPV-vaccination inrättas 2022, följt av en första vaccinationsrunda 2023 och 2024.

En andra omgång av denna implementeringsplan kommer att följa 2025. Framstegsindikatorn anges som antalet EU-medlemsländer som går mot ett vaccinationsmål på 90 procent.

Smakämnen road achef….och genomförandeplanen

Som EAPM har framhållit för institutionerna på EU- och medlemsstatsnivå, beror förbättring av utfall i cancer i hög grad på tidig diagnos och korrekt stadieindelning, vilket möjliggör snabb lämplig behandling och minskar risken för metastaserande sjukdom. Biosensorer, radiogenomik, artificiell intelligens, biomarkörer och nästa generations screening (NGS) är bland de nya tillvägagångssätten som gör verklighet av att vända utvecklingen av denna dödliga sjukdom. Innovationerna sträcker sig även till ledningen, med en övergång till multidisciplinära team för att snabba på och tillföra bästa expertis till ärendehantering.

Framstegen möjliggör redan ett mer personligt tillvägagångssätt för behandling av patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer. Eftersom inga två personer är exakt likadana, är inga patienters tumörer exakt likadana, och i takt med att förståelsen växer för de immunologiska och onkogena processerna som är involverade i lungcancerbiologi, revolutioneras behandlingen. Upptäckten av specifika målbara mutationer och förståelsen av immunövervakningens centrala roll för att undertrycka malign tillväxt har möjliggjort utvecklingen av innovativa terapeutiska strategier. Specifika inhibitorer som riktar in sig på förarmutationer och viktiga immunologiska vägar ger överlevnadsfördelar vid metastaserad lungcancer, med nya data i tidigt stadium av sjukdom.

Cancerpatienter skulle också få bättre erfarenhet av bättre uppföljning i realtid av de många samtidiga symtomen relaterade till deras sjukdom och behandling som ofta försämrar funktion och livskvalitet. Detta möjliggörs av utvecklingen inom fjärrövervakning och personliga insatser. Datorteknik kan minska hindren för icke-systematisk, sällsynt symptombedömning och potentiellt bidra till förbättrad patientvård. Fjärrkontakt kan tillåta ingripande vid okända eller dåligt kontrollerade symtom, vilket minskar akutmottagningsbesök och sjukhusinläggningar för hanteringen samt minskad behandlingseffekt. Övervakning av patientsymptom med hjälp av mobil teknik i samband med strålbehandling för lungcancer är genomförbart och acceptabelt i klinisk praxis. Men det finns en brist på insatser som utforskar användningen av realtidsteknologier i denna patientpopulation, och mer forskning behövs för att identifiera patienter som mest sannolikt kommer att gynnas.

Det finns växande bevis för att användning av digital hälsa och insamling av ePRO:er kan ge fördelar för patienter, relaterade både till kliniska och hälsoekonomiska slutpunkter. Dessa digitala lösningar kan integreras i rutinstödjande vård i onkologipraktiken för att ge förbättrad patientcentrerad vård.

Att dra nytta av de möjligheter som dessa nya tillvägagångssätt och implementeringsplanen erbjuder skulle förändra patienters liv och hälsosystemens effektivitet.

Och om den genomförs korrekt, kan denna plan till och med tillåta sjukvårdsutgifter och till och med nationalekonomi att vinna på en minskning av konsekvenserna av lungcancer. EAPM kommer att arbeta med alla intressenter för att säkerställa att genomförandeplanen implementeras effektivt.

Klicka på för att se implementeringsplanen här..

Annons

Covid-vaccin: Föräldrarnas tveksamhet för barn med cancer

En undersökning visar att föräldrar till barn med cancer har liknande tveksamheter som den bredare befolkningen att vaccinera sina barn mot covid-19. Trots engagemang med det medicinska systemet fann forskare vid Duke Cancer Institute att nästan en tredjedel av föräldrarna uttryckte tveksamhet att vaccinera sina barn på grund av eventuell fara för deras barn. Kyle Walsh, Ph.D., senior författare och docent vid avdelningarna för neurokirurgi och pediatrik vid Duke sa: "En del av anledningen till att vi ville undersöka om vaccinationstveksamhet i denna grupp är att de har så frekvent kontakt med det medicinska systemet , så vi letade efter allt som kan vara potentiellt unikt med denna patientpopulation som kan skilja dem åt. "Och faktiskt var tveksamheten ganska hög. Vi blev förvånade över att det inte var förknippat med vaccinacceptans."

Av de 130 familjer som hade fyllt i undersökningen uttryckte 29 % av vårdgivarna att de var tveksamma till att låta sina barn med cancer få covid-19-vaccinet. Den andelen är något högre än de 25 % som rapporterats bland den bredare befolkningen, enligt en undersökning från Kaiser Family Foundation.

Topptjänstemän i EU skjuter varningsskott över datareformen i Storbritannien

Storbritanniens föreslagna reform av sin regelbok för dataskydd "väcker frågor" om landets fortsatta anpassning till EU:s regler, enligt den högsta EU-kommissionens dataflödestjänsteman Bruno Gencarelli.

På en konferens sa Gencarelli att Bryssel studerar Storbritanniens föreslagna ändringar för att se hur de påverkar de rättsliga grunderna för hantering av personlig information samt oberoendet för landets dataskyddstillsynsmyndighet, Information Commissioner's Office.

Ett samråd från den brittiska regeringen om ändringar av dataskyddsreglerna avslutas på fredag. Boris Johnson-administrationen lanserade förslaget som en del av en post-Brexit-översyn som syftar till att öka innovation inom teknik och artificiell intelligens.

Budgetöverenskommelse 2022 nått

Europaparlamentet, kommissionen och rådet nådde på tisdagen (16 november) en överenskommelse om EU:s budget för 2022 och godkände ett anslag på 839.7 miljoner euro för programmet EU4Health. Enighet om EU-budgeten för 2022 Rådet har nått en överenskommelse med Europaparlamentet om EU:s budget för 2022, där de totala åtagandena fastställs till 169.5 miljarder euro och betalningarna till 170.6 miljarder euro. Nästa års budget speglar starkt EU:s huvudprioriteringar: ekonomisk återhämtning, bekämpning av klimatförändringar och de gröna och digitala övergångarna. Det lämnar också tillräckligt med resurser under utgiftstaken i den fleråriga budgetramen 2021–2027 för att EU ska kunna reagera på oförutsebara behov. 

Vissa länder rullar på inför ännu en coronavinter

I stora delar av södra Europa är dödsfall, sjukhusinläggningar och fall relativt låga. Det är en annan historia på andra håll på kontinenten. I vissa länder dör människor i rekordfart av viruset. På andra håll ökar infektionerna – men från låga nivåer som beslutsfattare säger är resultatet av en rad restriktiva policyer. Vintern är den största faran i kampen mot Covid-19 när människor rör sig inomhus, ofta till dåligt ventilerade utrymmen, och hjälper viruset att spridas. Hälsosystemen är också ofta ansträngda av andra säsongsbetonade åkommor, såsom influensa.

Och det är allt från EAPM för nu – ha en utmärkt helg, var rädd om dig, vi ses snart.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend